Mithiin sa Pagsapit ng Mga Huling Araw

Teksto:  Isaias 2:1-5
Isa 2:1 Ang salita na naalaman ni Isaias na anak ni Amoz tungkol sa Juda at Jerusalem. Isa 2:2 At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol: at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Isa 2:3 At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo, at tayo’y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Dios ni Jacob; at tuturuan niya tayo ng kaniyang mga daan, at tayo’y magsisilakad sa kaniyang mga landas: sapagka’t mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Isa 2:4 At siya’y hahatol sa gitna ng mga bansa, at sasaway sa maraming tao: at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod, at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit: ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, o mangagaaral pa man sila ng pakikipagdigma.
Isa 2:5 Oh sangbahayan ni Jacob, halikayo, at tayo’y magsilakad sa liwanag ng Panginoon.

 

Panimula:
Mithiin sa pagsapit ng mga huling araw ay natatangi sa napakarami nating mga mithiin sa buhay.  Sundan natin ang ibig sabihin nito sa pamamagitan ng liwanag mula sa Banal na Kasulatan.

Mga puntos
I.  Mithiin sa mga huling araw
Hindi sa katapusan ng mundo
▬Sa nalalapit na panahon

II.  Ang mithiin na ating dapat makamtan
Isang lugar na mapayapa
▬Ang mga naninirahan ay may tuwa, lugod

Isang lipunan na nagpapahalaga sa buhay
▬Ito’y kanyang pinagyayaman imbes na sirain

III.  Ang resulta ng mithiin na ating narating
Matutong lumakad ang mga tao sa landas ng Diyos
May kapayapaan
▬Wala ng karahasan
Gawin nilang sudsod ang mga tabak

Gawin nilang karit ang mga sibat

Pangwakas
Ito ang mithiing hindi magiging ganap sa pamamagitan ng pagkilos ng iisang tao kundi ito ay gawain ng pagkalahatan.

Ito ang mithiing hindi magiging ganap sa pamamagitan ng tao lamang kundi sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan sa Dios na siyang nakakaalam ng mabubuting bagay sa kinabukasan.

Ang mithiin sa pagsapit ng mga huling araw ay hindi sa langit kundi dito sa lupa dahil sa langit ay hindi na kailangang mangarap pa.

Ang mithiin sa pagsapit ng mga huling araw ay inumpisahan na ng Dios at tayo ay kanyang hinihimok na maging kaagapay niya sa trabahong ito.

Ang mithiin sa pagsapit ng mga huling araw ay hindi mananatiling isang mithiin lamang kundi ito ay makatotohanan dahil ang Dios ay nagiisip at gumagawa ng hindi nasablay.  Siya ang ating gabay.  Siya ang ating lakas.  Siya ang ating tagumpay.

Mithiin sa pagsapit ng mga huling araw-mithiin

Leave a Comment