March 25, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

Palm Sunday
March 25, 2018
6th Sunday in Lent

PROSESYONAL
(Pagpasok ng Mga Tagapanguna)


TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesu-Kristo. Siya ang dahilan ng tagumpay sa ating buhay. Sa habag Niya sa atin; tayo ay may bagong katauhan sa pamamagitan ng kaligtasang kaloob sa atin ni Hesu-Kristo; na buong tapang niyang tinahak ang landasin tungo sa kamatayan alang-alang sa atin.

Kapulungan: Sabayan natin ang daigdig sa hiyaw ng pagluwalhati! Hosanna! Purihin ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Dahil kay Hesus nakamtan natin ang isang mayamang kaugnayan sa ating Manlilikha. Tayo ngayon ay pinangungunahan ng ating Hari at iniingatan ng Kanyang kapangyarihan, samantalang hinihintay natin ang kaganapan ng buhay na nakalaang ihayag sa katapusan ng panahon.

Lahat: Salamat, O Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan. Sa Iyong pangalan kami’y muling tumatawag, upang gunitain sa lahat ng oras ang Iyong tagumpay, ang mga gawa Mong hindi masusukat ni mapapantayan kailanman.


AWIT SA PAGPUPURI
                                        Praise Team

IMNO                Ating Purihin”                          HFJ# 6

Ating purihin, ating purihin ang Dios na dakila;
Pagsamba ay ialay umawit ang madla;
Ang pangalan,ang pangalan N’ya ay laging ibandila;
Purihin sa langit, purihin sa lupa.

Ang pagpapala, ang pagpapala ng Dios ay hanapin,
Maglingkod na palagi’t ang aral N’ya’y sundin;
Ang pag-ibig,ang pag-ibig N’ya ay laging siyang dalhin,
Biyaya ng buhay ay ating kakamtin.

Buong tiwala, buong tiwalang buhay ay ialay;
Ang lahat ay ilagak sa kanyang kandungan;
May biyaya, may biyaya S’yang sa ati’y iaalay;
Purihin S’yang lagi, purihin kailanman.

PANALANGIN                                                                                         Patnugot

Tugon                                       “ TO GOD BE THE GLORY”

To God be the glory, great things He has done,
So love He the world that He gave us His Son,
Who yielded His life an atonement for sin,
And open the life Gate that all may go in.

Chorus:
Praise the Lord, Praise the Lord;
Let the earth hear his voice;
Praise the Lord, praise the Lord
let the people rejoice!
O come to the Father through Jesus the Son,
And give Him the glory; great things He hath done.

TAWAG SA PAGSISISI      (Mula sa Gawa 2:38-39)                                  Patnugot

Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesu-Kristo, upang kayo’y patawarin at ipagkaloob sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos.

KAPAHAYAGAN NG KAPATAWARAN                                                        Pastor

Salamat sa Diyos sa kaloob na kapatawaran. Siya na bukal ng pagpapatawad at kabutihan sa mga anak na humihingi ng kapatawaran. Salamat sa walang hanggang pang-unawa at pagkalinga ng Diyos sa atin. Sumainyo ang kapayapaan at ating ibahagi sa iba ang kapayapaang ating natamo.

TUGONG AWIT               “OH! BUKAL NG PAGPAPALA  “                   MASP # 03

Sa awa Mo’t kabutihan, Buhay ko’y aking utang,
Hakbang ko’y ‘Yong pangunahan; a
t ng ‘di na maligaw,
Ang abang puso kong handog marapatin Mo Oh Dios,
Tatakan Mo ng pag-irog, tandang ako’y kay Hesus.

PANALANGIN NG SAMBAHAYAN                      Pastor

TUGONG AWIT       “Si Jesus ay Kaibigan”         MASP # 29

Mabigat ba ang pasanin, At maraming isipan?
Kay Jesus mo idalangin, At Kanyang aalisin,
Kung kaibiga’y lumimot; Idalangin mo sa Dios,
Siyang sa iyo’y kukupkop, At aaliw na lubos.

PAGBASA SA LUMANG TIPAN
                     AWIT 118:1-2; 19-29

TUGONG AWIT                              “GLORIA PATRI”

PAGBASA SA BAGONG TIPAN
                     Markos 11:1-11

MENSAHE SA AWIT                                                                        

MENSAHE SA SALITA                                                                     

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                                    Patnugot

Kay buti ng Diyos sa Kanyang mga anak. Hindi man tayo karapatdapat, patuloy S’yang nagbubuhos ng pagpapala sa atin. Ngayon ay ating ipagkaloob at likumin ang bahagi ng mga ito. Alalahanin natin na sa ating paghahandog, ang mga kaloob na ito ay hindi galing sa atin, manapa’y mula rin sa biyaya ng Diyos na Kanyang pinasagana sa bawa’t isa.

PAGLILIKOM SA SALIW NG TUGTUGIN NG PIANO:

TUGON                          “DOXOLOGIA”

Magpuri ang buong bayan, magpuri sa Diyos ng buhay
Lupa’t langit mag-awitan sa Tatlong Personang hirang. Amen.

PANALANGIN NG PASASALAMAT SA HANDOG

AWIT NG PAGHAYO              “ Magtiwala at Sumunod”          AIC #161
                                               (Tune: Trust and Obey)
Kung tayo’y mamuhay, Ayon sa Patnubay.
Ng Diyos at ng Kanyang salita.
Siya ay sasaatin kung ating susundin;
At kung tayo ay magtiwala.

KORO:
Magtiwala’t si Hesus ay sundin,
Ang Kanyang kagalakan; laging sasaatin.

Papawiin Niya ang tanang pangamba;
Kung tayo’y laging mananangan;
Ang Kanyang patnubay lagi nating taglay;
Sa daan tayo’y iingatan.

Kung ang ating buhay; sa Kanya’y ialay;
Ang pag ibig Niya’y kakamtin;
Ang bawat biyaya at lahat ng tuwa
Ay palagiang sasaatin.

Kay tamis manalig sa Kanyang pag ibig.
Kung Siya’y ating sinusunod.
At kahit na saan; Tayo pag-utusan;
Buong puso tayong maglingkod.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA                                                          Pastor

Makapangyarihan at Mapagpalayang Diyos muli mo kaming pinagpala, tinuruan, pinangaralan, ginabayan at pinalakas.  Ngayon nama’y pahayuin mo kami ng may katatagan at katapangang harapin ang mga bagong araw na iyong kaloob.  Sa Iyo nagtitiwala at umaasa kami sa Pangalan ng  Manglilikha, Manunubos  at Patnubay naming  Iisang Diyos.   Amen

TATLONG AMEN

Leave a Comment