March 11, 2018-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

March 11, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
March 11, 2018
4th  Sunday in Lent

Color: Purple

PAGNINILAY       (Excerpt from Bread & Roses Song)

“As we go marching marching, we battle too for men, for they are women’s children and we mother them again. Our life shall not be sweated from birth until life closes. Heart starve as well as bodies give us bread but give us roses”.

May our hearts go out with those who struggle for bread and roses today.

 

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

 PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Si Lydia, sa panahon ng unang iglesya, siya na nagtitinda ng mamahaling             tela ay hindi lamang sumampalataya sa Diyos. Pangunahing tagasuporta rin      siya upang magpatuloy ang ministeryo ng pangangaral sa kanyang panahon.

Kapulungan: Kami rin nawa ay magbukas ng aming mga sarili upang higit      kang pagtiwalaan at maging kaisa Mo kami sa pagsasagawa ng      pangangaral, o Diyos.

Patnugot: Ang babaeng balo sa kanyang kaloob na kusing ay pinuri at pinahalagahan            dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos at sa ‘di niya patumpik-tumpik na             pagkakaloob.

Kapulungan: Maging tapat rin nawa kami sa aming pagtitiwala sa Iyo at         magdudulot ito ng pagkakaloob hindi lamang ng bahagi kundi ng buo           naming buhay, o Kristo.

Lahat: Maghari ka nawa sa amin upang kami ay Iyong turuan, tulungan,         pagpalain at kasangkapanin. Maghari ka nawa at ang iyong dakilang     pag-ibig ang aming maranasan. Papuri sa Iyo, o Diyos!

AWIT NG PAGPUPURI            “Purihin Ang Diyos”                  Gary Granada

Huni ng ibon at daloy ng alon nagpapaalala sa atin
Ihip ng hangin sa ating damdamin ay may nais ipahatid
Ang kalawakan sa katahimikan ay may nais ipabatid
Lupa at langit sabay sa pag-awit ng luwalhati

Ating Purihin, purihin, purihin ang Diyos
O purihin, purihin, purihin ang Diyos sa ‘ting puso at isip
Sa salmo at awit, purihin, purihin ang Diyos!

Sikat ng araw tila pumupukaw sa atin upang manalangin
Upang ang ating sarili limutin at si Jesus dakilain
Upang sa diwa at katotohanan, ang Diyos ay ating sambahin
Lalo na kung tayo ay magkatipon, Siya’y purihin!

IMBOKASYON (Lahat)

Salamat O Diyos, sa magandang umaga na Iyong kaloob sa amin. Taglay ng umagang ito ang dalisay mong pag-ibig na nagbibigay sa amin ng kalakasan at inspirasyon, upang patuloy na gumawa sa liwanag ng pananampalataya. Sa amin ngayong pagtitipon, dalangin namin ang Iyong paghahari, Panginoon. Nawa ang karangalan at mga papuri ay aming maihahandog sa Iyo kasabay ng aming makatarungang pakikipag-ugnay sa bawat isa at sa paggampan sa ministeryo na iyong ipinagkatiwala sa amin. Kasihan Mo kaming mga kababaihan na nagpapasakop at patuloy na nagsasaliksik sa Iyong kalooban, lakip ang mga kalalakihan at ang lahat na kaisa namin sa pagtataguyod ng buhay, sa pangalan ni Jesu-Kristo, Amen.

TUGONG AWIT             “Hari’y Sambahin sa Kalangitan”               MASP # 2

Hari’y sambahin ng kalangitan, ating awitin ang pagmamahal;
Ating tanggulan sa lahat ng araw at sa kalul’wa ay kapahingahan.

 

TAWAG SA PAGSISISI                                                                     Patnugot

Patnugot: Dumudulog tayo sa presensya ng Diyos, hindi dahil sa tayo’y matuwid.

Kapulungan: Lumalapit tayo sa Kanya upang tayo’y Kanyang baguhin…

Patnugot: Dumudulog tayo sa presensya ng Diyos, hindi dahil sa tayo’y may natatanging       ugnayan sa kanya, higit kaysa iba.

