May 27, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
May 27, 2018
1st Sunday after Pentecost
Trinity Sunday

 ANG SAMBAHAYAN NG DIOS  SA PAGPUPURI

PatnugotPsa 29:1  Mangagbigay kayo sa Panginoon. Oh kayong mga anak ng makapangyarihan, mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan.

Kapulungan—Psa 29:2  Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan.

Patnugot—Psa 29:3  Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig: ang Dios ng kaluwalhatian ay kumukulog, sa makatuwid baga’y ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig.

Kapulungan—Psa 29:4  Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan; ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kamahalan. Psa 29:5  Ang tinig ng Panginoon ay bumabali ng mga cedro; Oo, pinagpuputolputol ng Panginoon ang mga cedro ng Libano.

Patnugot—Psa 29:6  Kaniya namang pinalulukso na gaya ng guya: ang Libano at Sirion na gaya ng mailap na guyang baka. Psa 29:7  Humahawi ng liyab ng apoy ang tinig ng Panginoon.

Kapulungan—Psa 29:8  Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang ilang: niyayanig ng Panginoon ang ilang ng Kades. Psa 29:9  Pinapanganganak ng tinig ng Panginoon ang mga usa, at hinuhubdan ang mga gubat: at sa kaniyang templo ay nagsasabi ang bawa’t bagay: kaluwalhatian.

Patnugot—Psa 29:10  Ang Panginoon ay naupo sa baha na parang Hari: Oo, ang Panginoon ay nauupong parang Hari magpakailan man.

Kapulungan—Psa 29:11  Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kaniyang bayan; pagpapalain ng Panginoon ang kaniyang bayan ng kapayapaan.

MGA AWIT PAPURI    (Optional)                 Praise Team 

AWIT                                                                         Kabanalbanalan                         MASP 199

Kabanalbanalan, Makapangyarihan
Sa bukang liwayway ika’y aawitan
Kabanalbanalan, mahabaging tunay
Tatlong persona Dios na marangal.

Kabanalbanalan pinupuring tunay
Ang angel sa langit iyo’y nagpupugay;
Saiyong paanan ay ini-aalay
Puri, lwalhati na walang hanggan.

Kabanalbanalan, kahit kadiliman
Ang mata ng tao ay dika masilayan;
Tanging ikaw lamang puspus-kabanalan
Pagsinta’y sakdal na kalinisan.

Kabanalbanalan, makapangyarihan
Lupa’t langit nagpupuri sa iyong ngalan;
Kabanalbanalan mahabagin tunay
Tatlong personang Dios na marangal.  Amen

PANALANGIN                                                                                                                     Patnugot

 PAGBASANG SAGUTAN

Patnugot—Rom 8:12  Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman:

Kapulungan—Rom 8:13  Sapagka’t kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa’t kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo.

Patnugot—Rom 8:14  Sapagka’t ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios.

Kapulungan—Rom 8:15  Sapagka’t hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa’t tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito’y sumisigaw tayo, Abba, Ama.

Patnugot—Rom 8:16  Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo’y mga anak ng Dios:

Kapulungan—Rom 8:17  At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo’y lumuwalhati namang kasama niya.

 MGA PAALALA

›ANG SAMBAHAYAN NG DIOS SA PAGBUBULAYBULAY

PAGBASA NG BATAYAN NG MENSAHE

Lumang Tipan                                                                                        Isaiah 6:1–8

 GLORIA PATRI

Ang Ama’y purihin, anak, at ang Diwang Mang-aaliw
Nang pasimula’t ngayon din, maging sa haharapin
Walang maliw.  Amen, Amen.

Magandang Balita                                                                                  John 3:1–17

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

ANG PAGTATALAGA NG BUHAY

ANG PAGHAHANDOG

 Patnugot—Kaya’t lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos  sa pamamagitan ni Hesus – pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan.

Kapulungan:  Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos.

 Paglikom ng mga Ikapu, Pangako, at Handog

Panalangin ng Pasasalamat                                                                         Patnugot

 AWIT NG PAGHAYO                         Ang Kristiyano’y Yumaon          31AIK

Ang kristiano’y yumao’t ipagsulit ang Dios ay ilaw ng sandaigdig.
Ang sinuman ay hindi N’ya ninais sa laot ng sala ay mawaglit.

KORO
Bagong balita’y ipahayag ang kay Cristong gawaing pagliligtas.  Amen

Kay raming napahamak at nasinsay ang naligaw sa landas ng buhay
Kahit isa’y walang nagpaunawang si Cristo lamang ang lkaligtasan

Upang ang kalulwa’y di mapahamak at malayo sa dusa at hirap
Ang buhay ni Cristo ay ipahayag Buong pag-ibig na ilalahad.

Buong sikap nating ibabalita at ihahayag ang kay Cristong awa
Nang tanggapin ng may buong tiwala ang pagliligtas sa taong aba.

 PANALANGIN

BASBAS

TATLONG AMEN

Leave a Comment