October 20, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
9th Sunday in Kingdomtide/United Church Men Sunday

 

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

INTROIT                  “Ang Paghahari ng Dios”     AIK 45

Ang paghahari ng Dios ay hanapin at ang kanyang kat’wiran
At ang lahat ay dagdag mong kakamtan, Alelu-Aleluya.

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Sa pasimula ang Espiritu ng Diyos ay nagsayaw mula sa kawalan

 Kapulungan: ito ay isang sayaw ng paglikha, ng kagalakan, at ng kalayaan ng kabuuan at ng kapangyarihan!

 Patnugot: at ang Dios, ang lahat ng mabubuting bagay ay naibahagi, minahal        nalabis ang kanyang nilikhang sanlibutan at naghangad ng    pakikipag-ugnayan

 Lahat: at nilikha ang tao dahil sa labis na pagmamahal ng Dios. Nilikhatayo          upang pangalagaan at ibahagi ang kayamanan ng sanlibutan.

 AWIT NG PAPURI        “Kadakilaan Mo Oh Dios” (Tagalog Hymnal Sampler #21)

Kadakilaanmo Oh Dios sinasaysay
Ng bawat tanawing aking minamasdan
Kapangyarihan Mo sa puso’y nakintal
Kaya magpupuri habang nabubuhay

Sa hangin at bundok, satubig at lupa
Sa dagat at batis, sabawat nilikha
Kapangyarihan Mo, doo’y nababadha
Kaya’t kagalakan ang magpuring kusa.

Oh Dios dakila Ka, dakilakailanman
Puso’y sumisigaw, diko mapigilan
Kadakilaan Mo ay aking isaysay
Kalwalhatian Mo na di mapaparam

 IMBOKASYON (sabay-sabay)

O Dios na Manlilikha, Magulang ng sanlibutan na nagpalaya sa amin sa pamamgitan ni Kristo na kanyang Anak, pagmasdan N’yo ng may kahabagan ang sangkatauhan, lalonglalo na ang mga katutubong Pilipino; alisin mo nawa ang pagmamataas at pagkamuhi sa aming buhay, was akin mo nawa ang mga pader na syang naghihiwalay sa amin sa pakikipag-unay sa Iyo at sa aming kapwa.Pagbuklurin mo nawa kami sa tali ng iyong pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Makiisa ka nawa sa aming pagpupunyagi upang tuwiran na maganap ang iyong layunin sa sanlibutan. Sa ganitong paraan, ang lahat ng mga bansa at mga tao ay maglilingkod saiyo at sa bawat isa,sa diwa ng pag-ibig at sa kaganapan ng iyong pagmamahal sa buhay ng sanlibutan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus, Amen.

 TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot:Suriin natin ang ating mga sarili kung paano tayo nagging bahagi sapagkasira ng kalikasan.Suriin din natin ang mga pang-uusig sa buhay      ng mga katutubong Pilipino na napaalis sa lupain ng kanilang mga ninuno.

 LAHAT:Banal at kamangha-mangha naming Dios, labis kaming namimitagan sa Iyong mga nilikha, at tunay na humahanga sa mga gawa ng iyong kamay. Ang mga himila ng buhay sa aming kapaligiran ang siyang dahilan kung bakit hindi kami makatingin sayo, sapagkat batid namin na kami ang sanhi ng pagkasira ng iyong mga nilikha- na iyong kaloob sa amin. Patawarinmo kami o Dios sa pakikibahagi naming sa pang-aabuso at pagwasak ng iyong nilikha na siyang tanging buhay ng mga katutubong Pilipino. Taos puso kaming nagsisisi bilang indibidwal at pamayanan dahil sa aming pananahimik at sa hindi pagkilos….

 KATIYAKAN NG KAPATAWARAN  (Isa 55: 6-7)    Pastor

 TUGONG AWIT  “Nais Kong si Hesus ay Isaysay  ” MASP 146

Koro:
Si Hesus ay wala nang kapantay, maunawaing kaibigan
Pinaram ang aking mga kasalanan at ako’y iningatan.

PANALANGIN NG PAMAYANAN NG DIOS

TUGONG AWIT     “Halina ang May Pagod” MASP 128

Halina ang may pagod, may damdaminglungkot
Ikaw’yakingsinakopsahirap at pagod.

Koro:
Lapit na sa akin, taong may hilahil
Lapit na sa akin, kat’waa’y tanggapin.

 PAGBASA SA MGA TEXTO

Exodo 3:7-20
Gawa 6:2-4

 MENSAHE SA AWIT

 MENSAHE NG BUHAY                                               

TAWAG SA PAGKAKALOOB                    Patnugot

Tayo nga ay tinatawag upang maglingkod sa ating kapwa at hindi upang paglingkuran. Bilang kapahayagan ng pag-aalay ng buhay at taus-pusong pasasalamat sa Diyos, ihandog natin ang bahagi ng bunga ng ating ikinabubuhay bilang pagsunod sa dakilang utos ng Panginoon.

PAGLILIKOM NG MGA HANDOG

TUGONG AWIT      “Buong Makakaya ang Ibigay” MASP 125

Koro:
May pala ang bawat Gawain
ngunit buong kaya ang bilin
Talento may munti gamitin din
ukol kay Hesus ang lahat natin.

PANALANGIN NG PASASALAMAT             Patnugot

TANGING PANALANGIN PARA SA MGA KALALAKIHAN

BALITA AT MALASAKIT NG PAMAYANAN

AWIT NG PAGHAYO    “Isama Mo Ako Jesus” MASP 77

Samahanmo ako Jesus,
na gumawa at maglingkod
Lihim mo’y aking matalos,
bigyan ng tapang ng loob.

Ang pusong nanglulupaypay,
akin sanang matulungan
Salita ng pagmamahal,
dalhin sa nangangailangan.

Ako’y turuang magtiis,
tulad ng iyong sinapit
Sa gawain ng pag-ibig
tanang sama’y ng magahis.

At umasang ikaw lamang,
ang tanglaw sa aking daan
Sa iyong kapayapaan,
Ako’y loobing mabuhay. Amen.

PANALANGIN  AT BASBAS                                       Pastor

TATLONG AMEN

Leave a Comment