O Ti Mannubbot Awisennaka . UCCP AKO

O Ti Mannubbot Awisennaka

O ti Mannubbot awisennaka, umayka kad wen umayka
Denggem ti inna panangawawag, Ni Jesus a managayat.

KORO

Palubosam, sumrek kenka ti Mannubbot,  tapno akoennaka.

Awatem kadin ita nga aldaw, agtalekka la kenkuana
Pukawennantot’ pagladingitam, namnamaem ti karina.

Luktam ta pusom dika taktaken, bay-am tapno kenka sumrek
O apay dika aya awisen nga umay kenka agnaed.

Umayka kadin kabsat umaykan, ta saan pay a naladaw
Apay a datngennaka ni patay a dika pay la naispal.

 

Leave a Comment