November 5, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

Stewardship Month

The United Church of Christ in the Philippines affirms its historic faith and its pastoral and prophetic witness in the life and culture of the Filipino people.  The Church supports the people’s aspirations for abundant life and holistic redemption from all forms of bondage, in accordance with the vision of the reign of God.  UCCP Constitution and By-Laws, Article 1, Section 8

=================

Communion Sunday
Church Worker’s Sunday
11th Sunday in Kingdomtide

Color                     Green

Texts:
Old Testament

Daniel 6:6-23
Dan 6:6 Then these presidents and princes assembled together to the king, and said thus unto him, King Darius, live for ever.
Dan 6:7 All the presidents of the kingdom, the governors, and the princes, the counsellors, and the captains, have consulted together to establish a royal statute, and to make a firm decree, that whosoever shall ask a petition of any God or man for thirty days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions.
Dan 6:8 Now, O king, establish the decree, and sign the writing, that it be not changed, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not.
Dan 6:9 Wherefore king Darius signed the writing and the decree.
Dan 6:10 Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house; and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees three times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did aforetime.
Dan 6:11 Then these men assembled, and found Daniel praying and making supplication before his God.
Dan 6:12 Then they came near, and spake before the king concerning the king’s decree; Hast thou not signed a decree, that every man that shall ask a petition of any God or man within thirty days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not.
Dan 6:13 Then answered they and said before the king, That Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regardeth not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition three times a day.
Dan 6:14 Then the king, when he heard these words, was sore displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him: and he laboured till the going down of the sun to deliver him.
Dan 6:15 Then these men assembled unto the king, and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is, That no decree nor statute which the king establisheth may be changed.
Dan 6:16 Then the king commanded, and they brought Daniel, and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God whom thou servest continually, he will deliver thee.
Dan 6:17 And a stone was brought, and laid upon the mouth of the den; and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his lords; that the purpose might not be changed concerning Daniel.
Dan 6:18 Then the king went to his palace, and passed the night fasting: neither were instruments of musick brought before him: and his sleep went from him.
Dan 6:19 Then the king arose very early in the morning, and went in haste unto the den of lions.
Dan 6:20 And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel: and the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions?
Dan 6:21 Then said Daniel unto the king, O king, live for ever.
Dan 6:22 My God hath sent his angel, and hath shut the lions’ mouths, that they have not hurt me: forasmuch as before him innocency was found in me; and also before thee, O king, have I done no hurt.
Dan 6:23 Then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God.

 

New Testament

Mark 14:32-38
Mar 14:32 And they came to a place which was named Gethsemane: and he saith to his disciples, Sit ye here, while I shall pray.
Mar 14:33 And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy;
Mar 14:34 And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch.
Mar 14:35 And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him.
Mar 14:36 And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.
Mar 14:37 And he cometh, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? couldest not thou watch one hour?
Mar 14:38 Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak.

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

PAMBUNGAD NA TUGTUGIN                                                    

PAGBUBULAY-BULAY:
“Sa ating kapanatagan sa pag-ibig ng Dios, ang ating mga gawa ay natutupad, ang ating ugnayan ay nagsasalamin ng Kanyang katapatan, at ang ating kakayahan na magtiwala ay napapalakas at napapatatag.  Pinalalakas at pinatatatag tayo ng Dios saan man tayo manirahan at maglingkod.”  (+z.ergimeti)

”AWIT NG PAGPUPURI AT PROSESYONAL      Magpuri Sa Dios        HOFJ # 10

Magpuring may awit tayo sa Dios, Sa biyayang Kanyang dulot
Magpuri, magpuri tayo sa Dios, Sa biyayang Kanyang dulot.

Koro:
Pagpapalang di masayod, sa buong maghapon umagos
Magpuring mayawit, magpuri’t maglingkod, Magpuri sa ating Dios.

Magpuring may awit tayo sa Dios, sa Anak na Kanyang handog
Magpuring may awit tayo sa Dios, sa Anak na Kanyang handog.

Magpuring may awit sa ating Dios, Sambahin S’ya at maglingkod
Magpuring may awit tayo sa Dios, Sambahin S’ya at maglingkod.

TAWAG SA PAGSAMBA 

Patnugot – Halikayo, ialay natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Isuko natin ang ating buong buhay sa harapan ng buhày na Dios.

KapulunganTayo ay bayan ng Diyos, iniligtas at tinawag ni Cristo.Tayo ang mga  banal na tinawag para sa ministeryo ni Cristo.

Patnugot –Sa ating pagsamba at pagsasama-sama, tayo ay pinagbuklod sa pag-ibig ng Dios.  Pinagkaisa tayo ng inspirasyon ng Banal Espiritu upang may sigla tayong maglingkod sa Kanya.

