May 19, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
May 19, 2019
5th Sunday of Easter

Litanya ng Pagpupuri

Patnugot—Psa 148:1  Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit: purihin ninyo siya sa mg kaitaasan.   

Kapulungan—Psa 148:2  Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel: purihin ninyo siya, buo niyang hukbo.  Psa 148:3  Purihin ninyo siya, araw at buwan: purihin ninyo siya, ninyong lahat na mga bituing maliwanag.

Patnugot—Psa 148:4  Purihin ninyo siya, ninyong mga langit ng mga langit, at ninyong tubig na nasa itaas ng mga langit.  Psa 148:5  Purihin nila ang pangalan ng Panginoon: sapagka’t siya’y nagutos, at sila’y nangalikha.

Kapulungan—Psa 148:6  Kaniya rin namang ipinagtatatag magpakailan-kailan man: siya’y gumawa ng pasiya na hindi mapapawi.

Patnugot—Psa 148:7  Purihin ninyo ang Panginoon mula sa lupa, Ninyong mga buwaya, at lahat ng mga kalaliman: Psa 148:8  Apoy at granizo, nieve at singaw; unos na hangin, na gumaganap ng kaniyang salita:

Kapulungan—Psa 148:9  Mga bundok at lahat ng mga gulod; mga mabungang kahoy at lahat ng mga cedro: Psa 148:10  Mga hayop at buong kawan; nagsisiusad na bagay at ibong lumilipad:

Patnugot—Psa 148:11  Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan; mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa: Psa 148:12  Mga binata at gayon din ng mga dalaga; mga matanda at mga bata:

Kapulungan—Psa 148:13  Purihin nila ang pangalan ng Panginoon; sapagka’t ang kaniyang pangalan magisa ay nabunyi: ang kaniyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit. Psa 148:14  At itinaas niya ang sungay ng kaniyang bayan, ang papuri ng lahat niyang mga banal; sa makatuwid baga’y ng mga anak ni Israel, na bayang malapit sa kaniya. Purihin ninyo ang Panginoon.

AWIT NG PAGPUPURI                        Dahil Kay Cristo

Dahil kay Cristo, ang sinugo ng Dios
Upang S’yay maghandog, buhay N’yang sasakop

Refrain:
Alleluya, pupurihin!  Alleluya, amen!
Alleluya, pupurihin! Muling buhayin.

Dahil kay Cristo at banal na Diwa
Naligtas ang taong lalapit na kusa.

Kay Cristo lamang kami maglilingkod,
Yamang dahil sa ami’y buhay Niyay nahandog.

Muling sisigla dahil sa pag-ibig,
Buhayin mong muli ang diwang naidlip.

PANIMULANG PANALANGIN

MGA BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

PANALANGIN NG PAMAYANAN NG DIYOS

TUGON                                    Si Bathala ang Matibay”  MASP 193

Si Bathhala ang matibay, moog ng kalakasan
Siya ang ating tanggulan sa madlang kasamaan
Pagka hinahalay tayo ng kaaway, Siya ang tawagan
Kanyang kalakasan, tulong na kailangan.

ANG PAKIKINIG SA SALITA NG DIYOS

            Pagbasa ng Teksto                    Pahayag 21:5-7

            Mensahe sa awit                       Because He Lives

            Mensahe sa salita

ANG PAGTATALAGA NG SARILI

♦Pagtatalaga ng buhay

Patnugot–Heb 10:22  Tayo’y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig.

Kapulungan—Heb 10:23  Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka’t tapat ang nangako:

Patnugot—Heb 10:24  At tayo’y nangagtinginan upang tayo’y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa;

Kapulungan—Heb 10:25  Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa’t isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw.

♦Lilikumin ang mga handog

♦Doksolohiya  

Magpuri ang buong bayan, magpuri sa Diyos ng buhay
Lupa’t langit mag-awitan, sa Tatlong Personang hirang.  Amen

♦Panalangin ng Pasasalamat                                       Patnugot

AWIT NG PAGHAYO                       O! Jesus Iniaalay MASP 216

O Jesus iniaalay ang lahat ko sa buhay
At i-i-bi-gin kang tunay sa gawa araw-araw.

KORO:
Inia-a-lay ko,  Inia-a-lay ko
Sayo ang lahat O! Cristo inia-alay ko

Ngayo’y inilalapit ko ang aking puso sayo
Ang samyo’y papagkamtin Mo nang biyaya’t saklolo.

Sa Iyo’y inihahandog ang wagas na pag-irog
Ang pagpapala’y ibuhos sa aba’t dukhang lingkod.

Pagkatapos kong matanggap ang mayaman Mong lingap
Gagawin kong buong sikap, ang dakila Mong atas.

PANALANGIN

BASBAS

TATLONG AMEN

 

 

 

Leave a Comment