November 18, 2018 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

November 18, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

STEWARDSHIP MONTH
Ecumenical Witness Sunday / Migrant Workers Sunday
13th Sunday in Kingdomtide
November 18,  2018

 

Kaayusan  Ng  Pagsamba

 

PANIMULANG TUGTUGIN AT PAGBUBULAY                                                            

“As people of faith, let us not be afraid in standing for what is just, but instead, let us join our hands together to continue to be in solidarity with our people, challenging the status quo, and siding with the most vulnerable and oppressed to advance the vision of Christ of abundant life for all.”  (From Prophets Will Not Be Silenced, Statement On the Red-tagging of Our Member Churches, NCCP, October 10, 2018)

 

PAGBUBUKAS NG BIBLIA AT PAGSISINDI NG KANDILA

PROSESYONAL

 TAWAG SA PAGSAMBA      

Patnugot: Purihin ang Dyos na lumilikha, nagpapalaya at pumapatnubay!

Kapulungan: Amen!

Patnugot: Tindig, bayan ng Diyos, dalhin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon! Lumapit tayo sa Kanya sa tunog ng mga awit at imno; ibahagi ang ating tinig ng panalangin, pagtatalaga at pagsamba nang may pagpapasalamat

Kapulungan: Kaluwalhatian sa pangalan ng Pangioon, na nangangako ng buhay na ganap para sa lahat.  

AWIT NG PAGSAMBA               “Ang Ganda Ng Daigdig”            MASP # 9   

 Ang ganda ng daigdig, at lualhati sa langit,
atin pang mamamasid ang simulang pag-ibig

KORO:   Aming inihahayag Dios ang pasasalamat.

Ganda ng bawat oras, sa araw at magdamag,
gilid, kahoy, bulaklak, araw, bit-wing makislap

Sa galak at pananaw, sa puso at isipan,
sa hiwaga ng ugnay ang lahat ng pangdamdam.

Sa galak ng pag-ibig, nating magkakapatid,
pinag-ugnay ang isip ng sa lupa at langit.

Sa Iglesia mong banal, tuwina ay kautang,
ng nangangailangan, sa gawaing marangal.

Sa Banal mong kaloob na sa amin ay handog;
sa dakilang pag-irog ni Cristong mananakop.

PANALANGIN (Lahat)                                              

O Diyos na lumilikha ng lahat ng bagay, sinasamba ka namin sa araw na ito na pinahahalagahan namin ang pagkakaisa ng Iyong Iglesia upang itaguyod ang kapakanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa gitna ng laganap na kasinungalingan ay tulungan Mo po kaming unawain ang iyong Salita ng katotohanan. Pangunahan nawa kami ng Iyong Espiritu upang maunawaan ang Iyong kalooban. Kumilos nawa sa amin ang Iyong Espiritu upang pukawin kami sa pakikipagkaisa sa pagtataguyod ng kapayapaang nababatay sa katarungan bilang bahagi ng pagiging tapat na katiwala ng Iyong sangnilikha. Amen.

 

Tugon                                              “Sa Puso Ko”                             MASP 263

Sa puso ko, sa puso ko, pumasok ka aking Jesus
Manatili ka ng lubos, sa aking puso O Jesus.

 TAWAG SA PAGSISISI           

Patnugot: Paano tayong maging matiwasay kung laganap ang kamatayan, digmaan, karahasan at labis na kahirapan sa ating paligid at ating nararanasan? Nangyayari ang mga ito dahil sa ating pagsuway-paggawa ng di nararapat at di paggawa ng nararapat ayon sa kalooban ng Diyos

Kapulungan:  Biktima tayo ng mapang-abusong kapangyarihan, at alipin ng takot at pagkamaka-sarili. Hilingin natin na patawarin tayo ng Diyos at pagkalooban Niya ng nagkakaisang tapang at lakas upang makibahagi sa pagbabagong ginagawa Niya sa daigdig tungo sa kanyang paghahari.

 TAHIMIK NA PANANALANGIN NG PAGSISISI

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                                                          

Pastor: Sinasabi sa Banal na Kasulatan: “Sa pamamagitan ng kanilang pagsampalataya sa akin, sila’y patatawarin sa kanilang kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging-banal” (Gawa 26:18). Taglay ang pagpapatawad at sa tulong ng Diyos ay baguhin natin ang ating sarili.

ANG PAGPAPASA NG KAPAYAPAAN (Sa saliw ng masayang awit o tugtugin)

MGA PAGBATI, BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

ANG PANALANGIN NG PAMAYANAN                                                  Pastor

Tugon                                          “Kum Ba Yah”                              BHP # 37

Dinggin mo aming pagsamo, dinggin mo aming pagsamo,
Dinggn mo aming pagsamo, O Dios, dinggin mo.

 ANG PAGBASA SA LUMANG TIPAN

1 Samuel 1:4-20
Awit 16
Daniel 12:1-3

GLORIA PATRI        

Ang Ama’y papurihan  at ang Anak at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula,  Ngayon magpakailanman,
Walang hanggan. Amen. Amen.

 ANG PAGBASA SA BAGONG TIPAN             

Hebreo 10:11-14, 19-25
Marcos 13:1-8

MENSAHE SA AWIT               

ANG MENSAHE SA SALITA                                                                                                      

PAANYAYA SA PAGHAHANDOG                                                                        

Patnugot: Napakinggan natin ang mensahe ng Panginoon. Tumugon tayo nang may pasasalamat at pagtatalaga ng buhay na sinasagisag ng ating ipinagkakaloob.

 ANG PAGLILIKOM NG MGA KALOOB

DOKSOLOHIYA                                 

Magpuri ang buong bayan, Magpuri sa Dios ng buhay,
Lupa’t langit mag-awitan, Sa Tatlong Personang hirang. Amen.

 PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                                  

Patnugot: O Dios, salamat sa Iyong Salita at mga pagpapala. Tanggapin Mo po ang aming kaloob at gamitin ito at ang aming mga buhay upang ang pagkakaunawaan, kapayapaan

at katarungan ay maranasan at maghari sa aming tahanan, Iglesya at pamayanan. Tulungan Mo po kaming maging mabuting katiwala ng lahat ng Iyong mga biyaya. Amen.

 

AWIT NG PAGHAYO                  “Ang Mga Iglesia Ni Cristo”                       MASP # 218

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT BASBAS                                            Pastor

Tugon                                     “Kay Laking Hiwaga”

Sana’y sa paglisan sa iyong tahanan
Aming manga puso ay iyong lukuban
Na maging dambana ng ‘Yong kabutihan
Maging uwaran ng pagmamahalan

PANGWAKAS NA TUGTUGIN

RESESYONAL

___________________________________________________________

 

“Christian Stewardship is more than a habit, an attitude or even a sound fund raising strategy. It is a lifestyle emanating from a commitment to be steadfast to the will of God for His people” – Bishop Rizalino Q. Taganas

 

                  

Leave a Comment