November 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

November 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
November 24, 2019
Stewardship Sunday
14th Sunday in Kingdomtide

ANG KANDILA AT ANG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Mgakapatid, nagkakatipon tayo ngayong umaga upang ipahayag ang kaparaanan na kung saan   ang Diyos ay gumagawa sa ating kalagitnaan.

Kapulungan: Tayo’ypinagpapala ng Diyos!

Patnugot: Mgakapatid, nagkakatipon tayo ngayong umaga upang mabuksan ang ating mga mata sa mga kaparaanan na kung saan ang Diyos ay gumagawa sa ating kalagitnaan.

Kapulungan: Tayo’y patuloy na pagpapalain ng Diyos!

Patnugot: Mahal na mgakapatid, pinagkalooban tayo ng Diyos ng higit at tunay na buhay sa pagkilos at nangungusap sa atin. Tinatawag Niya tayo na ibalik ang bunga ng una Niyang ipinagkaloob sa atin.

Kapulungan: Tinatawag tayo upang maging Mabuting Katiwala; mabuting katiwala ng oras, kaloob at salapi.

Patnugot: Magpasalamat tayo sa Diyos ng Pagpapala at pagtibayin ang ating pagtugon sa ministeryo ng Diyos na kung saan tayo tinawag.

 Lahat: Pasalamatannatin ang Diyos! Ipahayag natin ang pananampalataya sa Diyos! Sambahin natin ang Diyos!

 

IMBOKASYON           Patnugot

Panginoong Diyos, pinupurika namin at nagpapasalamat kami sa Iyo sa hindi nagmamaliw na pag-ibig. Kung ano kami at lahat ng mayroon kami ay kaloob mula sa Iyo. Sa Ngalan at Espiritu ni Hesus, aming itinatalaga ang aming mga sarili na maging mabuting katiwala sa mga ipinagkatiwala Mo sa amin, at amin nawang maibahagi ang oras, ang aming kakayanan, panahon,talento at mga bagay na materyal, na pawing tanda ng yaman ng Iyong kabutihan. AMEN.

AWIT         O Bukal ng Pagpapala”  

TAWAG SA PAGSISISI                   Patnugot

Hindi nakailanman tayo makapagkukunwari pa. Na hindi natin nalalaman kung anong uri ng buhay ang kailangan nating ipamuhay, alam natin ang mga dahilan kung paano tayo nagkasala—sa pamamagitan ng ating mga pananalita gayun din sa ating pananahimik, sa ating mga ginagawa at hindi natin pagkilos. Pagsisihan natin ang lahat ng ito sa Diyos na nasa ating kalagitnaan.


TAHIMIK NA PANALANGIN NG PAGSISISI

SALITA NG KAPANATAGAN

Tugong Awit     “Salamat O Aking Hesus”

Salamat, O aking Hesus, Sa kalul’wako’y pagtubos
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang Laya’t puspos.

ANG PAGBABAHAGI NG KAPAYAPAAN OMahal Kita saPanginoon”

O, mahal kita sa Panginoon,
O mahal kita sa Panginoon,
Nakikita ko sa’yo larawan ni Kristo O, mahal kita sa Panginoon…

 BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGIN NG KOMUNIDAD

Tugong Awit “Diyos na Magulang“

Diyos na Magulang, banal ang ngalan, Pamamayani ay sumaamin;
Gawin nawa ang ‘Yong kalooban,
Sa lupa gaya ng sa langit.

Ipagkaloob ngayon sa amin,
 Ang araw-araw naming kakanin;

Kami sa sala ay patawarin, Magpapatawad sa kapwa rin.


Huwag Mong sa tukso, kami’y tulutan, Kundi iligtas sa kasamaan;
Pamamayani, kapangyarihan, kaluwalhatian, Sa’yong tanan.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

            SA LUMANG TIPAN: Jeremiah 23:1-6 & Psalms 46

            SA BAGONG TIPAN: Luke 1:68-79, 23:33-43, Colossians 1:11-20

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula, Ngayo’t magpakailanman
Walang hanggan. Amen, Amen.

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

SANDALI NG TAHIMIK NA PAGNINILAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG              Patnugot

Sa gitna ng ating paghahanda, magdala tayo ng mga handog na ating ipagkakaloob ng sa gayo’y magningning ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryo ng iglesia at gayun din sa uri ng buhay mayroon tayo. Likumin natin ang ating mga kaloob…

PAGLIKOM NG HANDOG

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN SA HANDOG

PAGHAHANDOG NG SIMBOLO NG PAGIGING MABUTING KATIWALA

AWIT NG PAGTATALAGA           “Patnugot Ko ay si Hesus”

PANALANGIN NG PAGTATALAGA

BASBAS

TATLONG AMEN

Leave a Comment