November 3, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

COMMUNION SUNDAY/
CHURCH WORKER’S SUNDAY
November 3, 2019

”Christian Stewardship is more than a habit, an attitude or even a sound fund raising strategy. It is a lifestyle
emanating from the commitment to be steadfast to the will of God for His people”. (Bishop Rizalino Q. Taganas)


PANIMULANG TUGTUGIN
(Ang lahat ay inaanyayahang maglaan ng sandaling pananahimik para sa paghahanda sa pagsamba)

 PROSESYUNAL: (Papasok ang Tagabukas ng Biblia, Matatanda ng Iglesiya, Patnugot at Pastor)

+TAWAG SA PAGSAMBA

PATNUGOT: Sa iisang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, sa kaluwalhatian ng Iyong pangalan, sumasamba kami…

KAPULUNGAN: Ang kamangha-manghang paglikha Mo sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng Iyong salita, nagpupuri kami! Nilalang Mo ang langit, ang lupa at lahat ng bagay na naroroon, at sa Iyo o makapangyarihang Diyos, sumasampalataya kami.

PATNUGOT: Binigyang pansin kami at sa pamamagitan ng Iyong mga kamay at hinubog Mo ang tao: lalaki at babae upang mangalaga at mag aruga ng sangnilikha, nagpapasalamat kami.

LAHAT: Kami ay pinagkalooban Mo ng kapangyarihan upang maging katiwala ng mga mabubuting bagay na sa Iyo nagmumula. Tunay na dakila ang ating Diyos! Ang Diyos ng buong sandaigdig.Papuri sa Maylalang!

+AWIT NG PAGPUPURI   “O Diyos Ng Aming Mga Magulang”   MASP 16

O! Diyos ng aming mga magulang; akayin mo kami’t patnubayan,
ng iyong ilaw ng kabanalan, buhat sa iyong kal’walhatian.

Ang pag-ibig na aming tinanggap, sa aming bayan ay ilaganap;
pag-iingat sa ami’y igawad, nang masunod dakila mong utos.

Ipag-adya kami sa panganib, lukuban mo ng iyong tangkilik;
palakasin mo ang pananalig, sa kapayapaan ay ihatid.

Buhay ng aming bansa’y puspusin, ng liwanag ng iyong luningning;
buong puso naming mamahalin, ang ngalan mo’y aming pupurihin. Amen.


+ PAMBUNGAD NA PANALANGIN
                                 Patnugot

Diyos na Manlilikha, sa Iyo namin nasusumpungan ang lahat ng aming kailangan upang taglayin ang buhay, Ikaw ang dahilan ng pagiging kami; at ikinararangal Ka namin O Diyos. Hinihiling namin na maranasan ang mapanglikha Mong presensiya sa aming pagkakatipon. Sa Iyong biyaya at kahabagan ay tulungan kaming makapanambahan na ayon sa Iyong kabanalan at kalooban. Pangunahan nawa kami ng Iyong Banal na Espiritu, sa pangalan ng Iyong Anak na si Hesus, Amen.

 

+Tugon    Buhay Pa Ang Pananalig”    MASP 290

Buhay pa ang pananalig, ng magulang nating ibig.
May lugod sa pagtitiis, at ligaya pang masambit,
Sa pananalig na tunay, magtatapat habang buhay!


TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot: Ating suriin ang ating mga sarili sa ating pagkahiwalay sa  Diyos at sa ating kapwa at sa kawalang malasakit sa sangnilikha. Matahimik nating paglimian ang ating mga pagkukulang at kasalanan.

