May 6, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
May 6, 2018
Communion Sunday
6th Sunday of Easter

 

SARILINANG PAGHAHANDA

PROSESYONAL

PAGBUBUKAS NG BIBLIYA/ PAGSISINDI NG KANDILA

+PANALANGIN NG PAGSAMBA     (AWIT 67: 1-6)

Patnugot—Dios maawa ka sa amin, at pagpalain mo kami, at pasilangin nawa niya ang kaniyang mukha sa amin; (Selah)

Kapulungan—Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa.

Patnugot— Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios; purihin ka ng lahat ng mga bayan.

Kapulungan—  Oh mangatuwa at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa: sapagka’t iyong hahatulan ang mga bayan ng karampatan, at iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa. (Selah)

Patnugot—  Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios: purihin ka ng lahat ng mga bayan.

Kapulungan— Isinibol ng lupa ang kaniyang bunga: ang Dios ang sarili naming Dios ay pagpapalain kami.  Pagpapalain kami ng Dios: at lahat ng mga wakas ng lupa ay mangatatakot sa kaniya.

Lahat – Purihin ang Diyos Manlilikha, Manunubos at Diwang Gumagabay!

+AWIT NG PAGSAMBA                   “Ang  Panginoo’y Papurihan”       MASP 5

Panginoo’y papurihan natin at ipag-awitan
Maglingkod na walang humpay,
Sundin nating may katwaan.

Malugod nating purihin, ang bumubuhay sa atin
At Dakilang Mahabagin, tanging Amang magiliwin

Tayo ang bayang naligtas, nang sa kanya ay tumawag
Upang hindi matiwalag, tayo sa mayamang lingap.

Ang Kordero’y papurihan, tawagan at dalanginan
Tayo ay pinakikinggan, sa ano mang karaingan.

At hindi ikinakait, ang masaganang pag-ibig
Sa bawat isang hihibik, na lubos ang pananalig.  Amen.

+PANALANGIN                                                                Patnugot

TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot: Bayan ng Dios, lumapit tayo sa Panginoon na may kaloobang nahahapis at pusong nagtatapat ng mga kasalanan. Hingin natin ang paglilinis ng Diyos sa ating mga naging pagkukulang sa sarili, sa kapwa, sa sangnilikha at sa Kanya na nagmamay-ari ng buhay.

Panalangin ng Pagsisisi (sabay-sabay)                                 Awit 51: 1 ,2, 7

“Kami ay kaawaan, O mahal naming Diyos, sang-ayon sa Iyong kagandahang-loob; mga kasalanan nami’y iyong pawiin, ayon sa Iyong pag-ibig sa amin. Linisin Mo kami sa aming karumihan at ipatawad yaring mga kasalanan. Kami ay linisin, sala nami’y hugasan at kami’y puputi nang walang kapantay.” Opo, dakilang Manlilikha, nagkasala kami sa aming pagpapabaya, pagiging hambog at walang pakialam sa kaganapan ng aming pamayanan. Minsan Mo pa kaming akayin upang talikuran ang aming kalikuan at piliin ang buhay na makatarungan at sumusunod sa Iyong kalooban. Sa pangalan ni Hesukristo, kami ay dumadalangin. Amen.

Katiyakan ng Kapatawaran  (Isaias 57:15)                                Pastor

Sinabi ng Diyos: “Ako ang dakila at banal na Dios—Dios na Walang Hanggan; matataas na bundok at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa.” Yamang tayo’y dininig ng Diyos sa ating pagsisisi, umasa tayo sa kanyang katuwiran at kabutihan! Amen.

Tugon:                                 “Ako’y Makasalanan Bago Siya Namatay”      MASP 292 

Oo, kanyang kinuha, pasan kong di kaya,
Oo, kanyang kinuha, ang samo’y tugon Niya,
Sindak ng aking dibdib ay pinatahimik.
Inibsan ng pasakit, nag-iwan ng awit.

PANALANGIN NG PAMAYANAN                                                               Pastor

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                                                                 Gawa 10:44-48

+GLORIA PATRI

Ang Ama ay purihin, Anak, at ang Diwang Mang-aaliw
Nang pasimula at ngayon din, maging sa haharapin
Walang maliw.  Amen, Amen.

+PAGBASA SA EBANGHELYO                                                                 Juan 15: 9-17

MENSAHE SA AWIT                                                 

MENSAHE SA SALITA

ANG BANAL NA HAPUNAN (Awit ng Paghahanda: Sa Dulang ng Ama)

Sa iisang hapag ating itatag ang pagkakaisa;
Ang sisidlang basag ating ilapag sa dulang ng Ama;
Pagsaluhan natin ang luksa, at damhin ang sugat ng bansa
At doon,doon natin ipunla, butil ng diwang mapagpalaya.

Sa iisang hapag, ating itatag, ibangon  itindig,
Sa dulang ng katotohanan, Sa sahig ng katarungan,
Doon  doon natin ipagdiwang, kapayapaa’t pag-ibig.

ANG SALITA NG PAGKATATAG

PAGBABAHAGINAN SA BANAL NA DULANG

 TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                            Patnugot

Sa Diyos nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay Niya ang kapangyarihan at kadakilaan, at Siya ang nagbibigay ng lakas sa lahat. (1 Cronica 29:11) Ibigay natin ang pinakamainam na handog para sa Diyos na lipos ng biyaya at pag-ibig.

 PAGLILIKOM NG HANDOG

+DOKSOLOHIYA

Purihin ang Dios ng awa, Kristo’t Diwang mapagpala
Magpuri ang buong madla sa Dios ng langit at lupa. Amen.

+PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                     Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA   O Pag-ibig na Dakila                                  MASP 213

O pag-ibig na dakila, mapasaamin nawa
Sa tahanan mo’y itugma, busugin sa biyaya.
Ikaw, lubhang mahabagin, Hesus na magiliwin,
Kaligtasan mo’y ibigin, sumapuso nga namin.

Ang Espiritu’y ilakip sa damdaming may hapis,
Maghari sa aming isip, nang sa iyo’y masanib.
H’wag mo kaming pabayaan sa pitang kasamaan,
Aang banal mong kalooban, kami ay pangunahan.

Kailangan namin ngayon ang lingap mong hinahon,
H’wag bayaang maparool sa nag-akmang linggatong.
Hangad nami’y kabuhayan na nasa iyong dangal,
At hindi masusumpungan sa sinomang kinapal. Amen.

+PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT BASBAS              Pastor

TATLONG AMEN

RESESYONAL

Leave a Comment