March 18, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
March 18, 2018

5TH Sunday in Lent

Reflection:

Lent is not an effort to save ourselves. We have been saved by Jesus-ONE and PERFECT sacrifice. Rather, it is part of our journey, the continuum, the falling in love, staying in love, growing in love with God. – Unknown


PAGHAHANDA AT PAGNINILAY

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL (PAGPASOK NG LAHAT NG MAY BAHAGI SA GAWAIN)

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Sumaatin ang Mabuting Balita! Sa ating magkasamang pagtataguyod ng ating pamayanan sa ginhawa at hirap man, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos ang ating gabay.  

Kalalakihan: At dahil pag-ibig ng Diyos ang nagtuturo sa atin upang patuloy na magsikap, hindi natin papansinin at hindi tayo mapahihinto ng mga hamon at kabigatang ating nararanasan.

Kababaihan: Sapagkat ang Diyos ay tapat, mananatili rin tayong tapat at magmamahal ng lubos, sa lahat ng sa atin ay Kanyang ipinagkatiwala. Pahahalagahan natin ang kagandahan ng buhay na Kanyang kaloob.

Kabataan: Tayo ay susunod sa Diyos at sisikaping paunlarin ang mga talento at kakayanang  iginawad Niya ng may pananagutan.

Kapulungan: Mananatili tayong mangangako at tutupad sa pangako ng paglilingkod. Narito tayong muli, sama-samang magpaparangal sa Kanya at magpapatunay ng ating pagpapahalaga sa ating kaugnayan sa isa’t-isa. Purihin natin ang ating Diyos!  


AWIT NG PAGPUPURI
                “Ang Ganda ng Daigdig”  MASP 9

Ang ganda ng daigdig, at l’walhati ng langit;
Atin pang mamamasid ang simulang pag-ibig

KORO: Aming inihahayag, Dios, ang pasasalamat!

Ganda ng bawat oras, sa araw at magdamag;
Gilid, kahoy, bulaklak, araw, bit’wing makislap.

Sa galak ng pananaw, sa puso at isipan;
Sa hiwaga ng ugnay, ang lahat ng pangdamdam.

 

PANIMULANG PANALANGIN(lahat)

O Diyos, Ikaw ang hari na nararapat na sumakop sa aming buhay. Pangunahan Mo kami at tulungan, na laging maging karapatdapat na kabahagi ng Iyong pamayanan. Kinikilala naming muli ang Iyong biyayang nangunguna sa amin ngayon sa pagsamba. Inaamin namin sa Iyo, kailangan naming patuloy na maranasan ang kaligayahang hatid ng Iyong pagkalinga. Gabayan Mo kami upang maialay namin sa Iyo ang pinakamainam na pagsamba. Pagpalain Mo ang aming pagtitipon, sa ngalan ni Hesus, Amen.

 

TUGON                                   “Ang Ganda ng Daigdig” MASP # 9

Sa galak ng pag-ibig, nating magkakapatid.
Pinag-ugnay ang isip ng sa lupa at langit.

KORO:
Aming inihahayag, Dios, ang pasasalamat.

 

TAWAG SA PAGSISISI                                                                              Patnugot

Nauunawaan ng Diyos kung tayo ay nakakalimot sa Kanyang pagliligtas, sumasamba sa mga diyus-diyosan, nagiging mapag-mataas, o nagkukulang para ipamuhay ang Kanyang banal na layunin. Muli nating isuko ang ating mga sarili sa Kanya. Sa ating mga pagkukulang, kailangan natin ang kapatawaran. Malawak ang Kanyang kahabagan at handa Niya tayong baguhin.

 

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI (sa saliw ng tugtugin)

PAGTANGGAP SA KAGANDAHANG-LOOB NG DIYOS                                      Pastor

Ang Diyos ay may magandang kalooban sa bawat isa na nagpapakumbaba. Siya na rin ang pumawi sa lahat ng ating mga kasalanan. Patuloy Niya tayong binabago. Ganito ang katiyakan ng Kanyang pagpapatawad, “Halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo’y maruming-marumi sa kasalanan, kayo’y magiging busilak sa kaputian.” (Isaias 1:18) 

TUGONG AWIT                    “Salamat O Aking Hesus”  MASP #246

Salamat Oh aking Hesus; sa kaluluwa ko’y pagtubos
Salamat sa pagdudulot; Ng kaligtasang laya’t puspos

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGIN NG PAMAYANAN                                                                 Pastor

TUGONG AWIT                    “Ang Taos Pusong Dalangin“  MASP # 126

Ang panalanging mataman, Tunay na pinakikinggan;
Sinasagot gabi’t araw na walang pagpapaliban.
Ang puso nating may dungis Sa kay Hesus ay ilapit
Upang ang ating paghibik ay magtamo ng tangkilik.

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                                                       Jeremias 31:31-34

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan, Anak, at ang Espiritu Santo
Nang pasimula’t ngayon din, maging sa haharapin
Walangmaliw,Amen,Amen.

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                                                            Juan 12:20-33                   

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                                         Pastor

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                Patnugot

Ikaw ang natatanging dahilan ng aming pag-aalay. Ikaw na hindi nagkait ng Iyong buhay sa amin, nagkaloob sa amin ng pag-asa sa kabila ng kawalan at kalituhan; at nagturo sa amin na magtiwala at umasa sa walang maliw Mong biyaya. Tanggapin Mo Panginoon ang aming buhay at ang aming mga handog.


AAWIT HABANG NILILIKOM ANG MGA HANDOG 
Pala Niyay’y Iyong Bilangin MASP # 219

DOKSOLOHIYA   

Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sangnilikha,
Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen.

PANALANGIN NG PASASALAMAT (Sabay-sabay)

Mapagpala naming Panginoon, Ikaw ang nagpapaulan ng masaganang biyaya sa sangkatauhan. Hindi Mo ipinagkait ang yaman na Iyong nilikha. Gawin Mo kaming daluyan ng Iyong pagpapala, upang bahaginan ang mga nangangailangan, gamit ang talento, kakayahan, panahon at iba pang rekurso, na Ikaw din ang nagkaloob. Gamitin Mo rin kaming tagapagpalaganap ng pagkakapantay-pantay at katarungan, Amen.

AWIT NG PAGTATALAGA      “Ang  Digmaa’y Naglalatang”  MASP # 60

Ang digmaan sa laranga’y naglalatang
Makihamok ang isinisigaw,
Hukbo nati’y magwawagi sa labanan,
Ang tagumpay niya’y mamamasdan.

Koro:
Ang digmaan ay naglalatang,
Sulong, O Kristianong kawal,
Ang kagayakan ng kabanala’y
Panglupig sa kasamaan;
Sa digmaa’y h’wag manglupaypay;
Lakas Niya’y panghawakan.
Kung Dios ay atin maaasahang
Aawitin ang tagumpay.

Naghahamok mga kawal, magbalikwas,
Nangunguna ang Tagapagligtas,
Isakbat mo ang baluti at kalasag,
Sa lakas N’ya ay magpakatatag.

Panginoon ang patnugot sa tagumpay,
Balagharing tipa’y kumukinang
Pupurihin ang dakila N’yang pangalan,
Magningning ang kapayapaan.

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                                Pastor

TATLONG AMEN

RESESYONAL

Leave a Comment