October 13, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

INDIGENOUS PEOPLE’S MONTH

Let us ever be watchful and continue in god’s work of bringing Shalom here on earth that includes our Lumad sisters and brothers. Let us continue alongside them in their fight for self-determination and their right to ancestral domain. Let us say NO to forced displacements, land grabbing, school closures, extra-judicial killings, and all kinds of violations of their rights.  (A Pastoral Letter:  “What they could not do in the light of the day, they do so under the cover of darkness” February 2016)

Kaayusan ng Pagsamba
October 13, 2019
8th Sunday in Kingdomtide

MASAYANG PAG-AAWITAN                   

PANIMULANG TUGTUGIN: Pagsisindi ng Kandila   at   Pagbubukas ng Biblia

TAWAG SA PAGSAMBA:

Patnugot:Kapayapaan! Nasaan ang kapayapaan kung patuloy ang karahasan, pang-aalipusta at pagkagahaman!

Kapulungan:Dios ng kaligtasan, narito kami na muling nagkatipon-tipon dahil ikaw ang inaasahan naming magbibigay sa amin ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Maghari nawa ang kabutihan.

Patnugot:Salamat sa Iyong kapayapaan na nagbibigay sa amin ng tapang na harapin ang mga kaguluhan at karahasan na nararanasan sa aming pamayanan.

Kapulungan:Salamat sa Iyong kagandahang-loob na nagbibigay sa amin ng kapanatagan kahit sa gitna ng maraming pagsubok at suliranin.

Lahat:Sa pagsambanamin Panginoon, patuloy Mong buksan ang aming diwa at kalooban upang maunawaan ang mensahe ng buhay na aakay sa amin sa makabuluhang paglilingkod tungo sa Iyong kapayapaan.

PANIMULANG AWIT    Ang Panginoo’y Papurihan MASP#5

Panginoo’y papurihan natin at ipag-awitan
Maglingkod na walang humpay sundin nating may katwaan.

Malugod nating purihin ang bumubuhay sa atin
At dakilang mahabagin tanging Amang magiliwin

Tayo ang bayang naligtas nang sa kanya ay tumawag,
Upang hindi matiwalag, tayo sa mayamang lingap.

Ang Cordero’y papurihan tawagan at dalanginan;
Tayo ay pinakikinggan sa anomang karaingan.

At hindi ikinakait ang masaganang pag-ibig
Sa bawat isang hihibik na lubos ang pananalig.

PANIMULANG PANALANGIN                 

Patnugot: Panginoon, ipadama Mo sa amin ang iyong Banal na presensya habang kami ay nagkakatipon upang sambahin ang iyong Pangalan, pag-aralan at pagbulay-bulayan ang karanasan at ang mga tagubilin ng mga naunang mananampalataya. Buksan mo ang aming mga mata upang magkaroon kami ng kamalayan sa mga bagay na dapat naming maunawaan. Buksan mo ang aming mga tainga upang dinggin ang Iyong tinig. Turuan mo kami upang mas makilala ka at maranasan ang Iyong kapangyarihan at pag-ibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen.

HAMON SA PAGSISIYASAT SA SARILI

LITANYA NG PAGSISISI:

Patnugot: (Joel2:13) Magsisi kayo nang taos sa puso,at hindi pakitang-tao lamang.”Magbalik-loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos!
Siya’y mahabagin at mapagmahal,hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig;laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi.

Lahat: Nangako sa atin ang Dios ng biyaya at kapatawaran kung atin lamang kikilalanin ang ating mga kahinaan at pagkawalang pakialam. Halina, mga kapatid, ipagtapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan.

Magkaroon tayo ng Sandaling katahimikan para sa Taimtim na panalangin

PAGTANGGAP SA KAGANDAHANG-LOOB NG DIYOS           Pastor

Nang kami ay hindi pa nagtatapat, O mahabaging Diyos, ang kabigatang taglay ay nagdulot ng lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kasalanan ay dama ng buong katawan, anupa’t wala nang nalalabi pang lakas na nararamdaman. Kami ay lumalapit, inaamin at di inililihim aming mga kasalanan.  Sa aming pagdaing, O Diyos na mapagmahal, nawa ang Iyong patawad ay aming makamtan. Amen.

TUGONG AWIT  “Ako Ay Lubhang Maligaya Ngayon”  MASP 206

Ako ay lubhang maligaya ngayon, sa mapiling anyaya;
Sinoman sabi ng Panginoon, lumapit sa kanya

Koro:
O anong galak ang tumugon sa anyaya ng ating Panginoon,
Lumapit ka’t kusang paampon. O! Lumapit ka ngayon.

MGA BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIYA

ANG PAGBABATIAN

PANALANGIN NG SAMBAHAYAN

TUGON     “Ang Taos Pusong Dalangin”  MASP # 126                    

Ang taos pusong dalangin sa Diyos lubhang mahabagin,
Ay sya nating dapat gawin pagpapala ay kakamtin.
Ipamagitan kay Jesus ang ating mga pagluhog,
Tutugunin tayong lubos alang-alang sa pag-irog. Amen.

ANG KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIOS

ANG PAGBASA MULA SA BANAL NA BIBLIA:

Lumang Tipan: Jeremiah 29: 1, 4-7; 2Kings 5:1-3, 7-15c

Bagong Tipan: Luke 17: 11-19

GLORIA PATRI

“Ang Ama’y papurihan, at ang Anak at ang Espiritu,
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailaman.
Walang hanggan, Amen, Amen.”

MENSAHE SA AWIT:                                  

MENSAHE NG BUHAY:      

TAHIMIK NA PAGNINILAY SA MENSAHE            

TAWAG SA PAGKAKALOOB:                                                         

Patnugot:Yaong mga nagkakaloob ay pinagpala, dahil ibinabahagi nila ang tinapay sa mahirap.” Ating ipagdiwang ang pagpapala ng pagkakaloob sa paglikom ng mga handog sa gawain at pagsamba ng kapulungang ito

PAGLILKOM NG MGA HANDOG:

Doxologia

Purihin ang Dios ng awa, Kristo’t Diwang mapagpala.
Magpuri ang taong madla, sa Dios ng langit at lupa.

PANALANGIN NG PASASALAMAT   Patnugot 

PANGWAKAS NA AWIT   Buhay Kay Kristo (Living for Jesus) AIK 64

Buhay kay Kristo buhay na laan;
Laang maglingkod habang may buhay.
Ang buong oras ipaglilingkod,
Ito ang daang hahantong sa Dios.

Refrain:
Handa ako O Kristo gawing Iyong lingkod;
Nang dahil sa dugo Mong sa krus ay nabuhos.
Ang puso ko ay gawing tronong maalindog.
Ang buhay ko ay Iyo na, Kristong Mananakop.

Lapit kay Kristo sundin tuwina. Sa krus napako labis nagdusa.
Dahil sa ating taglay na sala. Dinggin ang tawag, Kanyang anyaya.

Kahit kaylan man, kahit nasaan. Aking susundin utos Nyang banal.
Handang magdusa kung s’yang kaylangan, ituturing kong tungkuling tunay.

Yaring buhay ko hawakan, Hesus. At buong sikap ipaglilingkod.
Pusong naligaw ay idudulog. Ilalapit ko sa Iyo, Hesus.

 

PANALANGIN AT PAGPAPALA:               

TUGON: TATLONG AMEN

  

Leave a Comment