October 15, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

INDIGENOUS PEOPLE’S MONTH
United Church Men Sunday
8th Sunday in Kingdomtide

Color:  Green

Texts:
Old Testament-Hosea 1:1-3, 3:1
Hos 1:1 The word of the LORD that came unto Hosea, the son of Beeri, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel.
Hos 1:2 The beginning of the word of the LORD by Hosea. And the LORD said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms: for the land hath committed great whoredom, departing from the LORD.
Hos 1:3 So he went and took Gomer the daughter of Diblaim; which conceived, and bare him a son.

Hos 3:1 Then said the LORD unto me, Go yet, love a woman beloved of her friend, yet an adulteress, according to the love of the LORD toward the children of Israel, who look to other gods, and love flagons of wine.

New Testament-John 4:7-15
Joh 4:7 There cometh a woman of Samaria to draw water: Jesus saith unto her, Give me to drink.
Joh 4:8 (For his disciples were gone away unto the city to buy meat.)
Joh 4:9 Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? for the Jews have no dealings with the Samaritans.
Joh 4:10 Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink; thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water.
Joh 4:11 The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep: from whence then hast thou that living water?
Joh 4:12 Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle?
Joh 4:13 Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again:
Joh 4:14 But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.
Joh 4:15 The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw.

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

Tugtugin ng Paghahanda/Pagninilay

Pagsisindi ng Kandila at Pagbubukas ng Biblia

Tawag sa Pagsamba: (Mula sa Pahayag 21: 3-4)

Patnugot: Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, “Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao!

Kapulungan: Mananahan siyang kasama nila, at sila’y magiging bayan Niya. Makakapiling nila nang palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila.

Patnugot: At papahirin Niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay”.

Lahat: Purihin natin ang Diyos na tumanggap sa atin sa Kanyang kaharian! Nawa ang Kanyang pananahan sa ating piling ang magdala sa atin sa buhay na kalugud-lugod at karapat-dapat! Paghariin natin ang Diyos sa ating buhay at mga gawa!


Awit ng Pagpupuri
                  “Ang Panginoo’y  Papurihan”       MASP#5

Panginoo’y papurihan natin at ipag-awitan:
maglingkod na walang humpay sundin nating may katwaan.

Malugod nating purihin ang bumubuhay sa atin:
at dakilang mahabagin tanging Amang magiliwin

Tayo ang bayang naligtas nang sa kanya ay tumawag,
upang hindi matiwalag, tayo sa mayamang lingap.

Ang Cordero’y papurihan tawagan at dalanginan;
Tayo ay pinakikinggan sa anomang karaingan.

At hindi ikinakait ang masaganang pag-ibig
sa bawat isang hihibik na lubos ang pananalig.

 Imbokasyon

Tawag sa Pagsisisi (Mula as Hebreo 14: 15-16)

Patnugot: Ang Dakilang Saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraa’y tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya’t huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doo’y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito.

Tugong Awit:                                   “Dios Natin ay Luwalhatiin”               HFJ  # 8

Sala nati’y ipahayag, nang kamtan ang patawad
Ating dalhin ang bagabag, pala niya ay igagawad!

Refrain:
Dios ng awa, Dios ng pagsinta, tanggapin aming pagsamba;
Alay namin puso’t kalul’wa, at laging pupurihin Ka.

Tahimik na Panalangin ng Pagsisisi

Kapahayagan ng Kabutihang-loob ng Diyos                               Pastor

Pagbabatian ng Kagalakan at Kapayapaan  (habang inaawit ang Christian Unity)   

                                                         “Christian Unity”                   HOFJ # 272

Jesus Christ our Lord, we pray, that our life shall be
Living channels of faith and love, Christian unity.

Bless, O Christ, we humbly pray, this our Christian unity;
So our faith and love shall be following your way.

Mga Balita at Malasakit

Panalanging Pastoral

Tugong Awit:                           “Ang Taos Pusong Dalangin”     MASP#126

Ang panalanging mataman, tunay na pinakikinggan;
sinasagot gabi’t araw na walang pagpapaliban.
Ang puso nating may dungis sa kay Jesus ay ilapit
upang ang ating paghibik ay magtamo ng tangkilik.

Pagbasa mula sa Banal na Kasulatan

Isaias 61:1-2;
Matthew 25:35-40

GLORIA PATRI                                              

Mensahe sa Awit

Mensahe sa Salita    

Tahimik na Sandali

Tawag sa Paghahandog                                                        

Patnugot-Yamang pinagpala tayo ng Diyos ng iba’t ibang kaloob at biyaya, dalhin natin ang ating mga handog ng pasasalamat bilang tanda ng ating matapat na pagkilala at pagpapasalamat sa kanyang biyaya ng buhay at katapatan. Maging matapat tayo sa pagbibigay, yamang ang Diyos ay hindi nagkukulang at hindi rin tayo pinagkukulang…

Paglikom ng mga Handog

Doksolohiya     

Ang Dios natin ay purihin, Anak, Diwang Mangaaliw
Lupa’t langit sa taginting, ang Dios nati’y lualhatiin.

Panalangin sa Handog                                                                                 Patnugot

Awit ng Pagtatalaga         “Tinig ng Pag-aawitan”     MASP 79

Tinig ng pag-aawitan ang siyang naririnig,
kawal ng katotohanan ang siyang nananaig,
sa larangan ng digma ang watawat ay pag-ibig, hayo’t makisanib.

Koro:
Lakad, lakad, hwag umurong, si Hesus ay syang katulong
Lakad, lakad magpatuloy, tagumpay naroon.

Hukbo ng kalalakihan ang siyang nangunguna,
sa lahat ng gawaing nauukol sa iglesya,
ang mga kababaihan ay siyang pangalawa, hayo’t makisama.

Kabataan, maglingkod sa piling ng Panginoon,
Hwag ka nang magpaliban pagkat ngayon ang panahon,
Di ka dapat mangamba, ang Diyos ay siyang tutulong, Lakad magpatuloy.

Pagtulungang itatag ang kaharian ni Hesus,
Mga kawal ng sama’y piliting lansaging lubos,
at nang upang lumaya kaluluwang nagagapos, hayo’t makihamok.

Pangwakas na Panalangin

Ang Pagpapahayo at Pagpapala

TATLONG AMEN

Leave a Comment