May 12, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
Mayo 12, 2019
4th Sunday opf Easter, Mothers’ Day Celebration

 

PAGHAHANDA NG KAPULUNGAN

PROSESYUNAL (Pagpasok ng mga may bahagi sa gawain, pagsisindi ng kandila at pagbubukas ng Biblia)

 

+TAWAG SA PAGSAMBA (Hango sa Kawikaan 31)

Patnugot: Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga.

Kapulungan: Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan      araw-araw.

Patnugot: Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri siya ng kanyang kabiyak.

Kapulungan: Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaing may takot sa Diyos ay pinupuri ng lahat,

Lahat: Igawad sa kanya ang parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng        bayan. Ating pasalamatan ang Diyos sa kanilang buhay at         alalahanin ang biyayang kaloob Niya at pagkalinga na pinadadaloy sa pamamagitan ng ating mga ina.

+AWIT NG PAGPUPURI             Purihin ang Diyos          MASP #86 

Purihin ang Diyos at Anak na bugtong, Namatay at sa langit Siya humantong.

Koro: Aleluya, l’walhatiin! Aleluya, Amen; Aleluya l’walhatiin Kami’y buhayin.

Purihin ang Diyos na lumiliwanag, Sa kadiliman si Hesus inihayag.

Puri’t l’walhati sa Kordero ng Diyos Sa sala’y nagligtas, luminis na lubos.

+PANALANGIN (Sabay-sabay ang lahat)

Karapat-dapat Ka sa aming papuri O Diyos. Dahil sa kamangha-mangha Mong kabutihan ay nababago ang aming mga buhay. Nilkha Mo kami na babae at lalaki upang magkatuwang na gampanan ang pagbibigay kaluwalhatian sa Iyo. Nawa sa pamamagitan ng aming respeto at paglilingkod sa isa’t-isa, ay patuloy naming mararanasan ang aming kaugnayan sa Iyo O Diyos. Ipinagkaloob Mo sa amin ang maraming mabubuting bagay sa mundo, upang sa amin ito ay magpala at patuloy din naming pagpalain, kalingain at ipaglingkod. Turuan Mo kami sa aming paglapit ngayon sa ‘yong kabanalan, upang ang Iyong pangunguna sa aming pananambahan at sa aming buhay ay patuloy naming danasin. Pinanghahawakan namin ang Iyong pangako na hindi Mo kami iiwan o pababayaan man. Nababatid namin na Ikaw ay nalulugod sa aming pagsisikap na maipagkaloob ang isang matapat na pagsamba. Pagpalain at tanggapin Mong muli ang aming paglilingkod. Sa ngalan ni Hesus, Amen.

TAWAG SA PAGSISISI (Patnugot)

Ito ang katotohanan: Ang Panginoon ay nabuhay na maguli!  Nilupig niya ang kapangyarihan ng kamatayan, kasalanan at kadiliman. Halina, Bayan ng Dios, ipagtapat natin ang ating mga gawang pagkakasala at sundin ang yapak ni Kristo na nag-alay ng buhay at nagwagi laban sa kasamaan.

PANALANGIN NG PAGSISISI (Lahat)

O Dakilang Diyos ng pag-ibig na nagbubuklod sa amin sa isang tahanang may respeto at pagkalinga bilang mag-anak, muli kang magpatawad sa aming mga pagkukulang sa aming mga kasama sa buhay, sa aming mga magulang lalo’t higit sa aming mga ina, sa mga pagkakataong hindi namin siya naigagalang at nasusuway namin ang kanyang mga tagubilin. Sa mga pagkakataong hindi namin narinig ang kanyang mga hinaing at sa aming pagwawalang bahala sa kanyang mga tagubilin at pangangailangan. Tulungan Mo kaming makita na ang aming pagsunod sa kanila ay magbubunga ng pagpapala sa aming buhay.Tulungan mo kami na maging daluyan ng pag-ibig at pangangalaga ng bawat buhay, Amen.

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN – Pastor

Ang pag-ibig ng Diyos ay tulad ng pag-ibig ng ating ina. Siya ay nahahandang mag-alay ng buhay para sa kaligtasan ng mga mahal. Sa ating matapat at mapagpakumbabang paglapit ay handa niya tayong patawarin at tanggapin. Sumaatin ang pagpapatawad ng Diyos at ang kapayapaang dulot nito.

+PAGBABATIAN NG KAPAYAPAAN         “Kung May Dalawa, Tatlong Nagkatipon”

PANALANGIN NG IGLESIA – Pastor

Tugon –                                     Sa lahat Ng Saglit – MASP 67

Tunay kang kailangan sa lahat ng araw,
Pagpalain Mong tunay yaring buhay.

PAGBASA SA LUMANG TIPAN:                                                               AWIT 23

+Gloria Patri

Ang Ama’y papurihan, at ang Anak at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakaylan man
Walang hanggan. Amen. Amen.

 

+PAGBASA SA BAGONG TIPAN:                                                             Juan 10:22-30

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA               

PANALANGIN PARA SA MINAMAHAL NATING INA

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                      Patnugot

“Hayaan ninyo na ang inyong liwanag ay magningning sa harap ng mga tao, upang makita nila ang mabubuti ninyong gawa at parangalan ang inyong Ama sa langit.” (Mateo 5:16)

PAGLILIKOM NG MGA HANDOG

+DOKSOLOHIYA

+PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                          Patnugot

Salamat O Diyos sa katapatan Mo sa lahat ng panahon. Napatunayan namin ito sa lahat ng aming sali’t-saling lahi. Ikaw ang kaganapan ng aming buong pagkatao. Mapagkalingang  tulad ng aming ina at matibay na tanggulang tulad ng aming ama. Tanggapin ang aming pag-aalay bilang muling kapahayagan ng aming pagtatalaga.

AWIT NG PAGTATALAGA:       Tahanang Kristiano MASP#304

Tahanang Kristiano’y likha ng Dios,
Dakilang pamanang di matarok;

At magpapatuloy na ibunsod,
Tahana’y itayo ng pag-irog.

Ang tahana’y isang palang hirang,
Na kaloob ng Dios na tirahan;

Ang matanda’t bata’y may sunuran,
Na lumilikha ng mga bayan.

Tahanang Kristiano ay dambana,
Ng dalangi’t puri sa Lumikha;

Pinagpalang buhay, lipos ng t’wa,
Upang mapasigla ang mahina.

Tahanang Kristiano ang lakbayin,
Ay patungong langit na mithiin;

Aming pananalig ay akayin,
Sa maluwalhating papawirin.

+PANALANGIN AT PAGPAPALA  AT BASBAS

Sumainyo ang Diyos. Nawa ang pag-asang kaloob ng Diyos ang magtaglay sa atin sa kabaguhan ng buhay. Ito ang isang uri ng pagpapalang magtataglay sa atin sa bawat bukas na kaloob sa isang buhay na ganap, buhay na binabago at kalugod-lugod sa Diyos. Sa matibay na pag-asa tanggapin  natin ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espirito ngayon at magpakailan man. Amen.

+TATLONG AMEN

MGA BALITA AT PAALALA

RESESYONAL

Leave a Comment