Hymns

Nasumpungan Ko ang Isang Tunay na Kaibigan

Nasumpungan ko ang isang tunay na kaibigan
At lubid ng pagmamahal ako ay tinalian
Napabuhol sa puso ko taling lubhang matibay
Kanya ako’t akin siya ngayo’t magpakailanman.

Ako ay may nasumpungan na tanging kaibigan
Sa krus siya ay namatay upang ako’y mabuhay
Kaya, lahat ko ngang taglay ay kay Jesus ko alay
Buhay, puso’t kalakasan ay kanya kailan man.

Ako ay may nasumpungan tunay na kaibigan
Tagapayo at patnubay, matibay na tanggulan
Ano ang maghihiwalay sa kanyang pagmamahal
Buahy, lupa’t kamatayan, ako’y di mawawalay.

Accad
My grandparents were UCCP, my parents are UCCP, I'm born a UCCP and I will be forever a UCCP.
https://uccpako.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *