Nasasakdal-Saksi-Katotohanan

Teksto:  John 9:1-41

Ang nasasakdal-saksi-katotohanan ay tatlong salita na mahalaga sa paglalapat ng hatol kaninuman.  Ating bibigyang linaw sa ating talakayan at paguusap ngayon.

I.  Ang Pagsisiyasat

Ginawa ng mga Pariseo  (the supreme legislative council and highest ecclesiastical and secular tribunal of the ancient Jews, exercising authority until A.D. 70)

Pinatawag ang saksi—Ang bulag, pinatawag ang mga magulang

II.  Ang Nasasakdal—Nagpadilat ng mata sa araw ng pamamahinga.

Joh 9:16  Ang ilan nga sa mga Fariseo ay nangagsabi,

Ang taong ito’y hindi galing sa Dios, sapagka’t hindi nangingilin sa sabbath. Datapuwa’t sinasabi ng mga iba, Paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna nila.

III.  Ang Saksi—Ang lalaking bulag

■Bulag nang ipinanganak
■Sino ang may kasalanan sa kanyang pagkabulag?

Joh 9:2  At itinanong sa kaniya ng kaniyang mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito, o ang kaniyang mga magulang, upang siya’y ipanganak na bulag? Joh 9:3  Sumagot si Jesus, Hindi dahil sa ang taong ito’y nagkasala, ni ang kaniyang mga magulang man: kundi upang mahayag sa kaniya ang mga gawa ng Dios.

■Pinagaling sa araw ng pamamahinga
■Impressions of people on the witness

Siya nga (v9)
Kamukha lang (v9)

■His testimony:
Joh 9:11  Sumagot siya, Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik, at pinahiran ang aking mga mata, at sinabi sa akin, Humayo ka sa Siloe, at maghugas ka: kaya’t ako’y humayo at naghugas, at ako’y tumanggap ng paningin.

Impression of the witness on Jesus:
He is a prophet


IV.  ANG KATOTOHANAN
Joh 9:2  At itinanong sa kaniya ng kaniyang mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito, o ang kaniyang mga magulang, upang siya’y ipanganak na bulag? Joh 9:3  Sumagot si Jesus, Hindi dahil sa ang taong ito’y nagkasala, ni ang kaniyang mga magulang man: kundi upang mahayag sa kaniya ang mga gawa ng Dios.

■In human vulnerability

♦God exposes power
Ang di kapanipaniwala ay nangyayari

♦God reveals purpose
Ang katotohanan sa araw ng pamamahinga
Ang pagaayuno
Ang buhay ay mahalaga
Hindi kasalanan ang gumawa ng mabuti

♦God endows wisdom
Upang humusga para sa tama
John 19:16  Datapuwa’t sinasabi ng mga iba, Paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan?

V.  ANG HATOL
Sino ang nahatulan?
Ang mga Pariseo
Sila ay mga bulag na di nakakikita ng katotohanan
Sino ang humatol?
Si Jesus na ilaw ng sanlibutan
Ang mga tao na nakakita ng katotohanan

 

Nasasakdal-Saksi-Katotohanan-ang bulag

 

Leave a Comment