November 25, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

PANIMULANG TUGTUGIN AT PAGBUBULAY                                                            

“As people of faith, let us not be afraid in standing for what is just, but instead, let us join our hands together to continue to be in solidarity with our people, challenging the status quo, and siding with the most vulnerable and oppressed to advance the vision of Christ of abundant life for all.”  (From Prophets Will Not Be Silenced, Statement On the Red-tagging of Our Member Churches, NCCP, October 10, 2018)

 

PAGBUBUKAS NG BIBLIA AT PAGSISINDI NG KANDILA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA      

Patnnugot: Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari’y si Yahweh, ating Panginoon (Awit 24:1).

Kapulungan: Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang Kanyang gawa (Awit 19:1).

Patugot: Matapos lalangin ng Diyos ang sangnilikha ay pinagmasdan Niya ang lahat ng Kanyang ginawa, at lubos Siyang nasiyahan.

Kapulungan: Purihin natin Siya na lumikha sa atin at sa lahat ng mga nilalang. Sambahin natin Siya taglay ang paghanga at pagkamangha sa Kanyang kapangyarihan.

Lahat: Sa gitna ng pagkasira ng sangnilikha ay pupurihin natin ang Diyos na makapangyarihan na siyang magpapanauli ng kagandahan ng sangnilikha at magliligtas nito sa kamatayan.  

AWIT NG PAGSAMBA         “Panginoong Jesus, Hari Ng Kalikasan”           MASP 287 

Panginoong Jesus, Hari ng kalikasan,
Tunay na Dios, taong tunay;
Aming pag-irog, sa yo’y paggalang,
Langit, putong ka’tkatwaan.

Ang ganda ng parang at ng kakahuya’y
Pangtagsibol ang balabal;
Lalong dalisay si Cristong mahal,
May awit sa kalungkutan.

Ang ganda ng araw, ang buwang maningning
At kislap ng manga bitwin;
Higit pang tambing sa Cristong giliw,
Di masambit man ng anghel.  Amen.

PANALANGIN (Lahat)                                             

Diyos na lumilikha at nagliligtas, nagtitipon kami taglay ang kahandaang tanggapin ang Iyong kapahayagan at sundin ang Iyong kalooban. Makapisan nawa namin ngayon ang Iyong Espiritu at pagtibayin sa aming puso at isip ang Iyong atas na kami’y maging katiwala ng Iyong mga nilikha. Buklurin Mo nawa kami sa iisang layunin na maging daluyan ng pagliligtas ni Kristo sa sangnilikhang sinisira ng kasalanan at kasakiman. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Hesus, Amen.

 

Tugon                                         “Ang Diwang Banal ng Dios”               AIK 26

Ang Diwang Banal ng Dios sumaatin,
Ang Diwang Banal ng Dios sumaatin.
Buhay natin ay lingapin,
Ang Diwang Banal ng Dios, sumaatin..

 TAWAG SA PAGSISISI           

Patnugot: Madalas ay nakalilimot o nakapagwawalang-bahala tayo sa kalooban ng Panginoon. Hinalina tayo ng pangako ng karangyaan, kasaganaan,  kaalwanan at mga pagbabagong hindi ayon sa nais ng Maylikha. Nalunod tayo sa labis na paghahangad ng mas madaling buhay ngunit nakapagdudulot ng pagkasira ng mga buhay at ng daigdig.

Kapulungan: Inakala nating ang ating buhay ay pag-aari natin at hindi sa Diyos. Tanggapin natin ang ating pagkakasala at dumulog sa Panginoon nang may tapat na pagsisisi. Iwasan natin ang kasalanan at magbago ng buhay upang kamtin ang Kanyang pagpapatawad.

