Ni Noe iti Sango ti Dios . UCCP AKO

Ni Noe iti Sango ti Dios

Text:    Genesis 6:9-9:1-28

INTRODUCTION:

Iti daytoy a pakasaritaan iladawanna ti panagpatengga ti anus ti Dios iti panaglablabes dagiti tattao iti sangona ket inkeddengna a gupdan tapno mabati laeng ti tao a makitana a mayataday ti biagna iti pagayatanna.  Kayatko ngarud nga awisen ti tunggal maysa a mangnibinibi iti biag ni Noe nga inbilang ti Dios nga isu ti nalinteg ken kaimbagan kadagiti amin a tattao kadagidi a panawen bareng no adda maadal tayo nga iyaplikar iti agdama.

I.  Nagbiag a Mannakikaddua iti Dios, verse 6:10

Kimmanunong iti Dios
Nagbalin a dakes dagiti amin a tattao iti imatang ti Dios
Nagwaras ti kinadakes iti amin a lugar

II.  Nagbiag a Managtulnog iti Dios, 6:22

Inaramidna ti daong, 6:14-21
Sinurotna ti rukod nga imbaga ti Dios kenkuana
Inaramidna amin nga imbilin ti Dios kenkuana, 7:1-5
Sinurotna ti bilang dagiti iserrekna it uneg ti daong.

III.  Nagbiag a Managyaman iti Dios, 8:20-21

Ipasimudaag ti Altar nga inaramidna para kenni Yahweh, 8:20
Ipasimudaag ti panagidatonna kadagiti napuoran, 8:20
Resulta ti Panagbiag ni Noe a Naimbag iti Sango ti Dios
Binendisyonan ti Dios ken dagiti annakna, 9:1
Mairaman dagiti amin a tattao iti kari ti Dios a dinanto dadaelen ti lubong, 8:21-22


CONCLUSION:


Iti panangutob tayo iti biag ni Noe saan a mailibak nga isu ket nagbiag a nakikadkadua iti Dios ket naiduma ti biagna kadagiti dadduma a tattao, isu ket nagbiag a managtulnog iti Dios ta nagtungpal nga awan panagsarimadengna iti pagayatan ti Dios.

Isu ket nagbiag a managyaman iti Dios ta inpategna ti altar a tanda ti panagtalekna nga ti Dios adda a sikikita, sidedengngeg, ken mangawat kadagiti datonna a nabuyogan iti pudno a panagdayaw.

Gapu iti kastoy a kita ti biag naayayo ti Dios a mangbendisyon kadagiti sabsabali.  Kaano nga masursuro tayo ti agbiag a naimbag, managtulnog ken managyan iti Dios?  Inton agkapsuttayo?  Inton agsakittayo?  Iti panawen ti kallaysa? Inton agpabuniagtayo, wenno inton awanen ti angestayo?

Saan koma, ta sapsapulen ti Dios ti pannakaidaton ti biagtayo iti amin a gundaway.  Itan ket ipakitatayo dagiti pammananeknek a mangtignay iti puso ti Dios.

Kuna ni Santiago ti pammati nga awan aramidna natay.

Leave a Comment