O Ti Mannubbot Awisennaka

O ti Mannubbot awisennaka,
umayka kad wen umayka

Denggem ti inna panangawawag,
Ni Jesus a managayat.

KORO
Palubosam, sumrek kenka
ti Mannubbot,  tapno akoennaka.

Awatem kadin ita nga aldaw,
agtalekka la kenkuana

Pukawennantot’ pagladingitam,
namnamaem ti karina.

Luktam ta pusom dika taktaken,
bay-am tapno kenka sumrek

O apay dika aya awisen
nga umay kenka agnaed.

Umayka kadin kabsat umaykan,
ta saan pay a naladaw

Apay a datngennaka ni patay
a dika pay la naispal.

 

Leave a Comment