O Nasam-it a Kararag

O nasam-it a kararag,
kired iti sangalubongan,

Ipannakto idiay ayan
ni Ama a nailangitan,
Ti sulisog innak lisian,
ken amin a naidagaan,

Gapu ken Cristo a kamang,
kararag inna imdengan.

O nasam-it a kararag,
iti Dios a napnuan imbag.

Iturongmo ‘toy kararuak,
ken Ama a  napnuan ayat,
Urayek ti bendisionna,
sililinted, sitatalna,

Gapu ken Cristo, anakna,
mangisalakan ti parsua.

 

Leave a Comment