March 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

March 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

March 24, 2019
3rd Sunday in Lent

PAGNINILAY

Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo’y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo mula sa libingan at ito ang nagbigay sa atin ng isang buháy na pag-asa.                                                                                                                                                                                      -1 Pedro 1:13

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

TAWAG SA PAGSAMBA
Patnugot:  Tinig natin ay ialay sa Panginoon; awitan natin Siya sa buong panahon.

Kapulungan: PAGBUKAS NAWA NITONG AMING MGA LABI, PATUNGKOL NAWA SA   IYO O DIYOS ANG SINASABI.

Patnugot: Tayo po’y makinig sa Panginoon, upang malaman natin ang Kaniyang layon.

Kapulungan: PUSO’T ISIPAN NATIN AY KANIYANG GAGABAYAN, BANAL NA                    ESPIRITU KAMI PO AY TANGLAWAN.

Lahat:  PURIHIN ANG PANGINOON.

AWIT NG PAGPUPURI       

BALITA’Y ATING TALOS, NA LIGTAS, KAY JESUS  MASP#105

Balita’y ating talos, na ligtas kay Jesus;
Kagalaka’y isabog, na ligtas kay Jesus;
Sa bayan ito’y dalhin, bundok, dagat lakbayin;
Sulong, sundin ang utos, at ligtas kay Jesus.

Awitin nating lahat, kay Jesus ay ligtas;
Buong lupa’y magalak, kay Jesus ay ligtas;
Siya nga ang namatay, at naghandog ng buhay.
Upang kamtan pangakong, kay Jesus ay ligtas.

Tinig nati’y itaas, kay Jesus ay ligtas.
Balita ay ikalat, kay Jesus ay ligtas;
Umawit ng tagumpay, dahil sa kaligtasan,
Mabuhay at mamatay, kay Jesus ay ligtas.

IMBOKASYON                                                                         Patnugot                 

TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot: Ang Diyos na tunay na matapat at makatarungan ay handang magpatawad sa atin,  maging tapat lamang rin tayo sa pagsusuri sa ating mga sarili at sa pagkilala sa lahat ng            ating mga kasalan. Halina’t pagsisihan po natin at talikdan ang ating  mga kasalanan,    kasalanang laban sa Diyos at sa ating kapwa.

 SANDALI NG PAGNINILAY AT PANALANGIN

 KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                                           Pastor   

Magalak tayo at magpatawaran sa isas’t-isa. Ang Diyos ang pumili at tumawag sa atin tungo sa kaganapan ng buhay. Sinabi ng Panginoon; “Halikayo magliwanagan tayo, Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa Akong ipatawad ang lahat ng mga ito. Kahit na kayo’y maruming marumi sa kasalanan, kayo’y magiging busilak sa kaputian.”( Isaias 1:18)                                                                                          

TUGON                                       “SALAMAT O AKING JESUS”                 

Salamat o Aking Jesus, Sa kalul’wa ko’y pagtubos;
Salamat sa pagdudulot, Ng kaligtasang laya’t puspos Amen

PAGBABAHAGINAN NG KAPAYAPAAN        

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL

TUGON                             ANG TAOS PUSONG DALANGIN        MASP#126

Ang taos pusong dalangin, sa Dios lubhang mahabagin
Ay s’ya nating dapat gawin, pagpapala ay kakamtin;
Ipamagitan kay Jesus, ang ating mga pagluhog
Tutugunin tayong lubos, puso nati’y malulugod.

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                                         Isaiah 55:1-9 & Psalm 63:1-8

TUGONG AWIT                                    “Doxology”

Ang Ama ay papurihan, Anak, espiritung Banal
Lupa’t langit mag-awitan, sa Tatlong Personang hirang. Amen

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                                        1 Corinthians 10:1-13 & Luke 13:1-9

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                             

SANDALI NG PAGNINILAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG   

Patnugot:  Ang paghahandog para sa gawain ng Diyos ay isang kaparaanan ng ating           pakikibahagi sa ministeryo ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng Kanyang    Iglesya. Tinawag at tinipon tayo ng Diyos upang maging instrumento ng pamamayani ng Kanyang Banal na layunin para sa kaligtasan ng lahat. Ating alalahanin ang mga bahagi ng kasulatan: “sa Diyos ko’t Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.”(Awit 116:12-    13)

PAGLILIKOM NG HANDOG 

Gloria Patri”                                                                         

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                          Patnugot        

AWIT  NG PAGTATALAGA            

KAY LIGAYA KUNG AKO’Y NAGLILINGKOD    MASP#203

Kay ligaya kung ako’y naglilingkod
sa Hari kong manunubos;
Kapayapaa’t kagalaka’y lubos kung ako’y naglilingkod.

KORO:  Kung ako’y naglilingkod ang buong kaya’y handog
ang  tuwa’y di matatapos kung sa kanya’y maglingkod.

Kahit ang anino ng kamatayan
di ko pinangangambahan;
Ang liwanag ng kanyang pagmamahal ang aking kaligtasan.

Ang tinatangkilik ko ay dadalhin
kay Jesus na aking giliw;
May galak, kapayapaan at aliw na walang pagmamaliw.

Ang patnubay ng kanyang mga kamay
ang sa aki’y nagbabantay;
At ako’y panata sa paglalakbay kung siya ang kaakbay

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                                              Pastor

TUGON                                               “Kay Laking Hiwaga”

Sana’y sa paglisan sa iyong tahanan,
aming mga puso ay Iyong lukuban
Na maging dambana ng ‘Yong kabutihan
Maging huwaran ng pagmamahalan.

 RESESYONAL 

 

Leave a Comment