November 19, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

Stewardship Month

The United Church of Christ in the Philippines affirms its historic faith and its pastoral and prophetic witness in the life and culture of the Filipino people.  The Church supports the people’s aspirations for abundant life and holistic redemption from all forms of bondage, in accordance with the vision of the reign of God.  UCCP Constitution and By-Laws, Article 1, Section 8

===================

Migrant Workers’ Sunday
13th Sunday in Kingdomtide

Color               Green

Texts: 
Old Testament                   

Psalm 137:1-6
Psa 137:1 By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion.
Psa 137:2 We hanged our harps upon the willows in the midst thereof.
Psa 137:3 For there they that carried us away captive required of us a song; and they that wasted us required of us mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion.
Psa 137:4 How shall we sing the LORD’S song in a strange land?
Psa 137:5 If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning.
Psa 137:6 If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth; if I prefer not Jerusalem above my chief joy.

New Testament

1Peter 1:1
1Pe 1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

James 1:1-4
Jam 1:1 James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad, greeting.
Jam 1:2 My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations;
Jam 1:3 Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.
Jam 1:4 But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

”AWIT NG PAGPUPURI AT PROSESYONAL  “Panginoong Jesus Hari” MASP 287

Panginoong Jesus Hari ng kalikasan, tunay na Dios, taong tunay;
Aming pag-irog, sa’yo’y paggalang.  Langit, putong kakat’waan.

 Ang ganda ng parang at ng kakahuya’y pangtag-sibol ang balabal;
Lalong dalisay si Cristong mahal. May awit sa kalungkutan.

 Ang ganda ng araw, ang buwang maningning at kislap ng mga bit’win;
Higit pang tambing si Cristong giliw.  Di masambit man ng anghel.

 

 TAWAG SA PAGSAMBA 

Patnugot: Ang Panginoong Jesus ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay para sa lahat.

Kapulungan: Sa ganitong diwa, tayo rin ay tinawag at sinugo upang ipagpatuloy ang layunin ng pagparito ng Panginoong Jesus, at handang ibigay ang sariling buhay para sa kapwa.

Patnugot: Dumulog tayo sa Panginoong Jesus upang patatagin at patnubayan tayo sa paglilingkod.

Lahat: Tayo ang kanyang saksi sa paghahayag ng Mabuting Balita ng Kalig-tasan, at pagpapalaganap ng kanyang paghahari. Si Cristo ay buháy at sumasaating lahat. Purihin ang Diyos!

IMBOKASYON   

Lahat-Dakila at maibiging Diyos, Ikaw ang nararapat naming sambahin dahil sa Iyong kabutihan. Inaanyayahan Mo kaming sambahin Ka maging sa gitna ng pag-aalinlangan at pagkakabaha-bahagi ng aming pamayanan, dahil patuloy Mo kaming binibigkis ng Iyong kahabagan.

Bigyan Mo kami ng karunungan upang marami kaming matutunan sa ganitong kalagayan – upang aming tamasain ang pagiging maunawain at mapagpagpatawad. Hindi kami dapat mabahala sapagkat inaalalayan Mo kami sa aming paglalakbay tungo sa pagtuklas ng daan sa ikapagkakasundo.

Hayaan Mong dalhin namin sa Iyo ang kalagayan ng aming mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, na nagpapagal para sa pangangailangan ng kanilang sambahayan. Kinikilala namin ang Iyong patnubay sa kanila araw-araw.

Ipagkaloob Mo sa amin ang Iyong mensahe na muling hahamon sa amin na itaguyod ang misyon ng aming Panginoong Jesus, at maging masigla kami sa pagsamba sa Iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen.

                                                                                              

ANG PAGSISIYASAT NG SARILI

PAGSISISI NG PAMAYANAN NG DIYOS

Patnugot:  “Itinuro na niya sa iyo, O tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh: Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong ibigin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos.” Sa ating panalangin ng pagsisisi, hilingin natin sa Kanya na ituro Niya sa atin ang pagiging makatarungan, ang pag-ibig sa kapwa, at ang mapagpa-kumbabang pagsunod sa Kanya.

 TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI AT PAGSISISI   

ANG KATIYAKAN NG PAGPAPATAWAD NG DIOS                                        Pastor

TUGON                                                              “Itinaas Ako ng Pag-ibig”                        MASP 121, Stanza 1

Sa ‘king kinalalagyan, dagat ng kasama’n,
Halos di na makuhang umahon sa pampang.
Nguni’t ang Panginoon, sa aking pagtaghoy,
Ay siya ang nag-ahon at umampon.

Itinaas ng pag-ibig, Nang walang sumagip, Tinangkilik. (2X)

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA                                             

PANALANGING NG BAYAN NG DIOS                            

TUGON            Sa Dalangin Ko’ May Tugon Siya”                       MASP 270

Si Jesus lamang ating tawagan, Dalangin nati’y pakikinggan.
Sa kalungkuta’y may kaaliwan, Sa panghihina’y kalakasan.
Si Jesus lamang, aking pag-asa. Pagtitiwala ko’y sa Kanya.
Kay Jesus lamang, ako’y payapa. Sa dalangin ko’y may tugon Siya.

ANG KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

UNANG PAGBASA: MULA SA LUMANG TIPAN                                                        Awit 137:1-6                

TUGONG AWIT¯                  “Sinomang Dumirinig”  MASP 25, 1st Stanza

Balita’y isaysay ng makarinig, aral ay ikalat sa sangdaigdig.
Sa lahat ng tao ay ipahatid, “Lumapit ang may ibig.”
Sinomang umiibig kay Jesus, Balita’y dalhin sa parang at bundok.
Ang Ama’y tumatawag na malugod, kahit sino’y dumulog.

IKALAWANG PAGBASA: MULA SA EBANGHELYO         1 Peter 1:1 & Santiago 1:1-4                             

ANG MENSAHE SA AWIT                                                                                      

 ANG MENSAHE SA SALITA              

ANG PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB

TAWAG SA PAGHAHANDOG       

Patnugot: Para sa atin ang lahat ng mga nilikha ng Diyos: ang araw, himpapawid, dagat, lupa, halaman, hangin at marami pang iba. Binigyan Niya tayo ng buhay at lakas. Pasalamatan natin Siya sa pamamagitan ng ating mga handog, bilang papuri at pagkilala sa kanyang kagandayang loob.

PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB

TUGON                                                                   Ang Aming Kaloob”               MASP 44, 2nd Stanza                               

Salamat, aming Dios, sa biyayang umagos.
Nawa’y ang aming tugon ay maghandog ng lubos.
Kami’y pagpalain, at gawing masunurin,
Anomang aming tanggapin, Handog sa ‘Yo’y dalhin.       

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                                                                             

Lahat-Naririto, aming Panginoon, ang mga handog bilang kapahayagan ng aming pasasalamat sa Iyong mga pagpapala araw-araw. Inihahandog namin ito ng may kagalakan dahil batid naming ito rin ang aming bahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ipagkakaloob din nawa namin ang aming lakas, talento at panahon bilang pagpapahalaga sa iyong ministeryo, sa pangalan ni Jesus. Amen.

ANG PAGTATALAGA NG MGA SARILI

AWIT NG PAGTATALAGA            O Dios sa Aming Paghayo    (sundin sa YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=kq_xbF9GCSM

 PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT ANG BENDISYON                                               Pastor

TUGONG AWIT      (ulitin ang huling stropa)    O Dios sa Aming Paghayo   

Leave a Comment