March 5, 2017-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

March 5, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

THE SEASON OF LENT 

March 5, 2017-Kaayusan ng Pagsamba-the cross

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
March 5, 2017
Communion Sunday, International Women’s Sunday
3rd Sunday in Lent

  

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL      

+ AWIT NG PAGPUPURI            “Maligayang  Sinasamba”      MASP 285

Maligayang sinasamba aming Dios ng pagsinta;
Ang bulaklak ang kagaya na hamog ang pag-asa,
Tunawin ang madlang sala at lahat ng pangamba;
Taggabigay ng ligaya, Kami’y punuin Mo na.

Naliligid ka ng galak, Sinag Mo’y namamarak;
Sa palibot Mong marilag at nagpupuring lahat,
Bundok, parang, gilid, gubat, bulaklakan at dagat.
Maging awit at lagaslas, Puri sa ‘Yo ang saad.

Nagpapatawad Kang tunay at laging mapagbigay;
Batis ng t’wang pamumuhay at nang kapahingahan.
Ikaw’y Amang mmapagmahal, kapatid pang karamay,
Sa pag-ibig ay turuang may kagalakang banal.

Kami’y samahan sa awit na nanggaling sa langit ;
Pagharian ng pag-ibig,  Madlang magkakapatid,
Sa paglakad at ihiig, Tagumpay sa ligalig.
Sa t’wa’t mapagwaging tinig, Samahan sa pag-awit. Amen.


+TAWAG SA PAGSAMBA (Mula sa Awit 139)

Patnugot: Ang anumang aking sangkap, ikaw O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng        aking ina’y hinugis mo akong bata.

Kapulungan: Pinupuri Kita,O Diyos, marapat Kang katakutan. Ang lahat ng      gawain Mo ay kahangahangang tunay; sa loob ng aking puso, lahat         ito’y nakikintal.     

Patnugot: Ang buto ko sa katawan noong iyong hugisin, sa loob ng bahay bata         doo’y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa Iyo’y di nalilihim.  

Kapulungan: Ako’y Iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid Mo           kung ilang taon ang haba ng aking buhay; pagkat ito’y nakatitik sa           aklat Mo na talaan. Matagal ng balangkas Mong ikaw lamang ang       may alam.

Patnugot: Ang ating pag-asa’y nasa Panginoon; Siya ang sanggalang           natin at             katulong. Dahilan sa Kanya, tayo’y natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala.

Lahat:  Tunay, Yahweh, di ko kayang matalos ang Iyong isip ang dami ng       Iyong balak ay hindi ko nababatid.

+ PANALANGIN
O Diyos, na Makapangyarihan, Ama naming sumasalangit Ka, naririto kami nagkakatipon sa iyong Banal na presensya upang Ikaw ay aming sama-samang papurihan, pasalamatan at sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Tunay na Ikaw ang Diyos na walang tinatangi, kaya sa aming pagtitipon ngayon, lingapin Mo ang bawat isa, patatagin at palakasin upang ang sinumang nasa kahinaan ay makakasumpong ng kalakasan at karunungang buhat sa Iyo. Bagamat kami’y  nagkukulang, patuloy Mo kaming kinakalinga. Patunay na ang  biyaya Mo ay laging nariyan at sapat sa aming pangangailangan. Sumaamin nawa ang kagalakan at katapatan sa aming pagsamba upang matutunan naming ialay ang aming sarili. Patuloy nawa naming maranasan ang patnubay ng iyong Banal na Diwa sa aming kalagitnaan. Sa Pangalan ni Cristo Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas, Amen.

 

TAWAG SA PAGSISISI                         
Patnugot: Kung ating tutunghayan ang buhay ng lipunan sa kasalukuyan, hindi         maililingid na marami ang nakakaranas ng pang-aabuso at pagmamalupit; at isang masaklap na katotohanan na sa ating pananahimik, naging    kabahagi tayo upang magpatuloy ang ganitong karahasan na kinakaharap           ng mga kalalakihan, bata at kababaihan. Kaya hingin natin ang paglukob ng Diwang Banal upang tayo’y kasihan tungo sa pagpapalaganap ng isang    pamayanang ligtas at kumakalinga sa mga inaabuso at pinagmamalabisan.

