May 26, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
May 26, 2019
Ika-6 Linggo ng Pagkabuhay

 Paghahanda sa Pananambahan

 PAGBUBULAY

“Convert and convince with your Spirit and with the examples of your true servants those who have been misled by the promise of false justice and peace in this world. Unite the people of the world in the spirit of love and rule over us from above. Judge in favor of the creation which you created in love. ”    – Zephania Kemeeta

 

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGKAKATIPON                                             Awit 67

Patnugot—Psa 67:1  Dios maawa ka sa amin, at pagpalain mo kami, at pasilangin nawa niya ang kaniyang mukha sa amin; (Selah) Psa 67:2  Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa.

Kapulungan—Psa 67:3  Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios; purihin ka ng lahat ng mga bayan.  Psa 67:4  Oh mangatuwa at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa: sapagka’t iyong hahatulan ang mga bayan ng karampatan, at iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa. (Selah)

Patnugot—Psa 67:5  Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios: purihin ka ng lahat ng mga bayan.

Kapulungan—Psa 67:6  Isinibol ng lupa ang kaniyang bunga: ang Dios ang sarili naming Dios ay pagpapalain kami. Psa 67:7  Pagpapalain kami ng Dios: at lahat ng mga wakas ng lupa ay mangatatakot sa kaniya.

IMNO NG PAGPUPURI         “Ang Ganda ng Daigdig”        MASP 9

Ang ganda ng daigdig at lualhati ng langit,
Atin pang mamamasid ang simulang pag-ibig

Koro: Aming inihahayag Diyos, ang pasasalamat.

 Ganda ng bawat oras, sa araw at magdamag
Gilid, kahoy, bulaklak, araw bit’wing makislap.

Sa galak ng pananaw, sa puso at isipan
Sa hiwaga ng ugnay, ang lahat ng pangdamdam.

Sa galak ng pag-ibig, nating magkakapatid
Pinag-ugnay ang isip ng sa lupa at langit

Sa Iglesya mong banal, tuwina ay kautang
Ng nangangailangan, sa gawaing marangal.

Sa Banal Mong Kaloob, na sa amin ay handog
Sa dakilang pag-irog ni Cristong Mananakop.

 

PANIBUKAS NA PANALANGIN                                    Patnugot                                                  

TAWAG SA PAGSISISI                                               Patnugot

Kami ay pawang mga nagkulang sa aming pananampalataya at sa aming kasiglahan sa paglilingkod. Ang aming mga katawan ay pawang naratay sa aming pagkakakaalipin sa kasalanan. Kailangan po namin ang inyong habag at pagpapatawad. Tulungan po ninyo kami, O Panginoon, at patawarin sa aming mga pagsalangsang.

(Tahimik na panalangin ng pagsisiyasat ng sarili at pagsisisi.)

 KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                          Pastor

Bagama’t nagkulang tayo sa ating pananalig, ang ating pagpapakumbaba sa Kanyang harapan ay tuluyang nagdudulot sa atin ng panibagong pag-asa kung lubos tayong mananampalataya sa Kanyang katuwiran. Halina’t ating tanggapin ang kapatawarang dulot ng iisa nating Panginoon.

 Tugong Awit                               “ Sa Puso Ko”         MASP 263

Sa puso ko, sa puso ko, pumasok ka aking Jesus
Manatili ka nang lubos, sa aking puso O Jesus

 MGA BALITA AT MALASAKIT NG KAPATIRAN

 PANALANGIN NG PAMAYANAN                                            Pastor

 PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Mula sa                                                            Revelation 21:10, 22-22:5
Gloria Patri
Mula sa Ebanghelyo                                          Juan 14:23-29

 MENSAHE SA AWIT                                       

MENSAHE SA SALITA                                   

SANDALI NG PAGNINILAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                      Patnugot

Sadyang ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Sa mga pagpapalang ating tinamasa, marapat lamang na ating ihandog sa Panginoon ang ating buong makakaya at ilaan ang ating buhay sa paglilingkod sa Kanya.

 PAGLILIKOM NG HANDOG

Doksolohiya

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                   Tagalikom

Salamat po, O aming Panginoon, sa mga biyayang patuloy ninyong ipinagkakaloob. Narito po at aming iniaalay sa inyo ang aming mga pagsisikap at mga pangarap. Pakabanalin po ninyo ang mga halagang ito upang maging alulod ng pagpapala sa mas nakararami. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesu-Cristo. Amen.

AWIT NG PAGTATALAGA          “Itinaas Ako ng Pag-ibig”        MASP 121

Sa ‘king kinalalagyan, dagat ng kasama’n
Halos di na makuhang umahon sa pampang
Nguni’t ang Panginoon, sa aking pagtaghoy
Ay siya ang nag-ahon at umampon

Koro:
Itinaas (ako) ng pag-ibig, (ako)
Nang walang sumagip, Tinangkilik
Itinaas (ako) ng pag-ibig, (ako)
Nang walang sumagip, Tinangkilik
 

Puso ko’y ihahandog sa kanyang alindog;
Buhay ipasasakop, hanggang sa malagot,
Sa pag-ibig na tunay, kalulwa ko’y alay
Sa paglilingkod laan kailanman.

Sa kalulwang panganib kay Jesus sumandig
Upang kayo’y masagip sa along mabangis
Siya ang Panginoon, dapat na masunod;
Ito ang kanyang layon sundin ngayon.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA                                     Pastor

BASBAS                                                                              Pastor

Tatlong Amen

Leave a Comment