Naun-uneg Pay . UCCP AKO

Naun-uneg Pay

Naun-uneg nga ayat ni Jesus, impadigusnak
Nangatngato pay a kinasirib, isurom kaniak.
Koro:
O naun-uneg pay, ken nangatngato pay,
A kinasirib itedmo kaniak Apo.
Naun-uneg Espiritu Santo, wen, alaennak.
Ket agtaengak pagayatanna, Ti mannubbotko.
Naun-uneg pay uray narigat, paramutennak.
Ti nasantuan nga ayat ti Jesus tapno agbungaak.
Naun-uneg inaldaw ken Jesus, Agingat’ malpas,
Ti dangadang ket agballigiak, Jesus nga ayat.

 

Leave a Comment