November 10, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
November 10, 2019

STEWARDSHIP MONTH
12th Sunday in Kingdomtide

PAGHAHANDA(Ang lahat ay maglaan ng ilang sandali ng katahimikan at pansariling pagninilay-nilay bilang paghahanda sa pagsamba)

PROSESYUNAL(Pagpasok ng KORO, Tagapagdala ng Biblia, mga Elders, Patnugot at Pastor sa saliw ng tugtugin ng piano)

 PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

+ TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Muli tayong nagtitipon upang pagtibayin ang ating pagtatalaga sa kahalagahan ng pagkaunawa patungkol sa Diyos sa gabay ng mga aral at katuruan ni Moises at ng mga propeta sa nagbabagong panahon.

Kapulungan: Tinitipon Niya tayo upang tumugon sa hamon ng panahon, ang hamon ng pag-asa sa kabila ng ating kahinaan, kasalatan at mga pangangailangan. Ang hamon ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at mga pangamba.

Patnugot: Sa ating pagsamba ay ating kilalanlin ang mga katangian ng Diyos na nahahayag sa ating karanasan bilang kanyang iglesia sa liwanag ng kanyang mga salita at sa patnubay ng Diwang Banal.

Lahat: Sambahin natin ang Diyos, pakinggan natin ang kanyang mga aral. Ang kanyang karunungan ay walang hanggan at maaasahan nating magbibigay liwanag sa atin sa ating kapanahunan sa pagharap sa mga hamon ng buhay at paglilingkod kay Kristo Hesus na ating Panginoon.

+AWIT NG PAGSAMBA   “Lapit Haring Mahal” MASP # 04

Lapit O Haring mahal, At kami’y tulungang
Mag-awitan; Oh! Amang marangal,
At mapagtagumpay, Kami’y paghariang Walang hanggan.

Wika na naging laman, Tabak na sanggalang
Iyong pakinggan; Bayan Mo’y basbasan,
Magwagi Iyong aral, At kami ay bigyang Kabanalan.

Mang-aaliw na Banal, Ang Iyong patunay
Ay ibigay; Malakas Ka’t sakdal, Puso’y pagharian,
At h’wag kaming iwan, Kailanman.

 

Ang Tatlo na iisa, Papurihan t’wina,
Walang hangga; Paghahari Niya Ay aming makita,
At sa Walang Hangga, Ay sumamba. AMEN

+IMBOKASYON                                         Lahat

O Diyos na dakila, patnubayan Mo nawa ang aming pagtitipon at pakabanalin ang pook na ito. Iparanas Mo sa amin ang pagkilos at inspirasyon ng Banal Mong Espiritu upang tulungan kaming iwaksi ang ano mang pangamba at pag-aalinlangan. Pag-isahin mo nawa ang aming mga puso at diwa upang maranasan ang pagiging bukas at tapat sa Iyong mga aral. Mangusap ka sa amin, O Diyos, upang lalo naming maunawaan ang banal Mong kalooban na magsasangkap sa amin upang magliwanag bilang ilaw ng sanlibutan. Pangunahan kami sa aming nakatalagang paglilingkod sa Iyo, sa pangalan ng Kristong aming Tagapagligtas,Amen.


Tugon     “Mata’y Buksan Nang Makakita”      MASP 260

Mata’y buksan, nang matanaw ang iyong kapahayagan;
Susi sa palad ko’y ilagay, magbibigay kalayaan.
Hintay kitang walang agam, O Dios, handa kong mamasdan,
Mata’y buksan at tanglawan, Diwang Banal.


TAWAG SA PAGSISISI
                                Patnugot

Sa puso natin ay ikinintal na ng Diyos ang Kanyang mga utos, ibigin ang Diyos ng ganap at ibigin ang kapwa katulad ng pag-ibig sa sarili. Ngunit ang pagtingin natin sa sarili ay palaging una sa Diyos at higit na pagpapahalaga kaysa kapwa. Mas hinahangad natin ang mga aral na nagpapaalwan ng ating buhay kaysa sa mga aral ni Hesus na maging lingkod ng lahat. Hingin natin sa Diyos ang Kanyang habag sa ating abang kalalagayan, isang kalalagayang hindi marapat sa Kanyang kaharian.


