May 20, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

May 20, 2018-Kaayusan ng Pagsamba-Pentecost

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
May 20, 2018
Pentecost Sunday

 

PANSARILING PAGNINILAY-NILAY

PROSESYONAL

PAGBUBUKAS NG BIBLIYA AT PAGSISINDI NG KANDILA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Maglingkod tayo ngayon ng may pagpapasalamat sa Diyos ng kapayapaan at tamasahin ang pag-asang hatid ng Kanyang gawang pagliligtas.

Kapulungan: Sama-sama natin Siyang paglingkuran sa gabay ng Diwang Banal, lumapit tayo sa Kanya na taglay ang kahandaang maging daluyan ng biyaya sa buong sangkatauhan.

Patnugot: Muli nating tanggapin ang kasaganaan ng Kanyang biyaya na nagbibigay sa atin ng inspirasyong harapin ang hamon ng buhay, hangarin natin ang Kanyang pagpapalakas at pagpapanibagong sigla sa pagharap sa sitwasyon ng ating bayan sa gitna ng kalamidad at kaguluhan.

Lahat: Sa pamamagitan ng ating pagtitipon ay patuloy nating paigtingin ang pagtatalaga ng ating buhay at paglilingkod, taglay ang pag-asang ang lubos na paghahari ng Diyos at ang Kanyang kapayapaan ay magaganap sa buong mundo.

MGA AWIT NG PAPURI       (Optional)                                                         Praise Team

PANIMULANG PANALANGIN                                                                      Patnugot 

IMNO NG PAPURI                   “Umawit, Magpuri”                                         BHP 3

Umawit, magpuri ng buong kagalakan,
Awit ng pag-ibig na mayro’ng bagong pag-asa
At ang kalawakan, araw, bit’wing maningning,
Ang Dios na Maylikha, kamangha-mangha ngang tunay!

Koro:
Aleluya! Aleluya! Mag-awitan tayo, Aleluya!

Umawit, magpuri ng buong katapatan;
Ating ipagdiwang ang pag-ibig N’yang dalisay
Sa bawat nilalang, purihin ka Bathala!
Awit nami’y handog, may pagsamo at pag-irog. (Koro)

Coda:  Mag-awitan tayo! Aleluya!

TAWAG SA PAGSISISI       

Patnugot: Bayan ng Dios, lumapit tayo sa Panginoon na may kaloobang nahahapis at pusong nagtatapat ng mga kasalanan. Hingin natin ang paglilinis ng Diyos sa ating mga naging pagkukulang sa sarili, sa kapwa, sa sangnilikha at sa Kanya na nagmamay-ari ng buhay.

PANALANGIN NG PAGSISISI (lahat)

Tulungan Mo kami Oh Diyos na maantig ang aming damdamin samantalang sa gitna ng aming pagdiriwang ay marami sa aming mga kababayan ang nagdurusa at namimighati dahil sa hatid ng kaguluhan. Ang pagkikibit-balikat at kawalan ng habag at awa, ang hindi paglalaan ng panalangin ay pagpapatunay lamang na inihihiwalay namin  ang aming sarili sa kalalagayan ng aming kapwa na Siyang pinag-ukulan Mo ng sarili Mong buhay at pinagtutuunan ng Iyong misyon.

TAHIMIK NA SANDALI NG PAGSUSURI NG SARILI

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                                                     Pastor

Ang Diyos na Tagapaglikha ay naghahangad ng kabutihan at kasaganaan para sa lahat. Minahal Niya tayo ng lubusan sa kabila ng marami nating kakulangan. Dahil dito, atin nawang hanapin ang kabutihan ng Diyos na Kanyang ibinibigay sa atin, at sikapin nating maging responsableng katiwala ng buhay. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig at pagtanggap.

Tugong Awit                               “Ang Diwang Banal ng Dios”  AIK 26

Ang Diwang Banal ng Dios, sumaakin.
Ang Diwang Banal ng Dios, sumaakin.
Ang buhay ko ay lingapin,
Ang Diwang Banal ng Dios, sumaakin.

PAGBABATIAN NG KAPAYAPAAN         “O! Mahal Kita sa Panginoon!”

PANALANGIN NG IGLESYA                                          

TUGONG AWIT                              “Ang Taos Pusong Dalangin”                     MASP   126

Kung Tayo’y may karamdaman, my bagabag na anumn;
Hindi tayo matiwasay sa pighating tinataglay;
Kay Jesus tayo lumapit, 
Magmakaawang humibik,
Sasagipin sa hinagpis, alang-alang sa pag-ibig.

PAGBASA SA SA LUMANG TIPAN                                                                Ezekiel 37: 1-14

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan, Anak at ang Diwang Mang-aaliw,
Nang pasimula’t ngayon din,
Maging sa haharapin, walang maliw! Amen. Amen.

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                                                                      Gawa 2: 1-21 

MENSAHE SA AWIT               

MENSAHE SA SALITA                                                                

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                         

Patnugot: Ngayo’y itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpahayag ng Kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagbigay sa inyo ng lahat ng pagpapalang nilaan Niya sa lahat ng Kanyang pinapaging banal.

Kapulungan: Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoon Hesus; “Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap”. Kaya’t tayo ay magbigay ng may kagalakan sa Diyos ng ating buhay!

PAGLILIKOM NG MGA KALOOB   

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                   Patnugot

AWIT NG PAGHAYO                        “Tindig Ka at Kay Jesus”             MASP 31

Tindig ka at kay Jesus tayo  ay susunod
Walin ang pagkatakot sa pakikihamok
Ngayo’y naninilbihan taong karamihan
At nangakikilaban   na di naghuhumpay.

Kay Jesus ka sumanib  di Sya magagahis
Wala kang masasapit mahina kang labis
Aral Niya’y isangkap  sa buhay isakbat
Nang hindi ka malinsad  sa iyong paglakad.

Humayo at magtindig ituloy ang nais
Pakinggan mo ang tinig ng nagsisiawit
At pinapupurihan Haring nagtagumpay
At nagbigay ng buhay  sa nasa libingan. Amen.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA at PAGPAPALA                   

TATLONG AMEN

RESESYONAL

 

Leave a Comment