Kapulungan: Dinggin Mo, O Yahweh, ang aming dalangin,  tapat Ka’t matuwid kaya kami ay dinggin…(Hango sa Awit 143:1-2)


AWIT NG PAGSAMO                SEARCH ME, O GOD”

Search me, O God, and know my heart today;
Try me, O Savior, know my thoughts I pray
See if there be, some wicked way in me.
Cleanse me from every sin, and set me free.

 

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                              

PAGBABATIAN AT PAGBABAHAGINAN NG KAPAYAPAAN

(Habang inaawit ang, “We are one in the Bonnd of Love”)

 MGA PAALA-ALA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGIN NG IGLESYA                               

Tugong Awit:                 “Diyos  Na Magulang”                            SLJ  #36

Diyos na Magulang, Banal ang ngalan, pamamayani ay sumaamin.
Gawin nawa ang ‘Yong kalooban, sa lupa gaya ng sa langit.

Ipagkaloob ngayon sa amin, ang araw-araw naming kakanin.
Kami sa sala ay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin.

H’wag mong sa tukso kami’y tulutuan, Kundi iligtas sa kasamaan.
Pamamayani, kapangyarihan, Kal’walhatian sa ‘yong tanan.

 

PAKIKINIG SA SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

+Lumang Tipan                                      Jeremias 1:4-10
+Bagong Tipan                                       Mat. 16:21-23

MENSAHE SA AWIT                                           Koro

MENSAHE SA SALITA                                        Pastor

PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN

AWIT NG PAGHAHANDA             “Sa Dulang ng Ama”

Sa iisang hapag ating itatag ang pagkakaisa
Ang sisidlang basag ating ilapag sa dulang ng Ama
Pagsaluhan natin ang luksa at damhin ang sugat ng bansa.
At doon, doon natin ipunla, Butil ng diwang mapagpalaya.

Sa iisang hapag ating itatag, ibangon, itindig
Sa dulang ng katotohanan, sa sahig ng katarungan.
At doon, doon nating ipagdiwang kapayapaa’t pag-ibig.

SALITA NG INSTITUSYON AT PANALANGIN NG PAGTATALAGA

PAGBABAHAGINAN NG ELEMENTO

PANALANGIN NG PASASALAMAT

ANG GAWAIN NG PAGHAHANDOG

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                  Malakias 3:10

ANG PAGHAHANDOG

+Doxologia

Magpuri ang buong bayan, Magpuri sa Dios ng buhay.
Lupa’t langit mag-awitan, Sa Tatlong Personang hirang. Amen.

PANALANGIN NG PAGHAHANDOG                                               Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA    “Itinaas Ako Ng Pag-ibig”
(Love Lifted Me)  MASP#121

Sa ’king kinalalagyan dagat ng kasama’
halos di na makuhang umahon sa pangpang;
Ngunit ang Panginoon sa aking pagtaghoy
ay siya ang nag-ahon at umampon.

KORO:  Itinaas ng pag-ibig (Ako, ako)
nang walang sumagip   tinangkilik, tinangkilik.

Puso ko’y ihahandog sa kanyang alindog;
Buhay ipasasakop, hanggang sa malagot,
sa pag-ibig ay tunay, kalulwa ko’y alay;
sa paglilingkod laan kailanman.

Sa kalulwang panganib kay Jesus sumandig;
Upang kayo’y masagip, sa along mabangis.
Siya ang Panginoon, dapat na masunod;
Ito ang Kanyang layon sundin ngayon.

*PANG WAKAS NA PANALANGIN                       Pastor 

*PAGPAPALANG APOSTOL

*TATLONG AMEN

TUGTUGING PANGWAKAS AT RESESYONAL

 

“The Service Ends, The Mission Begins”

Leave a Comment

shares