March 31, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

March 31, 2019
4th Sunday in Lent

PANIMULANG TUGTUGIN

PROSESYONAL (Pagsisindi ng Kandila at Pagbubukas ng Biblia)

TAWAG SA PAGSAMBA (Hango sa Awit 27:4-7;14)

PATNUGOT: Kay Yahweh ay isang bagay lamang ang aking hinihiling, iisa lamang talaga ang aking hangarin: Ang manirahan sa Templo niya         habangbuhay, upang kagandahan ni Yahweh ay aking pagmasdan at         doon humingi sa kanya ng patnubay.

KAPULUNGAN: Itatago niya ako kapag may kaguluhan, sa loob ng        Kanyang Templo ako’y iingatan; sa ibabaw ng batong malaki      ako’y ilalagay.

PATNUGOT: Sa Templo’y sisigaw nang may kagalakan, handog ko’y iniaalay;       at papupurihan.

KAPULUNGAN: Pakinggan mo ako Oh Yahweh, sa aking panawagan,    sagutin mo ako at iyong kahabagan.

LAHAT: Kay Yahweh tayo’y magtiwala! Manalig sa kanya at huwag       manghinawa. Kay Yahweh tayo ay magtiwala!

IMNO                                   “Lwalhatiin natin ang Diyos” MASP #11

Lwalhatiin natin ang Diyos haring walang hanggan,
purihin natin Sya na dulot ay kaligtasan!
Ulinigin ang tawag sa sambahan. Diyos ay pinapupurihan.

Lwalhatiin natin ang Diyos na lubhang dakila,
na ating laging kanlungan na kumakalinga!
Hindi mo ba pansin ang iyong nasa ay ibinigay na pawa.

Lwalhatiin ang Diyos na sa ati’y umiirog.
Sa bawat sandaling walang kupas sa pagkupkop!
At isipin, kapangyarihan ay Diyos. Handa sa pagkakaloob. Amen.

IMBOKASYON                                                                             Patnugot

TAWAG SA PAGSISISI                                                                Patnugot

Tunay ngang bihag tayo ng mapang-aliping kasalanan, pinapalayo tayo sa Diyos at ang dulot nito ay kadiliman at pagsalangsang. Kung atin lamang ipapahayag ang ating pagkakasala sa Diyos, at lilisanin ang maling mga gawa, tiyak na tayo’y Kanyang lilinisin at patatawarin.

TAHIMIK NA PANALANGIN NG PAGSISISI

SALITA NG KAPANATAGAN                                                          Pastor

Ipinahahayag sa atin ang walang kapantay na pag-ibig ng Diyos, na kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo; manatili kayo sa aking Pagibig. (Jn 15:9). Tayo nawa’y kumawala sa tanikala ng kasalanan at atin nawang panatilihin ang pagibig at katapatan sa pagtugon sa ating Panginoon.

TUGON                                “Salamat Oh Aking Hesus”MASP # 246

Salamat Oh aking Hesus, Sa kalul’wa ko’y pagtubos.
Salamat sa Pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos.

PAGBABATIAN AT PAGBABAHAGINAN NG KAPAYAPAAN

MGA BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

PANALANGIN NG PAMAYANAN                        

TUGON                                      “Ang Daing Namin”   MASP # 202

Ang daing namin o Diyos ay dinggin
Kapayapaan mo’y nasang tanggapin.  Amen

ANG MENSAHE

SA BANAL NA KASULATAN

SA LUMANG TIPAN                                                             Joshua 5:9-12 & Psalms 32

SA BAGONG TIPAN                                                              Lucas 15:1-3, 11b-13

TUGON                                                  “Gloria Patri”

Ang Ama’y papurihan, at ang Anak, at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman
walang hanggan. Amen, Amen.

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                   

SANDALI NG TAHIMIK NA PAGNINILAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                      Patnugot

“Magbigay kayo at kayo’y bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo.” (Lucas 6:38) Ating ihandog sa Diyos ang ating mga tinatangkilik ng may pagtatapat at kapakumbabaan sa Diyos. Ibahagi natin ang ating mga kaloob.

PAGLILIKOM NG MGA HANDOG                                              Deakono

TUGON                                                   “Doksolohiya”

Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritung Banal
ng mga taong nilalang  at nang tanan sa kalangitan. Amen.

PANALANGIN PARA SA MGA HANDOG                                              Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA  “Nais mo bang Maibsan ang Pasan”   MASP 243

Nais mo bang maibsan ng pasan? Makapangyarihan ang dugo,
Nais mong sa sala’y magtagumpay? Dugo’y makapangyarihan.

KORO:
Ang dugo’y  may kapangyarihan ang dugo niyang mahal
Ang dugo’y makapangyarihan, ang dugo ni Cristong banal.

Nais  mo bang magwagi kang tunay? Makapangyarihan ang dugo,
Sa kalayawa’t kapalaluan? Dugo’y may kapangyarihan.

Nais mo bang puso’y dumalisay, Makapangyarihan ang dugo,
Ang batik ng sala’y mahugasan? Dugo’y may kapangyarihan.

Nais mo bang maglingkod sa hari? Makapangyarihan ang dugo,
Mabuhay kang nagpupuring lagi? Dugo’y makapangyarihan.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA

BASBAS

Tatlong Amen

PANGWAKAS NA TUGTUGIN

RESESYONAL

Leave a Comment