 TAHIMIK NA PANANALANGIN NG PAGSISISI

 KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                                                          

Pastor: Dinggin natin ang salita ng Diyos: “Tandaan ninyo, kayo’y mga lingkod ko na aking nilalang, hindi ko kayo malilimutan. Ang pagkakasala ninyo’y pinalis ko na. kayo’y manumbalik yamang tinubos ko na’t pinalaya (Isaias 44:21-22). Taglay ang pagpapatawad ng Diyos, maging tapat tayong mga katiwala ng ating buhay at ng buong sangnilikha.

ANG PAGPAPASA NG KAPAYAPAAN (Sa saliw ng masayang awit o tugtugin)

 MGA PAGBATI, BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

 ANG PANALANGIN NG PAMAYANAN                                                                    Pastor

Tugon                                                “Sa Lahat Ng Saglit”                       MASP 67

Sa lahat ng saglit, aking nais,
Na laging kaniig, Kristong ibig.
Tunay kang kailangan, sa lahat ng araw,
Pagpalain mong tunay yaring buhay.

ANG PAGBASA SA LUMANG TIPAN                    2 Samuel 23:1-7, Awit 93

GLORIA PATRI        

Ang Ama’y papurihan  at ang Anak at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula,  Ngayon magpakailanman,
Walang hanggan. Amen. Amen.

 ANG PAGBASA SA BAGONG TIPAN                      Pahayag 1:4b-8, Juan 18:33-37

 MENSAHE SA AWIT                

 ANG MENSAHE SA SALITA                                                                                                       

 PAANYAYA SA PAGHAHANDOG                           Patnugot

Ang ating pagkakaloob ay nagpapahayag ng pagkilala sa Diyos bilang tunay na nagmamay-ari ng ating buhay at nagbibigay ng lahat ng pagpapalang ating tinatangkilik. Ipagkaloob nga natin ang sagisag ng pagpapasalamat sa Kanyang kabutihan.

 ANG PAGLILIKOM NG MGA KALOOB

 DOKSOLOHIYA                                “Ang Aming Kaloob”                     MASP 44           

Ang aming kaloob sa ‘yo’y ihahandog,
Anumang aming naimpok ay biyaya ng Diyos.

PANALANGIN NG PASASALAMAT  (Lahat)                                                                  

O Dios, salamat sa Iyong Salita at mga pagpapala. Tanggapin Mo po ang aming kaloob at gamitin ito at ang aming mga buhay upang ang pagkakaunawaan, kapayapaan at katarungan ay maranasan at maghari sa aming tahanan, Iglesya at pamayanan. Tulungan Mo po kaming maging mabuting katiwala ng lahat ng Iyong mga biyaya. Amen.

AWIT NG PAGHAYO                           “Buhay Ko’y Kunin, Ama”                 MASP # 301

Buhay ko’y kunin Ama, sa iyo’y italaga,
Bisig kung kikilos pa ay dahil sa pagsinta,
Ay dahil sa pagsinta.

Ang paa ko’y kunin mo, nang magamit sa iyo,
Gawin mong ang tinig ko, awitin ay si Cristo,
Awitin ay si Cristo.

Kunin ang ginto’t pilak, ako’y di mag-iingat;
Awaw ko’t manga oras sa pagpuri’y tumakas
Sa pagpuri’y tumakas.

Budhi ko’y gawing iyo nang di na nagkinin ko;
Puso ko’y sa nasa mo gawing luklukang trono,
Gawing luklukang trono.  Amen.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT BASBAS                                      Pastor

Tugon                                               “Kay Laking Hiwaga”

Sana’y sa paglisan sa iyong tahanan
Aming manga puso ay iyong lukuban
Na maging dambana ng ‘Yong kabutihan
Maging uwaran ng pagmamahalan

PANGWAKAS NA TUGTUGIN

RESESYONAL

___________________________________________________________

“Christian Stewardship is more than a habit, an attitude or even a sound fundraising strategy. It is a lifestyle emanating from a commitment to be steadfast to the will of God for His people” – Bishop Rizalino Q. Taganas

Enter to Worship;  Go Out and Serve!!!

               

Leave a Comment