May 5, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
May 5,2019
Second Sunday after Easter

 

SARILINANG PAGHAHANDA

PAGBUBUKAS NG BIBLIYA AT PAGSISINDI NG KANDILA SA ALTAR                 

+TAWAG SA PAGDIRIWANG

            Patnugot: O Diyos , patuloy Kang gumagawa at lumilikha para sa aming buhay at kasaysayan. Isinasaayos Mo ang lahat para sa kaganapan ng buhay. Binibigayan Mo kami ng kalakasan upang gumawa para sa ikauunlad at ikaaayos ng aming buhay, sa aming tahanan, lipunan at Iglesia.

            Kapulungan: Nakikita at nadarama namin ang Iyong kabutihan at kagandahang loob, para sa amin at sa buong sangnilikha. Tumutugon Ka sa aming mga pagtawag upang huwag kaming maging balisa; inaakay Mo kaming lahat upang hindi kami mga maligaw at iniingatan Mo kami upang hindi kami mapahamak.

            Patnugot: Tunay na kay buti Mo, O Diyos! Tunay na karapatdapat kang purihin at pasalamatan, tunay na napakadakila ng Iyong pangalan at nararapat na luwalhatiin at sambahin ng mga banal!

            Lahat:  Tayong lahat ay magpuri! Sambahin natin at dakilain ang Diyos! Umawit tayo nang may tuwa at galak sa Dios na buhay magpakailanman. Amen.

 

+IMNO                                           “Ang  Panginoo’y Papurihan”         MASP 5

Panginoo’y papurihan
Natin at ipag-awitan
Maglingkod na walang humpay,
Sundin nating may katwaan.

Malugod nating purihin,
Ang bumubuhay sa atin
At Dakilang Mahabagin,
Tanging Amang magiliwin

Tayo ang bayang naligtas,
nang sa kanya ay tumawag
Upang hindi matiwalag,
Tayo sa mayamang lingap.

Ang Kordero’y papurihan,
Tawagan at dalanginan
Tayo ay pinakikinggan,
Ta ano mang karaingan.

At hindi ikinakait,
Ang masaganang pag-ibig
Sa bawat isang hihibik,
Na lubos ang pananalig.  Amen.

+SAMASAMANG PANALANGIN  (Lahat)

O  aming Panginoon , nagpapasalamat kami sa aming pagtitipon upang magkaisa sa pagpupuri at pagsamba sa Iyo. Dumadalangin kami  na puspusin Mo kaming lahat ng Iyong pag-ibig at karunungan, upang maibig Ka namin ng lubusan gayundin ang aming mga kapwa, maging ang Iyong buong sangnilikha, sa gayon ay matupad namin ang Iyong mga salita. Manahan at manatili Ka nawa sa amin at patnubayan nawa kami ng Iyong Espiritu, upang kami’y mamuhay na malaya at may kapayapaan. Amen

TAWAG SA PAGSISISI (Patnugot)

Sa liwanag ng Banal na Espiritu, ating kilalanin ang ating pagkukulang, pagkakamali at mga pagkakasala sa harap ng Diyos.

PANALANGIN NG PAGSISISI( Lahat)

Walang hanggan Diyos, ipinahahayag at kinikilala namin ang marami naming pagkukulang, upang maipahayag at patunayan ang kagandahan at kasaganaan ng Iyong biyaya , gayon din  ang kawalan ng aming pakikipagkaisa sa  aming kapwa. Naging bingi kami sa pagtawag at anyaya sa mga gawaing Ikaw ang nagtakda; nawalan kami ng panahon na maging kabalikat sapagkat lubha kaming naging masunurin sa kapasiyahan at kagustuhan ng aming sarili at ng makasanlibutang gawain. Mahabaging Diyos, patawarin Mo kami at likhain Mo kaming muli sa bagong buhay ng pakikipagkaisa at pagka-unawa. Lukuban Mo kami ng Iyong Espiritu upang maging karapat-dapat kami sa pakikisalo sa katawan ni Cristo at bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ito ang aming samo. Amen.

SANDALI NG TAHIMIK AT TAIMTIM NA PAGSUSURI

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN AT BIYAYA NG DIOS (Isaias 55: 6-7)

PANALANGIN NG PAMAYANAN                                 Elder

TUGONG AWIT                                 “O! Hesus Iniaalay”       MASP 216 koro

Iniaalay ko. Iniaalay ko.
Sa ‘Yo ang lahat, O Kristo,
Iniaalay ko.

+PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN        

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

PAGDIRIWANG NG BANAL NA KOMUNYON

AWIT NG PAGHAHANDA   “Sa Aki’y Hatiin Ang Tinapay”  MASP 96

Sa akiy hatiin , ang tinapay,
gaya sa pamapangi’y bahaginan
Sa salita’y aking natagpuan,
Ikaw ang palaging nabubuhay.

Ang katotohanan, basbasan Mo,
Tulad sa tinapay ng matamo
Nasang kalayaang buhat sa Iyo,
Ang kapayapaa’y kakamtin ko.

Tinapay ng buhay na bumaba,
Buhat kalangitan ay biyaya,
Sa damdam na taglay ay mabisa
Pumapawing damdam sa mahina.

Nang dahil sa akin , nasugatan,
Gumaling na tambing yaring damdam,
Kaya marapatin na makamtan,
Sa aki’y hatiin ang tinapay.

 ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA KOMUNYON

SALITA NG PAGTATATAG/PAGBABAHAGINAN NG MGA ELEMENTO/

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                Pastor

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                       Patnugot

Ang mga biyaya ay pawang kaloob sa atin ng Diyos kaya’t marapat lamang na tayo’y magbigay ng bahagi nito, para sa gawain at ministeryo ng  ating Panginoon

 PAGLILIKOM NG HANDOG

+DOKSOLOHIYA

+PANALANGIN NG PASASALAMAT                                             Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA             Si Bathala ang Matibay              MASP 193

Si Bathhala ang matibay, moog ng kalakasan
Siya ang ating tanggulan sa madlang kasamaan
Pagka hinahalay tayo ng kaaway, Siya ang tawagan
Kanyang kalakasan, tulong na kailangan.

Kung sariling kalakasan, ang siyang panghahawakan
Tayo’y di magtatagumpay sa ‘ting pakikilaban
Ngunit kung si Kristo ang ating kapisan, hindi matatalo
Tayo sa digmaan, sa kanya’y may tagumpay.

Ang mundo man ay mapuspos, ng kasalanang salot
Kami’y hindi matatakot pagkat kasama ang Diyos
Puno ng karimlan, di katatakutan, pagkat nalalamang
Siya’y wawakasan kay Kristong wika lamang.

Ang kanyang katotohanan, ay wala ng kapantay
Espiritu ay kaakbay kapanig nating tunay
Sa pakikilaban, buhay ma’y pumanaw, ay ang kaharian
Ng Dios na marangal pagasa walang hanggan.  Amen.

+PANALANGIN NG PAGTATALAGA  at BASBAS

+TATLONG AMEN

RESESYONAL

Leave a Comment