November 26, 2017-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

November 26, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

Stewardship Month

The United Church of Christ in the Philippines affirms its historic faith and its pastoral and prophetic witness in the life and culture of the Filipino people.  The Church supports the people’s aspirations for abundant life and holistic redemption from all forms of bondage, in accordance with the vision of the reign of God.  UCCP Constitution and By-Laws, Article 1, Section 8

=====================

Stewardship Sunday
NCCP Sunday
14th Sunday in Kingdomtide

Color                  Green

Texts:
Old Testament

Judges 5:6-13
Jam 5:6 Ye have condemned and killed the just; and he doth not resist you.
Jam 5:7 Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain.
Jam 5:8 Be ye also patient; stablish your hearts: for the coming of the Lord draweth nigh.
Jam 5:9 Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned: behold, the judge standeth before the door.
Jam 5:10 Take, my brethren, the prophets, who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering affliction, and of patience.
Jam 5:11 Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy.
Jam 5:12 But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.
Jam 5:13 Is any among you afflicted? let him pray. Is any merry? let him sing psalms.

New Testament

Mark 2:1-12
Mar 2:1 And again he entered into Capernaum after some days; and it was noised that he was in the house.
Mar 2:2 And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door: and he preached the word unto them.
Mar 2:3 And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was borne of four.
Mar 2:4 And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay.
Mar 2:5 When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee.
Mar 2:6 But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts,
Mar 2:7 Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only?
Mar 2:8 And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts?
Mar 2:9 Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk?
Mar 2:10 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,)
Mar 2:11 I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house.
Mar 2:12 And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion.

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

PAGNINILAY:

Maraming mga bagay ang maaaring pagtuunan ng pansin, subalit walang kasing halaga ang ituon ang isip sa paggawa ng katuwiran, na ang pagkilos ay sumusunod  sa kilos ng Diyos sa gitna ng pamayanan, na ang paglilingkod sa kapwa ay kapahayagan ng pananampalataya, na ang pagiging katiwala ay ang kalingain ang sangnilikha. Ito, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang gawing kapahayagan ng mataas na pagsamba sa Kanya. – Rev. Leslie Guerrero

PROSESYONAL (sa saliw ng organo)

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang papuri sa Diyos na Dakila!

Kapulungan: Ang Diyos na si Yahweh, Kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya ay naghahari sa sangkatauhan.

Patnugot: Tayo’y pinagwawagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa’y namahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang.

Lahat: Purihin ang Diyos, Siya ay awitan, awitan ang Hari, Siya ay papurihan! Ang Diyos, siyang Hari ng lahat ng bansa, awita’t purihin ng mga nilikha.

IMBOKASYON         (Sabay-sabay ang lahat sa panalangin)

Ang Iyong pag-ibig at kalinga, aming Diyos, ang humikayat sa amin upang magkatipon. Sa likod ng takot at kaguluhan, patuloy Mo kaming inaakay sa matuwid Mong daan.

Panginoon namin, nakikita Mo ang aming mga kahinaan, subalit mas nakikita Mo ang mga bagay na maaari naming gawin. Ipinamahala Mo sa amin ang pag-iingat ng kalikasan. Ipinagkatiwala Mo sa amin ang misyon ng Iyong Iglesya, ipinaubaya Mo sa amin ang pagkalinga sa aming kapwa.

Nagpapasalamat kami dahil sa patuloy Mong pagtitiwala sa amin sa likod ng aming mga kahinaan. Kaya’t patuloy Mo kaming patnubayan, at palakasin, upang magampanan namin ang aming paglilingkod na siyang kapahayagan na rin ng aming pagsamba. Amen!

ANG PAGSISIYASAT NG MGA SARILI

ANG PANAWAGAN PAGSISISI                                                          

Patnugot-Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako’y namamanhik sa inyo: Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugud-lugod sa kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos.  Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos – kung ano ang mabuti, nakalulugod sa kanya, at talagang ganap. (Roma 12:1,2)

TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI AT PAGSISISI   

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                              Panaghoy 3: 21-23 

 Tugong Awit MASP 121, Stanza 1:    “Itinaas Ako ng Pag-ibig”

Sa kalulu’wang panganib, kay Jesus sumandig;
Upang kayo’y masagip, sa along mabangis.
Siya ang Panginoon, dapat na masunod;

Itinaas (ako) ng pag-ibig, (ako)
Nang walang sumagip, Tinangkilik

 MGA BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA                           

PANALANGING PASTORAL                                                                         

Tugong Awit:     “Sa Dalangin Ko’y May Tugon Siya”   (Tune: MASP 270)

Si Jesus lamang ating tawagan, dalangin nati’y pakikinggan.
Sa kalungkuta’y may kaaliwan, sa panghihina’y kalakasan.
Si Jesus lamang, aking pag-asa, pagtitiwala ko’y sa Kanya.

Kay Jesus lamang, ako’y payapa, sa dalangin ko’y may tugon Siya.

 

ANG KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

ANG PAGBASA MULA SA LUMANG TIPAN                    Hukom 5:6-13

GLORIA PATRI

ANG PAGBASA MULA SA EBANGHELYO                 Marcos 2:1-12

ANG MENSAHE SA AWIT   

ANG MENSAHE SA SALITA

ANG PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB

TAWAG SA PAGHAHANDOG 

Patnugot: Ibinigay ng Diyos si Cristo upang gawin ganap at kaayaaya ang ating buhay. Kayat matuwid at nararapat din nating ibigay ang ating mga kaloob bilang pagkilala at pasasalamat sa Kanya.

Lahat: Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang kanyang nilikha upang ito’y pangalangaan at pagyamanin. Ang mga bagay na ating inihahandog ay buhat din sa Kanya. Maghandog tayo sa Diyos ng ating mga kaloob ng pag-ibig at katapatan sa Kanya.

 PAGHAHANDOG NG MGA PANGAKO AT IKAPU

DOXOLOGIA                           

PANALANGIN NG PASASALAMAT          

Aming Panginoon, walang makapipigil sa pag-agos ng iyong biyaya, gaya ng pag-agos ng iyong tapat na pag-ibig. Naririto ang mga tinipong kaloob na inihahandog namin sa Iyo. Lakip nito, iniaalay rin namin ang aming mga sarili at kakayanan, tanda ng aming pasasalamat at paglilingkod sa Iyo, Amen.

ANG PAGTATALAGA NG MGA SARILI

AWIT                                           “Sa Tana’y May Balitang Mainam”                   MASP 278

Sa tana’y may balitang mainam, upang puso’y liwanagan;
Buhay at katotohanan, kapayapaa’t ilaw; kapayapaa’t ilaw.

KORO:
Ang  dilim ay magliliwanang at sa lupa’y itatatag
Ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag.

Mayroong awit na aawitin, puso kay Kristo ay dalhin;
Sa kasamaa’y pangsupil, dudurog sa patalim; dudurog sa patalim.

Sa kalahatan ay may balita, na ang hari sa itaas,
Sinugong Anak ng liyag, upang tayo’y iligtas, upang tayo’y iligtas.

Nagligtas ay ipakikilala, hirap ang dinanas niya, ;
Ang kahirapa’y tinahak lahat ay nang maligtas; lahat ay nang maligtas.

ANG BENDISYON AT PAGHAYO

TATLONG AMEN

 

Leave a Comment