Lahat: Lumalapit tayo sa Diyos dahil tayong lahat ay parehong nagkasala at    umaasa sa biyaya ng kanyang habag.

Patnugot: Lumapit nga tayo at taimtim na suriin ang ating mga sarili, ang ating mga             pakikipag-ugnay at ang lahat ng  gawaing humahadlang sa paglaya at pag- unlad ng buhay. Lumapit tayo at idalangin sa Diyos ang kapatawaran at             pagpapanibago na ating hinahangad.

 

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI (sa saliw ng tugtugin)

SALITA NG KATIYAKAN                                                            Pastor       

Ang ating paglapit sa Diyos sa diwa ng pagpapakumbaba at pagsisisi ay kapahayagan ng pagkilala sa Kanya bilang Diyos na nakapagpapatawad, bilang Diyos na may kakayanang baguhin ang lahat. Pumanatag kayo, ipagpasalamat at ibahagi ninyo ang kapayapaang mula kay Kristo, Amen.

Tugong Awit                   “Dilim Ay Napaparam”          MASP#306

Batis ng kaligtasang tanging kagamutan;
Umagos kang tuluyan sa lahat ng bayan
Hanggang sapiting tunay ang tahanang laan;
Lahat ay magsalaysay: “Ang Dios ay dumatal.”

 PAGBABATIAN NG MAY KAPAYAPAAN                                                

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGIN NG PAMAYANAN                                                               Pastor

TUGONG AWIT                         “Awit ng Sangkatauhan”                      BHP 2

Sa ugnayan ay may dusa may saya at pangamba,
Alinlangan, agam-agam ay s’ya  ring haharapin
Sa pagtahak sa landasin kami ay pag-isahin.
Sa gawa at sa dalangin, samo namin ay dinggin.

 (KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS)

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                                                    Numbers 21:4-9

TUGONG AWIT                  “Mata’y Buksan…”                              MASP 260

Mata’y buksan, nang matanaw ang iyong kapahayagan;
Susi sa palad ko’y ilagay, magbibigay kalayaan. 

Hintay kitang walang agam O Dios, handa kong mamasdan;
Mata’y buksan at tanglawan, Diwang Banal!

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                                                    Juan 3:14-21

MENSAHE SA AWIT        

MENSAHE SA SALITA                                                                                                      

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGHAHANDOG

Patnugot: Ang kaloob ng Diyos sa tao ay laging sapat; sapat upang ang lahat ay       mabuhay ng marangal. 

Kapulungan: Hindi niya tayo pinagkukulang upang tayo’y makapagbahagi      rin. Kaya sa sandaling ito, pagnilayan natin ang lahat ng biyayang kaloob ng Diyos sa atin, ng may pasasalamat at katapatan. Ialay          natin sa Kanya sa pamamagitan ng iglesya ang bahaging nararapat.

PAGLILIKOM NG HANDOG                                                     Mga Tagalikom

TUGONG AWIT                   “Count Your Blessing”       

Count your blessings name them one by one
Count your blessings see what God has done
Count your blessings, name them one by one
Count your many blessings see what God has done!

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                        Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA      “Nang Dahil Sa Pag-irog”     MASP #142 

Nang dahil sa pag-irog, sala ko’y tinubos;
sa biyayang pagsakop, nang aking si Jesus;
sa lawak ng pag-irog, buhay inihandog;
puso ko’y nalamuyot, sa Kanya’y sumunod.

 Matamis N’yang pag-ibig,
matamis N’yang pag-ibig
Ay nag-iibayo habang lumalawig,
matamis N’yang pag-ibig
.

 Kahanga-hangang tunay, pagsakop sa tanan;
sa krus ng mabayubay, si Cristong nagmahal;
samahan sa awitan, ang nagtamong buhay;
ang Dios ay papurihan, na may kagalakan.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA

Tugong Awit                     “Kung Kasama ang Dios” AIK # 127        

Maligayang lagi, sama-samang tunay,
lalakad na may kagalakan
Kung anong nais N’ya, ‘di tayo susuway,
may galak natin S’yang susundan.

Ang nais N’ya ang ating susundin,
ganito ang tungkulin na ating gagawin.

RESESYONAL                                         

Leave a Comment