No Dumteng Toy Kararwak . UCCP AKO

No Dumteng Toy Kararwak

 Uray pay no napigsa ti bagyo
ken allon ti baybay nangato;
Ti narniag a langit makitacto;
no toy cararwac ‘diay dumtengto. 

Koro:
No dumteng … kararwac,
diay gloria … naraniag.
Awanton … ti pagbutngac.
Ni Jesus … ti kadduac.

Idiay ti Mannubbot urayennac,
langit a taeng ingget ragsac
Dagiti met sasantos sabtendac
no idiay innacton sumungad.

Uray pay no adu ti rigrigat
dandanag ken liday masarac;
Agbalindaton amin a ragsac,
no idiay langit macagtengac.

No maricnac ti puyat ken bannog,
ket toy pusoc casla agpulcoc;
Magnaakto la a di agsanud
inggat’ macatengac ken Jesus.

 

Leave a Comment