PANALANGIN NG PAGSISISI
                                                   

SALITA NG KAPANATAGAN                                         Pastor

Ang Diyos ay tapat kahapon, ngayon at sa habang panahon. Siya ang tanging makapagpapatawad sa ating mga kasalanan at lubos na makapagpapabago ng ating buhay. Dahil pinatatawad tayo ng Diyos, maging tapat tayo sa pagsisimulang muli ng isang buhay na Kanyang hinipo at pinanday. Isang buhay na nagsasakatuparan ng Kanyang pag-ibig para sa lahat, mamuhay tayo sa ganitong diwa, Amen.


Tugon       
“O Bukal Ng Pagpapala”        MASP 3

Sa awa Mo’t kabutihan, buhay ko’y aking utang,
Hakbang ko’y ‘yong pangunahan at ng ‘di na maligaw.
Ang abang puso kong handog, marapatin Mo O Diyos,
Tatakan Mo ng pag-irog, tandang ako’y kay Hesus.


MGA BALITA AT MALASAKIT NG SAMBAHAYAN

PANALANGING PASTORAL                                   Pastor

Tugon        Kalooban Mo’y Siyang Sundin   MASP 240

Sundin Mo ang ‘Yong kalooban, kami’y sakupin ng lubusan.
Hanggang si Kristo ay mamasdang tanging sa ami’y tumatahan.


MENSAHE SA PAGBASA:

+LUMANG TIPAN:           

Haggai 1:1b-2:9; Psalms 145:1-5, 17-21

Gloria Patri

+BAGONG TIPAN:

2 Thessalonians 2:1-5, 13-17, Luke 21:5-19

MENSAHE SA AWIT:                                                                           

MENSAHE SA SALITA:

TAWAG SA PAGHAHANDOG

Patnugot:  Naranasan natin ang kasapatan ng Dios sa bawat araw na lumipas, tinugon Niya ang ating mga dalangin ng pagkain sa araw-araw. Binantayan Niya ang ating pagtulog at pinagkalooban ng panibagong lakas sa ating paggising upang muli tayong makapaghanapbuhay. Ngayon pasalamatan natin Siya sa pamamagitan ng ating handog, ikapu at mga pangakong kaloob.


PAGLILIKOM SA SALIW NG PIANO

+ DOXOLOGIA

PANALANGIN                                         Patnugot

“Naririto aming Ama ang kapahayagan ng aming pagtitiwala at pagpapasalamat sa Iyo. Hawak Mo ang aming buhay at kalakasan maging ang araw ng bukas. Basbasan Mo ang aming mga kaloob sa Iyo sa ikauunlad ng Iyong Iglesya. Sa Iyo kami lubos na nagtitiwala. Sa pangalan ni Kristo Hesus. Amen!”

AWIT NG PAGTATALAGA      “Ang Tagasunod ni Cristo”

Ang tagasunod ni Cristo Ay naghirap na totoo
Sa paghahatid sa tao Ng dakilang ebanghelyo.

Koro:
Sundan, sundan ang uliran, Ebanghelyo ay isaysay;
Sundan, sundan ang uliran, Si Jesus ang ating tingnan.

 Ang Kristiano’y tinitingnan Sa pagkilos araw-araw;
At laging hinahatulan Sa bahagyang kamalian. Koro.

Sa gawa, kilos at wika Dapat maging halimbawa;
Upang purihin ang madla Ang ating Diyos na dakila. Koro.

Titik ang ating katulad Na binabasa ng lahat;
At hinahatulang kagyat, Kung hidwa o nararapat. Koro.

+Kung tayo ay makasunod Sa Kanyang dakilang utos,
Putong ng buhay ang handog Sa langit ng tuwa’t lugod.

 

+PANALANGIN NG PAGTATALAGA

+PAGPAPALA

Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Siya nawa. (Efeso 3:20-21)

+LIMANG AMEN

RESESYUNAL

 

Leave a Comment