LahatPinahiran tayo ng Dios ng langis para sa ministeryo Niya bilang mga hinirang Niya, binigyan ng mga tungkulin at itinalaga bilang mga lingkod Niya.  Ang Salita ng Dios ay nasa ating mga labi at buhay upang ang sanlibutan ay maniwala at manalig sa Kanya. 


IMBOKASYON                                                                                                                            
Patnugot

HAMON NG PAGSISIYASAT NG SARILI

ANG KOLEKTIBONG PAGSISISI

Patnugot – Ang atin bang mga buhay ay nagsasalamin ng pag-ibig ng Dios na iniha-yag ni Jesus?  Ang paghahari ba ni Cristo ang ating pangunahing malasakit?  Araw-araw ba tayong sumasama sa ministeryo, na sumusunod sa mga yapak ni Jesu-Cristo?  Ito ang tawag at tungkulin natin, na kailangan nating panagutan.

Lahat – O Dios naming mapagmahal, Inaamin namin na  ang pakikipagbaka ng aming pananampalataya ay malimit gamitin para mapagtakpan ang aming kasalanan. Tinatanggap namin ang aming pagkakasala at hangad ang pagkakasundo.  Buksan Mo po ang aming mga paningin, pagalingin ang mga sugat ng ugnayan at kasalanan, at yakapin kami sa Iyong pag-ibig upang kami ay muling gumaling at mapatawad.  Amen.          

TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI AT PAGSISISI    (mahinang tugtugin)

ANG PAGTANGGAP NG KAGANDAHANG-LOOB NG DIOS                                            Pastor

TUGON                                                         Kaylaking Hiwaga

Hindi ko maisip, kaylaking hiwaga, kaylaking paglingap, pagpapakasakit.
Sala naming tao, nang Iyong akuin; Walang hangganan, Dios, ang Iyong pag-ibig.

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA                                  

PANALANGING NG BAYAN NG DIOS                     

ANG KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

UNANG PAGBASA: MULA SA LUMANG TIPAN                                   Daniel 6:6-23       

GLORIA PATRI               

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu
Buhat pa sa unang-mula, ngayo’t magpakailanman,
Walang hanggan, Amen, Amen.

IKALAWANG PAGBASA: MULA SA EBANGHELYO                          Markos 14:32-38            

ANG MENSAHE SA AWIT                                                                                 

ANG MENSAHE SA SALITA        

ANG PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB

TAWAG SA PAGHAHANDOG       

Patnugot Tayo ay may tungkulin at karapatan na mag-ambag mula sa ating kasaga-naan upang ang mensaheng Kristiano ay maipahayag sa atin, sa ating mga anak at sa lahat sa sangnilikha.

Lahat – Hinahamon tayo na ialay sa Dios ang ating buhay – panahon, talino, talento, at gawain bilang saksi sa pag-ibig ng Diyos.  Ang naaabot ng ating paghahandog ay sukatan ng ating pangako sa paglilingkod.

 PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB      

AWIT NG KAPULUNGAN                     Doxologia AIK # 87

Purihin ang Dios ng awa, Kristo’t Diwang mapagpala.
Magpuri ang taong madla, sa Dios ng langit at lupa. Amen.

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                                    

ANG SACRAMENTO NG BANAL NA KOMUNYON

Ang Paanyaya
Panalanging Eukaristia
Ang Salita ng Institusyon at Konsekreasyon
Ang pakikibahagi sa Banal na Komunyon
Ang Pasasalamat

ANG PAGTATALAGA NG MGA SARILI

AWIT NG PAGTATALAGA:                    Ako’y Nangako Jesus                MASP # 238

Ako’y nangako Jesus, laging maglilingkod,
Masdan ang aking kilos, aking Mananakop:
Ako’y di matatakot, sa pakikihamok,
Walang sindak ang loob,kung kita’y patnugot.

Nais kong kapiling ka, sa tuwi-tuwina,
tukso’y nanghahalina, naririnigko pa;
Kaaway ko’y lagi na ako’y binabaka,
Jesus ko’y lumapit ka, agawin sa sala.

Tulutang pakinggan ko, ang pangungusap Mo
Malagpasan ang tuksong hilig na pangmundo.
Sabihin ang totoong sa pusong silakbo,
Ay making sa Iyong gabay ng diwa ko.

Pangako mong matibay, kung sundan kang tunay
Sa langit mong tahanan, pala ay kakamtan;
Panata kong dalisay ikaw’y paglingkuran,
Habag mo ako’y bigyan upang ikaw’y sundan.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA                                                    

ANG BENDISYON AT PAGHAYO                                                        

TUGONG AWIT                                                  Isama Mo Ako, Jesus                                MASP # 77

Samahan Mo ako Jesus, na gumawa at maglingkod,
Lihim Mo’y aking matalos, bigyan ng tapang ng loob.

Leave a Comment