October 1, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

INDIGENOUS PEOPLE’S MONTH
World Communion Sunday
Christian Young Adults Fellowship Sunday (CYAF)
6th Sunday in Kingdomtide

Color:  Green

Texts:
Old Testament:  Genesis 45:9-15
Gen 45:1 Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him; and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren.
Gen 45:2 And he wept aloud: and the Egyptians and the house of Pharaoh heard.
Gen 45:3 And Joseph said unto his brethren, I am Joseph; doth my father yet live? And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence.
Gen 45:4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
Gen 45:5 Now, therefore, be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life.
Gen 45:6 For these two years hath the famine been in the land: and yet there are five years, in the which there shall neither be bearing nor harvest.
Gen 45:7 And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance.
Gen 45:8 So now it was not you that sent me hither, but God: and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt.
Gen 45:9 Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt: come down unto me, tarry not:
Gen 45:10 And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me thou, and thy children, and thy children’s children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast:
Gen 45:11 And there will I nourish thee; for yet there are five years of famine; lest thou, and thy household, and all that thou hast, come to poverty.
Gen 45:12 And, behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you.
Gen 45:13 And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that, ye have seen; and ye shall haste and bring down my father hither.
Gen 45:14 And he fell upon his brother Benjamin’s neck, and wept, and Benjamin wept upon his neck.
Gen 45:15 Moreover he kissed all his brethren, and wept upon them: and after that, his brethren talked with him.

New Testament:  Philemon 1:10-20
Phm 1:10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
Phm 1:11 Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
Phm 1:12 Whom I have sent again: thou, therefore, receive him, that is, mine own bowels:
Phm 1:13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
Phm 1:14 But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
Phm 1:15 For perhaps he, therefore, departed for a season, that thou shouldest receive him forever;
Phm 1:16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, especially to me, but how much more unto thee, both in the flesh and in the Lord?
Phm 1:17 If thou count me, therefore, a partner, receive him as myself.
Phm 1:18 If he hath wronged thee, or oweth thee ought to put that on mine account;
Phm 1:19 I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
Phm 1:20 Yea, brother, let me have the joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

Paghahanda/Pagninilay

Pagsisindi ng Kandila at Pagbubukas ng Biblia

Prosesyonal (Pagpasok ng Tagapanguna sa Pananambahan)

Tawag sa Pagsamba

Patnugot:  Ang pag-ibig at kalinga ng Diyos ay sumaating lahat!

Kapulungan: Sumainyo rin at sa lahat ng nasa sandaigdigan!

Patnugot: Nagkakatipon tayo mula as ating kanya-kanyang pinagmulan upang tipunin bilang isang bayan!

Kapulungan: Nagkakatipon tayo mula sa ating mga sariling kahinaan, upang patarawin at muling palakasin sa kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos!

Patnugot: Nagkakatipon tayo upang mula sa ating indibidwal na buhay ay pagkaisahin tayo sa diwa ng pananampalataya at biyaya ng kaligtasan sa pagdiriwang ng Banal na Hapunan!

Lahat: Pasasalamat at pagpupuri ang ibinabalik  natin sa Diyos dahil sa pagtanggap at paglikha Niya ng bagong buhay at ugnayan upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagsamba at pagpupuri sa Kanya! Tanggapin natin ang isa’t isa kung paanong tinanggap tayo ng ating Diyos na mapagpatawad at mapagkalinga!

Awit ng Pagdiriwang                  “Tayong Lahat ay Magdiwang”                   HOFJ Sampler #7

Tayong lahat ay magdiwang, sama-samang papurihan
Ang Diyos ng kasaysayan, matapat makatarungan.

Ang buhay at kalakasan, sa kap’wa natin ilaan
Tunay na kagalakan, na S’yang atas ng maylalang.

Ang salita ng pag-asa, ihatid natin sa aba
Kalayaa’y makita, sa bansa na nagdurusa.

O Diyos ng aming magulang, kalakasan Mo’y makamtan,
Sa ‘ming pakikihamok, pag-ibig ang s’yang nag-udyok. Amen.

Imbokasyon                                                                                                    Patnugot

Tawag sa Pagsisisi

Patnugot:  Lumapit tayo sa Diyos sa ating pag-awit. Tayo ay lumuhog taglay ang pagpapakumbaba at pagkilala sa ating mga kahinaan at pagkukulang…

Awit ng Pagdaing:                           “Sa Dalangi’t  Pagdaing”                     MASP#81

Lumapit ka’t magtapat, kakamtan ang patawad,
magtiwala kang wagas S’ya sa’yoy mag-iingat.