Kapulungan: Aming Diyos na makatarungan at banal, aming inaalala ang aming mga sala at ang mga kabiguang dulot nito. Patawarin Mo kami sa mga pangakong hindi namin tinupad, sa mga pagpapasyang hindi naging makatotohanan sa aming buhay. Patawarin Mo kami kung may mga kaibigan, kapatid o kapwa na aming nasaktan, binigo sa kabila ng aming kakayanang tulungan sila sa kanilang abang kalalagayan. Patawarin Mo kami sa aming kawalang pagpapahalaga sa aming mga tungkulin at sa pagwawalang bahala sa pagiging mabuting katiwala ng buhay, ng patotoo at ng aral ni Kristo. Sa ngalan ni Hesus, Amen. (Sandali ng katahimikan)


SALITA NG KAPATAWARAN
       Pastor

Sa ating pagdulog at taimtim na pagsisisi ng ating mga sala at kakulangan, alam natin na tayo ay kahahabagan palagi ng Diyos. Tayo’y nilinis na sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang Anak. Sumaatin ang kapayapaang dulot ng biyaya at kapatawaran ng Diyos, Amen.


TUGONG AWIT    “The Steadfast Love of the Lord”

The steadfast love of the Lord never ceases;
God’s mercies never come to an end;
They are new every morning, new every morning
Great is Your faithfulness, O Lord Great is Your faithfulness.


PAGBABALITA/MALASAKIT NG PAMAYANAN

PANALANGIN NG PAMAYANAN                                         

TUGONG AWIT    “Seek Ye First the Kingdom of God”

Ask and it shall be given unto you; Seek and you shall find
Knock and the door shall be opened unto you
Allelu-Allelujiah. Allelujiah (3x) Allelu-Allelujiah.


+PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN

LUMANG TIPAN:
Habakkuk 1:1-4
Awit 145:1-5, 17-21

GLORIA PATRI:

BAGONG TIPAN:
2 Thessalonians 1:1-4, 11-12;

Luke 19:1-10

MENSAHENG AWIT

MENSAHE SA SALITA NG DIYOS  

ANG GAWAIN NG PAGKAKALOOB

TAWAG SA PAGHAHANDOG                               Patnugot

PANALANGIN                                                     Patnugot

Sa aming pagsunod sa Iyong mga aral at sa aming pagsasabuhay nito ay patuloy rin naman kayong nagkakaloob ng lahat ng aming kinakailangan upang ito ay aming maisakatuparan. Naririto ang taos sa puso naming kaloob sa Iyo o mapagpalang Diyos; dalangin naming magamit sa pagtataguyod ng misyon at ministeryo ng aming Panginoong Hesus sa pamamagitan ng iglesia ang mga handog na ito, alang-alang sa karangalan ni Kristo Hesus. Amen!”


ANG BANAL NA HAPUNAN

  • Salita ng ng Pagkatatag
  • Pagtatalaga sa mga Elemento
  • Pagbabahagi at Pagtanggap
  • Panalanging Pasasalamat

PAGAALAALA SA PANANAMPALATAYA NG MGA YUMAONG MGA MANGGAGAWA AT MGA KAANIB NA NAGLAAN NG KANILANG BUHAY SA PAGLILINGKOD                                             

PANALANIGN

AWIT NG PAGTATALAGA   “Dios Ang Mag-iingat Sa IyoMASP # 56

H’wag ka nang manglupaypay, Dios ang papatnubay,
Pakpak Niyang mapagmahal, Ikaw’y iingatan.

Koro:
Dios ang mag-iingat, Sa iyo sa paglalakad;

At sa bawat landas Dios ang mag-iingat.

Sa paggawa araw-araw, Kung di magtagumpay.
Sa mapanganib na daan, Siya ang kaakbay.

Ang lahat mong kailangan Siyang magbibigay
Dalangin mo’y pakikinggan, Di ka tatanggihan.

Mabigat man ang pagsubok, Siyang magkukupkop;
Sa dibdib N’ya ang ‘yong lungkot Lulunasan ng Dios.


+PANGWAKAS NA PANALANGIN

+PAGPAPALA

Gunitain nga ng lahat, na ang pagtatapos ng bawat pananambahan ay siya ring simula ng ating pagganap ng tungkuling iniatang sa atin ng Diyos na Makapangyarihan. Sumainyo kung gayon ang kasi ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Hesu kristo na ating Panginoon at Tagapagligtas. Amen.


FIVE FOLD AMEN

RESESYUNAL

 

Leave a Comment