November 17, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

November 17, 2019
Linggo ng Migranteng Manggagawa at Ekyumenikal na Pagsaksi
(Migrant Worker’s Sunday, Ecumenical Witness Sunday)
13th Sunday in Kingdomtide

TUGTUGIN 

PROSESYONALANG KANDILA AT ANG BIBLIA

PAGBATI

Ngayon ay ika-13 Linggo sa Pamamayani ng Diyos, nasa ating pagdiriwang ng Linggo ng Ekyumenikal na pagsaksi ay ipinagdidiriwang rin ang Linggo ng Migranteng Manggagawa.  Ating sambahin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan…

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan;  (Awit 127)

Kapulungan: Naparito kami sasambahayangito, nagawa ng Panginoon, upangsambahin ang Diyosna           Manlilikha.

Patnugot: Maliban nga na si Yahweh ang sa lunsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay.

Kapulungan: Naparito kami upang makinig sa kwento ng mga tao na sa paglipas ng mga henerasyon ay ipinakita kung papaano sila nagtiwala sa kapangakuan ng Diyos, napalagi ang nagbabantay sa atin.

Patnugot: Ang balo na nagkaloob ng kaniyang huling sentimo, si Naomi at Ruth na matagal nang magkasama   ay nagpapaalaala sa atin ng parehong panganib at katiyakan: panganib na ating susuungin at  katiyakan na ang nanatiling pangangalaga ng Diyos sa panahon ng kasaganaan at sapanahon ng pangangailangan, sa ating paglalakbay sa buhay ay makapangyarihan.

Lahat: Tayonangipagdiwang ang pagtitipongitonanagbibigkissaatin. Pasalamatannatinang Diyos  dahil hindi na tayo estranghero sa bayan Niya. Ating sambahin ang Diyos!

AWI “LualhatiinNatin ang Diyos  MASP 11

Lwalhatiin natin ang Diyos haring walang hanggan,
purihin natin Sya na dulot ay kaligtasan!
Ulinigin ang tawag sa sambahan.
Diyos ay pinapupurihan.

Lwalhatiin natin ang Diyos na lubhang dakila,
na ating laging kanlungan na kumakalinga!
Hindi mo ba pansin ang iyong nasa
ay ibinigay na pawa.

Lwalhatiin ang Diyos na sa ati’y umiirog.
Sa bawat sandaling walang kupas sa pagkupkop!
At isipin, kapangyarihan ay Diyos.
Handa sa pagkakaloob. Amen.

IMBOKASYON

Walang hanggang Diyos, panatilihin Mo sa amin ang tiwala at pagbibigay ng aming mga sarili sa pagbabahagi ng Iyong Salita na una mong ibinahagi sa amin. Turuan kami muli na kami ay nagkatipon sa Iyong banal naharapan. Paalalahanan na ang lahat sa amin ay mula sa Iyo at marapat na ibahagi. Bigyang kalakasan kami sa araw na ito sa pamamagitan ng Iyong Santong Espiritu, Amen.

TAWAG SA PAGSISISI    Patnugot

Nauna si Kristo sa atin upang mamagitan sa atin. Pumasok sa kalangitan si Kristo, upang maging kinatawan natin sa presensiya ng Diyos. Ating ipahayag ang ating mga sala sa pagkakabatid na si Kristo ay naroon para saatin. Tayo nang ipagkasundo ang ating sarili saiba at kay Kristo sa ating pagdulog saDiyos ng buong katahimikan…

TAHIMIK NA PANALANGIN NG PAGSISISISALITA NG KAPANATAGAN Pastor

ANG PAGBABAHAGI NG KAPAYAPAAN “Sweet, Sweet Spirit” HFG 159

There’s a sweet, sweet spirit in this place,
and I know that it’s the Spirit of the Lord
There are sweet expressions on each face,

And I know they feel the presence of the Lord

Sweet Holy Spirit, Sweet heavenly dove,
Stay right here with us filling us with your love,
And for these blessings we lift our hearts in praise
Without a doubt we’ll know that we have been revived,
When we shall leave this place.


PAGBABALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA PANALANGIN NG KOMUNIDAD
Pastor o Presbitero

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

SA LUMANG TIPAN:

Isaiah 65:17-25,
Isaiah 12
Malachi 4:1-2a
Psalm 98

SA BAGONG TIPAN:

Luke 21:5-19
2 Thessalonians 3:6-13

Gloria Patri

Ang Ama’y papurihan, at ang Anak, at ang Espiritu
Buhat pa saunang mula, ngayo’t magpakailanman
Walang hanggan. Amen, Amen.

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE

TAHIMIK NA PAGNINILAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG  Patnugot

Ginawatayo ng Diyos bilang mga katiwala sa mayamang sanglibutan na kaloob sa sanilikha at ginagawang bago araw-araw. Ngayon, ipagkakaloob natin ang ating mga handog at pangako para sa misyon ng iglesya at ministeryo sa mga taong darating. Ating ilagak ang ating mga puso sa ating mga kaloob bilang tanda nang ating tiwala at katapatan…

PAGLIKOM NG HANDOG

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN SA HANDOG

Aming itinataas sa Iyo ang aming mga kaloob na ito bilang tanda ng aming pasasalamat sa Iyong pag-ibig at kalinga. Aming inihahandog ang aming buhay sa Iyo na nagnanais ng paglago. Amen.


PANALANGIN PARA SA EKYUMENIKAL NA RELASYON AT PARA SA MIGRANTENG MANGGAGAWA

AWIT    “Kay Ligaya Kung Ako’yNaglilingkod “ MASP 203

Kay ligaya kung ako’y naglilingkod
Sa hari kong manunubos;
Kapayapaa’t kagalaka’y lubos
Kung ako’y naglilingkod.

Koro
Kung ako’y naglilingkod, ang buong kaya’y handog;
Ang tuwa’y di matatapos kung sa kanya’y maglingkod.

Kahit ang anino na kamatayan
Di ko pinangangambahan;
Ang liwanag ng kanyang pagmamahal
Ang aking kaligtasan.

Ang tinatangkilik ko ay dadalhin
Kay Jesus na aking giliw;
May galak, kapayapaan at aliw
Na walang pagmamaliw.

Ang patnubay ng kanyang mga kamay
Ang sa aki’t nagbabantay;
At ako’y panatag sa paglalakbay
Kung siya ang kaakbay.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA / BASBAS

TATLONG AMEN

PANGWAKAS NA TUGTUGIN / RESESYONAL

Leave a Comment