Ni Jesus ti Intay Kaptan

Ni Jesus ti intay kaptan,
ta isu laeng ti kamang.

Uray aniat’ mapasamak,
kenkuana talnat’ masarak.

KORO:
Ni Jesus ti kaptan no adda peggad,
adda peggad, adda peggad

Ni Jesus ti kaptan no adda peggad,
aniaman ti mapasamak.

Isut’ linongtay no aldaw,
datay ti inna salingdan

No rabiit’ mapagtengtay,
datay ti inna bantayan.

No ti bagyo umasideg,
kenkuana intay kumapet

Isut’ sarkedtay ken talged,
aniaman a mapasangpet.

O Jesus, Dios a nadungngo,
sika ti talekmi Apo

Iti peggad a masango,
dakam kadi ti yespalmo.

 

Leave a Comment