Ni Jesus ti Intay Kaptan

Hymns
Ni Jesus ti intay kaptan, ta isu laeng ti kamang.
Uray aniat’ mapasamak, kenkuana talnat’ masarak.
KORO:
Ni Jesus ti kaptan no adda peggad, adda peggad, adda peggad
Ni Jesus ti kaptan no adda peggad, aniaman ti mapasamak.
Isut’ linongtay no aldaw, datay ti inna salingdan
No rabiit’ mapagtengtay, datay ti inna bantayan.
No ti bagyo umasideg, kenkuana intay kumapet
Isut’ sarkedtay ken talged, aniaman a mapasangpet.
O Jesus, Dios a nadungngo, sika ti talekmi Apo
Iti peggad a masango, dakam kadi ti yespalmo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *