March 3, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
March 3, 2019
Communion Sunday
Transfiguration Sunday
International Women’s Sunday

PAGBUBULAY: “Ang Kwaresma ay akmang panahon ng pagninilay-nilay at pagtatasa ng ating buhay at sa gayon makita natin ang ating mga kahinaan sa harap ng Panginoon. Maraming mga kalbaryo at krus  ang ating sinasalunga at pinapasan, ngunit may Kristo Hesus tayo na palaging kasama natin sa lahat ng panahon. Kung magkagayon, italaga natin ang ating buhay sa Diyos  na naghahangad ng ating pagbabago at pag-unlad.”


TAWAG SA PAGSAMBA   

Patnugot– Nagkakatipon tayo sa dakong ito upang katagpuin ang Diyos na   puspos ng kabanalan.

Kapulungan-Tayo ay naririto upang saksihan ang kaluwalhatian ng Diyos!

Patnugot– Ang ating mga mukha ay magniningning dahil sa kaloob na liwanag ng Diyos, nagbabanaag ng Kanyang kabutihan at kapangyarihan!

Kapulungan– Hindi natin itatago ang ating mga mukha. Tayo’y            magniningning sa liwanag ng ating Panginoong HesuKristo.

LAHAT– Buksan natin ang ating mga puso sa liwanag ng kaluwalhatian ng    Diyos, taglayin natin ang ningning ng presensiya ni Kristong ating        Panginoon! Purihin natin Siya!

AWIT NG PAGPUPURI           “Aleluya, Diyos ay Purihin”

Aleluya Diyos ay purihin  mag-awita’t Siya ay sambahin
Aleluyah  Diyos ay purihin  mag-awita’t S’ya ay sambahin.

REFRAIN:
Aleluyah ang lahat umawit, ang Diyos nati’y Diyos ng pag-ibig
Aleluya Diyos ay purihin  mag-awita’t S’ya ay sambahin.

Aleluyah tanggapi’t humanga,aleluyah sambahing may t’wa
Aleluyah Siya’y dinadakila, aleluyah ng kanyang likha. (REFRAIN)

Aleluyah kabanalbanalan, aleluyah bibigyang dangal
Aleluyah Diyos ay awitan, ang ngalan Niya ay walang hanggan.

PANALANGIN NG PAGLAPIT                  

Patnugot: Sumainyo ang Panginoon!

Kapulungan: At sumaiyo rin!

Patnugot:  Manalangin tayo. Diyos ng liwanag at katarungan, Ikaw na puspos ng karunungan at kabanalan, pinupuri Ka namin sa Espiritu at  Katotohanan. Buong kapakumbabaan at paggalang kaming nagpupuri    sa Iyo na Siyang nagpahayag sa amin ng katotohanan at pag-ibig kay HesuKristo na aming Tagapagligtas. Tulungan Mo po kaming makita namin Siya ng mas malinaw sa aming pagtitipon sa Kanyang pangalan, at sa pamamagitan Niya, matagpuan namin ang daan ng pamumuhay na matuwid at matapat bilang Iyong mga anak habang kami’y nananalangin katulad ng Kanyang itinuro sa amin,

Lahat : Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin arawaraw ang aming pangarawaraw na kakanin. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan; sapagka’t aming pinatawad naman ang bawa’t may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagka’t iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa.

TAWAG SA PAGSISI                                                                       

Patnugot: Sa ating pagbabalik-tanaw  sa nakaraan at sa ating pagdiriwang ngayon, nakikita natin na tayo’y maraming naging kahinaan. Dahil dito, mag-ukol tayo ng ilang sandali ng pagsusuri o pagpuna sa ating mga sarili. Hingin natin ang Kanyang kapatawaran.

(Ilang sandali ng panalangin ng pagsisisi…)

ANG PAGTANGGAP NG KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                 

Pastor:  Siya ang itinakda ng Diyos na maging handa upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalalng siya’y matuwid, sapagkat nuong una, nagtimpi Siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. At sa ngayon, pinawalang sala Niya ang mga nanalig kay Hesus upang patunayang Siya’y matuwid (Roma 3:25-26).  Tanggapin nyo ang biyaya ng kapatawaran ng ating Diyos na puspos ng habag at pagmamahal. Amen.

