November 11, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

Stewardship Month
Theological Education Sunday
12th Sunday in Kingdomtide

 

 PANIMULANG TUGTUGIN AT PAGBUBULAY    Pianista

“Let us not seek to satisfy our thirst for freedom
by drinking from the cup of bitterness and hatred.” 
Martin Luther King Jr.

Pagsisindi ng Kandila   ng mga Gabay sa Pagsamba

Pagpasok  ng  Patnugot, Mamamahayag  at  Pastor

INTROIT            “As We Gather”

As we gather may your spirit work within us,
as we gather may we glorify your name,
knowing well that as our heart begin to worship,
we’ll be blessed because we came,
we’ll be blessed because we came.

TAWAG SA PAGSAMBA         

Patnugot: Banal naming Diyos, ipinakita Mo sa amin ang daan kung paano kami makikipag-  ugnayan sa aming kapwa tao sa pamamagitan ng buhay at ministeryo ng Panginoong          HesuKristo.

Kapulungan: Sa araw na ito, dumudulog kami sa Iyong harapan ng may pasasalamat, sapagkat kay HesuKristo natagpuan namin ang kapayapaan at kalayaan upang sundin ang Iyong kalooban para sa sangkatauhan.

Lahat: Sa aming pananambahan ngayon, patuloy Mong ituro sa amin ang daan; nawa ang Iyong Espiritung Banal ang magdala sa amin upang mamuhay sa katuwiran, sa katotohanan, sa pagpapakita ng pag-ibig at sa pakikipagkaisa sa Panginoong Diyos, na may kapakumbabaan. Patuloy nawa kaming magsuri, magnilay, gumawa at magpuri!

AWIT NG PAGSAMBA     “Si Kristo’y Purihin”     MASP # 13

Pagtakas ng dilim, ako ay gigising, si Kristo’y purihin!
Sa gawa’t dalangin, aking sasabihing, si Kristo’y purihin!

Tunog ng batingaw, aking napakinggan, Kristo’y papurihan!
Siyang alingawngaw ng mga awitan, Kristo’y papurihan!

At kung may pasanin, aking wiwikaing, si Kristo’y purihin!
Kahit na dumilim, di ko papansinin, si Kristo’y purihin!

At sa kalangitan, sa pag-aawitan, Kristo’y papurihan!
At ang kalupaan, aawit din naman Kristo’y papurihan!

PANALANGIN (Lahat)                                              

O Diyos na aming Manlilikha, kami’y nagpapakumbaba sa Iyong harapan, nagsusumamo, nagtitiwala at naghahangad ng isang malalim na pagkilala tungkol sa Iyong kalikasan at pagkaunawa ng iyong kalooban. Alisin Mo po ang lahat ng isipan at damdamin na sa ami’y naghihiwalay sa Iyo at tulungan Mo kaming sumamba sa Iyo sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat sa Iyo lamang ang kaluwalhatian, Amen.

 TAWAG SA PAGSISISI  

Patnugot: Ating unawain na ang bawat isa sa atin ay hahatulan ng Diyos ayon sa ating ginawa.  Magsisi nga tayo at tumalikod sa ating kasamaan bago natin tanggapin ang parusa.

Kapulungan:  Lumayo tayo sa ating kasamaan at magbagong-buhay pagkat hindi  tayo dapat mamatay. Hindi Niya gustong mamatay ang sinuman. Magpakabuti nga tayo upang mabuhay.

MATAHIMIK NA PANANALANGIN (Sa saliw ng tugtugin sa piano) 

SALITA NG KAPANATAGAN           Pastor

“Tayo ay naging bayan ng Diyos nang tayo ay manalig sa Kanya matapos nating marinig ang salita ng katotohanan, ang Mabuting Balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya’t pangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa atin, ang papadaloy niya ng katiyakan ng kapatawaran at pagpapanibago sa sinumang sa kanya’y lumalapit, hanggang sa kamtin natin ang kaganapan na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan”.

TUGONG AWIT     “The Steadfast Love Of The Lord”

The steadfast love of the Lord never ceases,
His mercies never come to an end,
They are new every morning, new every morning;
Great is Thy faithfulness O Lord, great is Thy faithfulness.

ANG PAGBABATIAN (Sa saliw ng masayang tugtugin.)

MGA PAGBATI PAALALA AT MALASAKIT NG IGLESIA

ANG PANALANGIN NG PAMAYANAN                            Pastor

TUGON     “Thanks To God”

Thanks for prayers that thou has answered,
Thanks for what thou dost deny
Thanks for storms that I have weathered
Thanks for all Thou dost supply!

Thanks for pain and thanks for pleasure,
Thanks for comfort in despair
Thanks for grace that none can measure,
Thanks for love beyond compare!

SAMASAMANG PAGBUBULAYBULAY

Lumang Tipan

Ruth 3:1-5 ; 4:13-17 ; Awit 127

GLORIA PATRI   “Ang Ama Ay Papurihan”

Ang Ama’y papurihan  at ang Anak at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula,  Ngayon magpakailanman,
Walang hanggan. A-men,  A-men…

Bagong Tipan                   

Marcos 12:38-44

MENSAHE SA AWIT                   

ANG MENSAHE                                 Pastor

PAANYAYA SA PAGHAHANDOG       Patnugot

Sapagka’t dito’y wala tayong bayan na namamalagi, nguni’t hinahanap natin ang bayan na darating. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, samakatuwid baga, ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng Kaniyang pangalan.   Datapuwa’t ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka’t sa mga gayong hain, ang Dios ay totoong nalulugod. (Heb 13:14-16)

ANG PAGLIKOM NG MGA KALOOB

TUGON        “Ang Aming Kaloob”    MASP # 44  

Ang aming kaloob  Sa ‘yo’y ihahandog,
Ano mang aming naimpok  Ay biyaya ng Diyos.

Katiwala kami  Ng biyayang iwi, 
Ang unang bunga at ani  Ay sa nagkandili.  Amen.

PANALANGIN NG PASASALAMAT            Patnugot

O Dios, tanggapin po Ninyo at pagpapalain ang mga kaloob na ito. Alang-alang sa pagtataguyod ng Iyong misyon, sa ngalan ni Jesus. Amen.

AWIT NG PAGHAYO  “Dios Ang Mag-iingat Sa Iyo”   MASP # 56
(Sa huling stanza inaanyayahang tumayo ang lahat kasabay ng paghahandog sa IKAPU, PANGAKO at Sarili.)

H’wag ka nang manglupaypay, Dios ang papatnubay,
Pakpak Niyang mapagmahal, ikaw’y lulukuban.

KORO:
Diyos ang mag-iingat, sa iyo sa paglalakad
At sa bawat landas Dios ang mag-iingat.

Sa paggawa araw-araw, kung di magtagumpay
Sa mapanganib na daan. Siya ang kaakbay.

Ang lahat mong kailangan, Siyang magbibigay,
Salangin mo’y pakikinggan, di ka tatanggihan.

Mabigat man ang pagsubok, Siyang magkukupkop
Sa dibdib N’ya ang ‘yong lungkot lulunasan ng Diyos.

 PANALANGIN NG PAGTATALAGA       Pastor

ANG PAGPAPALANG APOSTOL            Pastor

TATLONG AMEN

PANGWAKAS NA TUGTUGIN AT PAGHAYO NG BAYAN NG DIYOS…

Leave a Comment