March 17, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
March 17, 2019
Second Sunday in Lent
Color: Purple

PAMBUNGAD NA TUGTUGIN

AWIT NG PAGPUPURI AT PROSESYONAL          “Si Kristo’y Purihin”      MASP 13                       

Pagtakas ng dilim, ako ay gigising, si Kristo’y purihin!
Sa gawa’t dalangin, aking sasabihing, si Kristo’y purihin!

Tunog ng batingaw, aking napakinggan, Kristo’y papurihan!
Siyang alingawngaw ng mga awitan, Kristo’y papurihan!

At kung may pasanin, aking wiwikaing, si Kristo’y purihin!
Kahit na dumilim, di ko papansinin, si Kristo’y purihin!

At sa kalangitan, sa pag-aawitan, Kristo’y papurihan!
At ang kalupaan, aawit din naman Kristo’y papurihan!

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Diyos na Manlilikha, Tagapagligtas at Diwang Gabay, ang aming pag-asa ay nakasalig sa Iyo at ang aming pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng Iyong mga pangako.

Kapulungan: Nagpakita at nagpahayag Ka sa Iyong lingkod na si Abraham napakahabang panahon na ang nagdaan, at ngayon Ikaw ay patuloy na kasama namin at  nagpapahayag sa amin.

Patnugot: Diyos ng kahabagan, ang buhay na walang hanggan ay nasa Iyong mga kamay, at ang aming pagpupuri ay tanging sa Iyo kailanaman.

Kapulungan: Pinagkalooban Mo ng anak si Abraham bilang katuparan ng Iyong pagpapala sa Iyong bayan, tinanggap naman namin ang Iyong bugtong na Anak, upang ang sinomang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkamit ng buhay na walang hanggan

LAHAT: ANG PAGHAHARI AY SA IYO MAGPAKAILANMAN, O PANGINOON. ANG LAHAT NG BANSA AY IYONG PINAGHAHARIAN. PINUPURI KA NAMIN NG AMING MGA LABI, NG AMING MGA GAWA AT NG AMING BUONG BUHAY!

 

IMBOKASYON                                                   Patnugot

ANG PANAWAGAN SA PAGSISISI

Patnugot: Sa muli’t-muli nagkukulang tayo sa ating Diyos. Ipinagkaloob na Niya sa atin ang kanyang Salita at ang kanyang Anak; Ipinangako Niya ang Kanyang presensya sa atin, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu; ipinagkaloob Niya ang pamayanan ng mga Mananampalataya, at inihahanda tayo para sa Kanyang Kaharian, sa pamamagitan ng Kanyang katuruan at ministeryo. Ganoon pa man, hindi natin binigyang pansin at pagpapahalaga ang lahat ng ito at pilit nating tinatanggihan ang Kanyang layunin sa atin. Hindi natin minahal ang lahat na Kanyang minamahal. Hindi natin inakap ang lahat na Kanyang inaakap. Hindi natin ipinagtanggol ang lahat na Kanyang pinahahalagahan at pinagtatanggol. Kaya’t sa diwang ito, tulad ng ginawang paglapit ng Dios sa tao, buong pagpapakumbabang-loob tayong lumapit sa Kanya upang makamit natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan  at pagkukulang.

 

TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI AT PAGSISISI (mahinang tugtugin)

ANG PAGTANGGAP NG KAGANDAHANG-LOOB NG DIOS            

Pastor:  “Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali.Pangalan mo’y nakaukit sa aking mga palad (isaias 49:15-16).” Dinggin at paniwalaan ninyo ang Mabuting Balita ng Ebanghelyo: Kay Kristo Hesus tayo ay Kanyang pinatawad!

Kapulungan: Purihin ang Diyos!

 

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

PANALANGING PASTORAL                                                 

TUGON                               “Ang Pananalig Ko”          MASP # 42

Pag-ibig Mo’y walang taas o lalim man, walang hanggan;
Kaya kahabagan, ang nananambitan, nang sila’y maibsan, habang buhay.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN      

Genesis 15:1-12, 17-18

Awit 27

Filipos 3:17-4:1

Lucas 13:31-35

 

GLORIA PATRI   

MENSAHE SA AWIT                                                             

MENSAHE NG BUHAY                             

TAWAG SA PAGHAHANDOG       

Patnugot:  Ang paghahandog para sa gawain ng Dios ay isang kaparaanan ng ating pakikibahagi sa ministeryo ng ating Panginoon JesuCristo sa pamamagitan ng Kanyang Iglesya.

Lahat: Siya ang nagturo sa atin ng pagmamahal, kaya’t ating ialay sa Kanya ang ating kakayanan at buhay bilang kapahayagan ng ating pagmamahal.

PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB

TUGON                                       Doxologia          

Purihin ang Dios ng awa, Kristo’t Diwang mapagpala.
Magpuri ang taong madla, sa Dios ng langit at lupa. Amen.

 

PANALANGIN NG PASASALAMAT                             Patnugot

AWIT NG PAGTATATALAGA   “Matamis ang Magtiwala Kay Hesus”  MASP 94

PANALANGIN NG PAGTATALAGA                    

ANG BENDISYON                                  

TUGONG AWIT                 “Diyos ang Mag-iingat Sa Iyo”        MASP 56

Diyos ang Mag-iingat, sa iyo sa paglalakad;
At sa bawat landas, Diyos ang mag-iingat.        

 

Leave a Comment