TUGON                             “Kay Laking Hiwaga”     HOFJ #257

Hindi ko maisip kay laking hiwaga, kay laking paglingap, pagpapakasakit.
Sala naming tao ng Iyong akuin,walang hangganan Diyos ang ‘Yong pag-ibig.

PAGBATI, PAGKILALA at PAGBABALITA

PANALANGING PASTORAL                                                   Pastor      

TUGON                                                   “Dinggin Mo”

Dinggin Mo, dinggin Mo, dinggin Mo;
O Diyos ang aming dalangin, dinggin mo, dinggin Mo, dinggin Mo.
Sapagkat Ikaw ang S’yang Sandigan, dinggin mo, dinggin Mo, dinggin Mo.

Sa gitna ng aming paghibik, dalangin namin ay Iyong yulungan;
Hirapa at pagdurusa ay damhin, dinggin Mo, dinggin Mo, dinggin Mo.

 

PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN

Exodo 34:29-35;
Awit 99;
2 Corinto 3:12-4:2;
Lucas 9:28-36, 37-43a

MENSAHE SA AWIT                                          

MENSAHE NG BUHAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                          

Patnugot: Ang biyaya ng buhay ay sapat na upang Siya ay pasalamatan. Gaano pa kaya ang mga pagpapalang tinatanggap natin sa araw-araw. Ipahayag natin sa Kanya ang ating taos-pusong pasasalamat sa pamamagitan ng ating mga handog.

PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB       

Doxologia at Panalangin ng Pasasalamat                                   

 

ANG PAGSASALU-SALO SA BANAL NA KOMUNYON

Ang Pagkakatatag ng Banal na Komunyon
Ang Panalangin ng Pasasalamat
Ang Pagbabahaginan ng Biyaya

KREDO NG MGA KABABAIHAN (Inaanyayahan ang lahat ng mga Kababaihan na tumayo at lumahok sa pagbasa)

Patnugot: Naniniwala tayo kay Hesus, sa Kanyang unang pagpapahayag sa isang         babae pagkatapos na muli Siyang mabuhay , at sa katauhan ng isang babae           ipinahayag ang dakilang utos: “Humayo ka at ibalita.”

Mga Kababihan: Panginoon, pag-isahin Mo kami sa ganitong pananampalataya at paninindigan.

Patnugot: Naniniwala tayo sa kabuoan ng pagliligtas, na kung saan walang “Hudyo o    Griyego”, alipin o malaya,lalaki o babae. Sapagkat ang lahat ay pantay-pantay sa diwa ng kaligtasan.

Mga Kababaihan: Panginoon, pag-isahin Mo kami sa ganitong pananampalataya at paninindigan.

Patnugot: Naniniwala tayo sa Banal na Espiritu, na S’yang nagpapakilos sa sangnilikha, gumagabay at nag-iingat na tulad ng isang pakpak ng ibon sa     kanyang mga inakay.

Lahat: Panginoon, pag-isahin Mo kami sa ganitong pananampalataya at paninindigan.

AWIT NG PAGHAYO               “Nasa ni Hesus sa Akin”     MASP 305

Nasa ni Jesus sa akin ako ay magningning
Kahit ano mang gagawin siya’y lualhatiin.

Koro:
Magningning, magningning, ang nais niya sa akin
Magningning, magningning upang siya’y purihin.

Ang kanyang nasa’y makitang magiliwin twina
Magalak at maligaya akong mahal niya.

Ako’y kanyang tutulungan upang di masinsay
Kanyang ganda’y namamasdan sa kimkim na buhay.

Kay Jesus magiging sinag ako’y magsisikap
Susundin ko bawat oras magpahanggang wakas.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT BENDISYON                      

TUGONG AWIT                                  “ Make me Blessing”

Make me a blessing, make me a blessing;
Out of my life, may Jesus shine.
Make me a blessing o Savior I pray,
Make me a blessing to someone today.

Leave a Comment