November 4, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

November 4, 2018
11th Sunday in Kingdomtide
COMMUNION & CHURCH WORKERS SUNDAY

 

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA (Hango sa Hebreo 6:10)

Patnugot: Makatarungan ang Diyos; hindi niya malilimutan ang inyong ginawa…

Kapulungan: Pinupuri Ka namin o Diyos na unang nagturo sa amin kung paano           gumawa at maglingkod!

Patnugot: Makatarungan ang Diyos; hindi niya malilimutan ang pagmamahal na inyong ipinakita…

Kapulungan: Pinasasalamatan Ka namin o Diyos, sa buhay at dedikasyon ng inyong    mga lingkod.

Patungot: Igawad mo nawa sa amin ang kagalakan sa pakikipagkaisa sa iyong ministeryo.

Lahat: Ipagkaloob mo nawa sa amin ang tiyaga at pagtatapat habang kami ay samasamang susunod at magpupuri sa Iyo!

AWIT NG PAGPUPURI           “Si Kristo Ang Panulok”            MASP #129

Si Cristo ang Panulok ng Iglesia ng Dios na Kaniyang inirog at kusang tinubos.
Katulad ay busilak ng anyo at dilag.  Sapagkat dugong wagas ang ipinaghugas.

Hirang sa bawat bansa ngunit iisa nga, ang saligang dakila ay isang Bathala,
Kapanganakan, nasa, ngalang pinagpala, pagkain at adhikang dulot na biyaya.

At sa kapighatian, O pakikilaban sa mga kasamaa’y laging tumataan
Hanggang sa magtagumpay sa mga kaaway at makamtan na tunay ang putong ng buhay.


IMBOKASYON
   

TUGONG AWIT                                “Morning Has Broken”                   

Mine is the sunlight, mine is the morning,
born of the One Light, Eden saw play
Praise with elation, praise every morning,
God’s recreation, of the new day!

 

 TAWAG SA PAGSISISI                                                                          Patnugot

Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa’t isa, upang kayo’y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. (Santiago 5:16)

 

PANALANGIN NG PAGSISISI

Dakila at maibiging Diyos, Makapangyarihan at Banal, karamdaman nga kung ituring ang pananatili sa kasalanan- kasalanang sumisira sa makatarungan at  mapanagutang ugnayan na Inyong layunin para sa lahat. Pagalingin mo kami mula sa karamdamang ito, aming dalangin, upang ang pag-ibig at pagdamay bilang bunga ng kagalingan ay aming maranasan, Amen.

 

SANDALI NG PAGNINILAY

 (kasabay sa saliw ng tugtugin)

PAGTANGGAP SA KAGANDAHANG-LOOB NG DIYOS                                                 Pastor

Nguni’t ang Dios, palibhasa’y mayaman sa awa, dahil sa kaniyang malaking pagibig na kaniyang iniibig sa atin, Bagama’t tayo’y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo’y binuhay na kalakip ni Cristo (sa pamamagitan ng biyaya kayo’y nangaligtas) Eph 2:4-5

 

TUGONG AWIT                         “Kaylaking Hiwaga”       

Hindi ko maisip, kaylaking hiwaga, kaylaking paglingap, pagpapakasakit.
Sala naming tao, nang Iyong akuin; Walang hangganan, Dios, ang Iyong pag-ibig.

 

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

 PANALANGIN NG PAMAYANAN                                                                     Elder

 TUGONG AWIT                        “A United and Uniting Church”                    HOFJ # 244

A united and uniting church, that we may all be one
Reformed and transforming in mission and in faith
Onward U-C-C-P, Building God’s kingdom of peace!


KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                                                                 Deuteronomy 6:1-6

TUGONG AWIT                                “Ako’y Nangako Jesus”                        MASP # 238

Tulutang pakinggan ko, ang pangungusap Mo
Malagpasan ang tuksong hilig na pangmundo.
Sabihin ang totoong sa pusong silakbo,
Ay makinig sa Iyo, gabay ng diwa ko.

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                         Hebreo 9:11-14 & Mark 12:28-34

MENSAHE SA AWIT                  

MENSAHE SA SALITA

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                                      Patnugot

Hinahamon tayong ialay sa Dios ang ating buhay, panahon, talino, talento, at gawain bilang saksi sa pag-ibig ng Diyos; at ang kagalakan sa pagkakaloob ay larawan ng biayayang nanahan sa atin na nagdudulot ng pagtatapat. Ating ialay sa Diyos ang ating mga handog.

PAGLILIKOM NG HANDOG                                                                Mga Tagalikom

TUGONG AWIT               Hasik Sa Umaga Binhing Kaawaan”       MASP#104

Ang ani’y dalhin kung mabigkis na, sa pagliligpit tayo’y mangagsaya;
Ang ani’y dalhin kung mabigkis na, sa pagliligpit tayo’y mangagsaya!

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                          Patnugot

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA KOMUNYON

 

AWIT NG PAGHAHANDA              “Sa Pag-ibig ng Dios “                    MASP#252

Sa pag-ibig ng Dios, kanyang ibinigay
Bugtong Niyang anak sa krus ay namatay
Muli S’yang babalik laking kagalakan dahil sa pagmamahal.

Sa pag-ibig ng Dios, tayo’y iniligtas
Bugtong Niyang anak kusang lumingap
Muli S’yang babalik upang tipunin ang nanatiling tapat.

 SALITA NG INSTITUSYON, PANALANGIN, PANYAYA AT PAGTANGGAP

 PANALANGIN PARA SA MGA MANGGAGAWA NG IGLESYA                      Elder

AWIT NG PAGTATALAGA   “Patnugot Ko ay si Jesus”     MASP 138
(Habang isinasagawa ang pag-aalay ng Social Concern Offering)

Patnugot ko ay si Jesus at kaaliwan ng loob,
sa anomang aking kilos ako’y kanyang kinukupkop

Patnugot kita Oh! Jesus, sa anomang aking kilos
tapat  akong tagasunod, sa salita mong mairog.

Kahit na sa kasayahan, O sa kapighatian man,
sa dagat na kalawakan, ako’y Kanyang inaabay.

Jesus kamay ko’y hawakan, at h’wag Mo akong bayaan;
May kaaliwan saan man kung patnugot ko ay ikaw.


PANALANGIN NG PAGTATALAGA  & PAGPAPALA     

Tugong Awit                           “God Will Make A Way” 

He will be my guide hold me closely to His side
With love and strength for each new day,
He will make a way, 
He will make a way.

RESESYONAL                                        

Leave a Comment