May 13, 2018-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

May 13, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
May 13, 2018
7th Sunday of Easter, Ascension Sunday

 Sarilinang Paghahanda at Pagninilay

Prosesyonal

Pagsisindi ng Kandila at Pagbubukas ng Bibliya

+Tawag sa Pagsamba

Patnugot: Ating purihin at pasalamatan ang Diyos na ating magulang.  Siya ang  nagbigay ng buhay sa bawat nilalang.

Kapulungan:  Siya ay Ina na laging kumakalinga at nag-aanyaya sa kanyang mga anak.

Patnugot:  Tapat Siyang palagi, lahat ng ating pangangailangan ay Kanyang ibinibigay.

Lahat: Purihin ang Diyos ng lahat! Pasalamatan Siya sa Kanyang kabutihan sa ating buhay. Pasalamatan Siya sa ating mga ina; pasalamatan Siya sa mga pagbabago ng pananaw at pagtanggap. Purihin Siya sa kapangyarihan Niya sa ating buhay!

+Awit ng pagpupuri   (Optional)                                                           Praise Team

Imno                                            “O! Dios ng Aming Magulang”              MASP 16

O! Dios ng aming mga magulang,
Akayin mo kami’t patnubayan.
Ng iyong ilaw ng kabanalan
Buhat sa iyong kal’walhatian.

Ang pag-ibig na aming tinanggap,
Sa aming bayan ay ilaganap.
Pag-iingat sa ami’y igawad,
Nang masunod dakila mong utos.

Ipag-adya kami sa panganib,
Lukuban mo ng iyong tangkilik
Palakasin mo ang pananalig,
Sa kapayapaan ay ihatid.

Buhay ng aming bansa’y puspusin
Ng liwanag ng iyong luningning.
Buong puso naming mamahalin
Ang ngalan mo’y aming pupurihin. Amen.

+Pambungad na Panalangin (sabay-sabay ang lahat)

Pinasasalamatan Ka namin, O aming Diyos sa paglikha at pagkakaloob sa amin ng buhay. Pinasasalamatan Ka namin sa aming mga ina na daluyan ng buhay at kaparaanan ng pagkilala ng kahalagahan ng buhay, humuhubog sa aming pagkatao at nagtuturo ng dalisay na pananampalataya. Pinupuri Ka namin sa Iyong paanyaya sa amin na ipagdiwang ang buhay ng lahat ng Iyong mga likha. Pinupuri Ka namin sa pagiging malaya, at sa pag-ibig na hindi nagtatangi maging babae man o lalaki. Pinasasalamatan Ka namin sa mga katotohanang ito, sa araw ng pagdiriwang at sa lahat ng biyaya sa aming buhay. Sa banal na ngalan ni Hesus na Manunubos. Amen.

Tawag sa Pagsisisi                                                                             Patnugot

Tayo ay nilikha na may pantay na karapatan, kalayaan at mga kakayanan na sa halip na humahati ay nagbubuklod at nagsusulong ng buhay. Subalit mas pinili natin na mahigitan ang iba. Sinikap nating ang ating kaibahan ay magpalutang sa ating makasariling pagkatao. Lumayo tayo sa Diyos ng biyaya ng kaisahan at pinilit takasan ang Kanyang kalooban. Tayo ay nagdusa sa ating pagkakasala at sa ating paghihirap, tinaglay natin ito hanggang ngayon sa ating pag-amin sa harapan ng ating Panginoon!

Tahimik na Panalangin ng Pagsisisi

Katiyakan ng kapatawaran                                                                          Pastor

Ang ating mahabagin at mapagpalayang Diyos ay may kapangyarihang tayo ay itaas mula sa kalagayang malayo sa ating mga kahinaan at limitasyon; malayo sa pagkamakasarili at pagkakanya-kanya. Sa habag, pagpapatawad, gabay at layunin ng Diyos tayo ay pinagkakalooban ng karapatan at ng muling kaugnayan. Sa Kanyang kapangyarihan ng pagpapatawad, tayo ay natutulungang maging masunurin at karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig at pagliligtas! Mga babae at lalaking nahahandang maging kaparaanan ng kaganapan ng Kanyang paghahari, sa pamamagitan ni Hesus. Amen.

Tugon                ” Kalooban Mo’y Siyang Sundin”          MASP 240

Sundin Mo ang ‘Yong kalooban,
Kami’y sakupin ng lubusan.
Hanggang si Kristo ay mamasdan
Tanging sa ami’y tumatahan.

Mga Paalala, Malasakit ng Iglesia

 Panalangin ng Pamayanan                                                               Pastor

 Pagbasa sa Bagong Tipan                                                                 Gawa 1:  15-17, 21-26       

+Gloria Patri

Ang Ama ay purihin, Anak, at ang Diwang Mang-aaliw;
Nang pasimula at ngayon din, 
maging sa haharapin;
Walang maliw.  Amen, Amen.

+Pagbasa sa Ebanghelyo                                                Juan 17: 6-19

Mensahe sa Awit                 

Mensahe sa Salita                                                             Pastor                               

Ang Sakramento ng Bautismo kay Elijah Jayne A. Llaguno

Tawag sa pagkakaloob                                                      Patnugot

Ang bawat pinagtutuwangang gawain ay higit na nagbubunga ng pagpapala ng Diyos, at sa bawat pagpapala ang nararapat na pasasalamat ay ating maiuukol sa pamamagitan ng ating matapat na paghahandog. Ibigay natin sa Diyos ang bahagi ng ating tinanggap kasabay ng ating malalim na pagtatalaga ng buhay para sa katuparan ng misyon ng pagkakapantay-pantay at katuwiran.

Paglikom ng Mga Kaloob    

Tugon                                                  “Ang Aming Kaloob”                 MASP 44

Ang aming kaloob sa ‘yo’y ihahandog,
Anumang aming naimpok ay biyaya ng Diyos.

+Panalangin Para sa Handog (sabay-sabay)

Sa patuloy naming pagkilala sa pagkakapantay-pantay at kahalagahan ng buhay na Iyong kaloob ay pinasasalamatan ka namin, Mabiyayang Diyos. Nais naming muling pag-alabin ang diwa upang matapat naming maipamuhay ang paglilingkod na aming natutunan sa aming mga magulang. Ang halimbawa ng Anak na si Hesu-Kristo ang Siya nawang aming Gabay sa tuwina. Amen.

Pagkilala sa Mga Ina (Panalangin ng Pasasalamat sa kanilang buhay)

+ Awit sa Paghayo                         “Tahanang Kristiano”                      MASP 304

Tahanang kristiyano’y likha ng Dios,
Dakilang pamanang di matarok;
At magpapatuloy na ibunsod,
Tahana’y itayo ng pag-irog.

Ang tahana’y isang palang hirang,
Na kaloob ng Dios na tirahan;
Ang matanda’t bata’y may sunuran,
Na lumilikha ng mga bayan.

Tahanang kristiyano ay dambana,
Ng dalangi’t puri sa lumikha;
Pinagpalang buhay, lipos ng tuwa,
Upang mapasigla ang mahina.

Tahanang kristiyano ang lakbayin,
Ay patungong langit na mithiin;
Aming pananalig ay akayin,
Sa maluwalhating papawirin.

Panalangin ng Pagtatalaga at Pagpapala                                 Pastor

Tatlong Amen

Resesyonal

Leave a Comment