KORO:
Ngayon di’y dumulog (ngayon di’y dumulog) at lumapit kay Jesus;
Ngayon di’y dumulog (ngayon di’y dumulog) at lumapit kay Jesus.

Kapahayagan ng Kasalanan (hango mula sa Awit 32: 3-7)

Lahat: Nang kami ay hindi pa nagtatapat, O mahabaging Diyos, ang kabigatang taglay ay nagdulot ng lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kasalanan ay dama ng buong katawan, anupa’t wala nang nalalabi pang lakas na nararamdaman. Kami ay lumalapit, inaamin at di inililihim aming mga kasalanan.  Sa aming pagdaing, O Diyos na mapagmahal, nawa ang Iyong patawad ay aming makamtan.

Katiyakan ng Kapatawaran  (2 Corinto 5: 18-20)                       Pastor

Tugong Awit:                                  “Sa Pag-ibig na Sagana”              MASP#237

KORO:
Sa lusak ng kasamaan ako’y Kanyang hinugasan,
ang pighati’t kalungkutan ay pinawi ng paminsan.

Mga Balita at Malasakit

Pagbabatian ng Kapayapaan  (habang inaawit ang “Christian Unity”   HOFJ # 272)

Jesus Christ our Lord, we pray, that our life shall be
Living channels of faith and love, Christian unity.
Bless, O Christ, we humbly pray, this our Christian unity;
So our faith and love shall be following Your way.

Panalanging Pastoral

Pagbasa ng Kasulatan                              Genesis 45:9-15; Filemon1:10-20

Tugong Awit:                                    “Tayo ay  Sumunod”                 MASP#75

Sa dakilang utos ng Dios tayo ay sumunod,
sa salita n’yang mairog manatiling lubos.

KORO:
Ilaw, ilaw, ilaw ng tanan, ilaw, ilaw ng kabuhayan,
Hesus ang pinto sa amin ay buksan at nang huwag kaming mga ligaw.

 Mensahe sa Awit

Mensahe sa Salita

Tahimik na Sandali

Pagdiriwang ng Banal na Hapunan

Awit ng Paghahanda          “Sa Aki’y Hatiin  ang Tinapay”            MASP#96

Sa aki’y hatiin, ang tinapay gaya sa pampangi’y bahaginan,
sa salita’y aking natagpuan ikaw ang palaging nabubuhay.

Ang katotohanan, basbasan mo tulad sa tinapay ng matamo,
nasang kalayaang buhat sa iyo, ang kapayapaa’y kakamtin ko.

Tinapay ng buhay na bumaba, buhat kalangitan ay biyaya,
sa damdam na taglay ay mabisa pumapawing damdam sa mahina.

Nang dahil sa akin nasugatan, gumaling na tambing yaring damdam,
kaya marapatin na makamtan, sa aki’y hatiin ang tinapay.

 (Pagtatalaga at Pagbabahaginan ng mga Elemento)

Tawag sa Paghahandog                                 Mateo 5:23-24                        Patnugot

Paglikom ng mga Handog                                                                        Mga Diakono

Awit ng Paghahandog                  “We Praise You, O God”               HOFJ # 33

We praise You, O God, our Redeemer, Creator;
in grateful devotion our tribute we bring.
We lay it before You, we kneel and adore You;
we bless Your Holy name, glad praises we sing.

Panalangin sa mga Handog                                                                           Patnugot

Awit ng Pagtatalaga             Diyos ng Aming mga Magulang   AIK 85

Dios ng aming mga nunong hirang; lakad nami’y iyong patnubayan,
Nagniningning likhang daigdigan; buong sikap madla’y  mag-awitan.

Pag-ibig mo sa ami’y patnubay, upang bigyang puri ang nagdaan,
naghahari sa sandaigdigan, ang susundin nami’y iyong aral.

Kung darating salot at digmaan, tanging Ikaw ang aming kanlungan;
patnubay mo ang aming kaylangan, at papanatag ang aming buhay.

Sa pagsunod nami’y patnubayan, araw gabi gagawin kang tanglaw,
buhay nami’y iyong gawing sakdal, ang ngalan mo’y aming aawitan.

Panalangin ng Pagtatalaga                                                                                  Pastor

Pagpapahayo at Pagpapala                                                                                 Pastor

Awit ng Paghayo                      “Lumakad sa Liwanag ng Pag-ibig”          MASP#310

Lakarin nga natin ng boong galak,
ang lakbaying ngayon hinaharap,
dalhin ang bandila ng pagkaligtas magpahanggang sa wakas.  

Resesyonal

Leave a Comment