October 22, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

INDIGENOUS PEOPLE’S MONTH
Solidarity with the Indigenous People Sunday
9th Sunday in Kingdomtide

Color:  Green

Texts:
Old Testament-Exodus 2:1-10
Exo 2:1 And there went a man of the house of Levi and took to wife a daughter of Levi.
Exo 2:2 And the woman conceived, and bare a son: and when she saw him that he was a goodly child, she hid him three months.
Exo 2:3 And when she could not longer hide him, she took for him an ark of bulrushes, and daubed it with slime and with a pitch, and put the child therein; and she laid it in the flags by the river’s brink.
Exo 2:4 And his sister stood afar off, to wit what would be done to him.
Exo 2:5 And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the river’s side; and when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it.
Exo 2:6 And when she had opened it, she saw the child: and, behold, the babe wept. And she had compassion on him, and said, This is one of the Hebrews’ children.
Exo 2:7 Then said his sister to Pharaoh’s daughter, Shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew women, that she may nurse the child for thee?
Exo 2:8 And Pharaoh’s daughter said to her, Go. And the maid went and called the child’s mother.
Exo 2:9 And Pharaoh’s daughter said unto her, Take this child away, and nurse it for me, and I will give thee thy wages. And the woman took the child and nursed it.
Exo 2:10 And the child grew, and she brought him unto Pharaoh’s daughter, and he became her son. And she called his name Moses: and she said because I drew him out of the water.

New Testament
Luke 7:1-10

Luk 7:1 Now when he had ended all his sayings in the audience of the people, he entered into Capernaum.
Luk 7:2 And a certain centurion’s servant, who was dear unto him, was sick, and ready to die.
Luk 7:3 And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant.
Luk 7:4 And when they came to Jesus, they brought him instantly, saying, That he was worthy for whom he should do this:
Luk 7:5 For he loveth our nation, and he hath built us a synagogue.
Luk 7:6 Then Jesus went with them. And when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself: for I am not worthy that thou shouldest enter under my roof:
Luk 7:7 Wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee: but say in a word, and my servant shall be healed.
Luk 7:8 For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.
Luk 7:9 When Jesus heard these things, he marveled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.
Luk 7:10 And they that were sent, returning to the house, found the servant whole that had been sick.

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 Dumako sa unahan ang mga may bahagi 

Pagbubukas ng Biblia at Pagsisindi ng Kandila 

Himig mula sa Ingidenous Instruments (optional)

TAWAG SA PAGSAMBA                                                 Awit 100

Patnugot—Psa 100:1  Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain.

Kapulungan—Psa 100:2  Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon; magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan.

Patnugot—Psa 100:3  Alamin ninyo ang Panginoon ay siyang Dios; siya ang lumalang sa atin, at tayo’y kaniya: tayo’y kaniyang bayan, at mga tupa ng kaniyang pastulan. Psa 100:4  Magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuang-daan na may pagpapasalamat, at sa kaniyang looban na may pagpupuri: mangagpasalamat kayo sa kaniya, at purihin ninyo ang kaniyang pangalan.

Kapulungan—Psa 100:5  Sapagka’t ang Panginoon ay mabuti; ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man; at ang kaniyang pagtatapat ay sa lahat ng sali’t saling lahi.

PANALANGIN          

IMNO                                                                    Sa Hari’t Panginoon                                                      228AIK

Sa Hari’t Pangino’n tuwa ay i-ukol! Purihi’t pasalamatan ang Panginoon
Umawit ka’t sa puso mo’y maghahari kagalakan.

Maghahari ang Dios, ang Dios ng pag-ibig; Magahahari habang tayo’y nililinis.
Umawit ka’t sa puso mo’y maghahari kagalakan.

Ang Kaharian N’ya sa lupa at langit; Sa bugtong na Anak Niya isusulit.
Umawit ka’t sa puso mo’y maghahari kagalakan.

Tuwa at pag-asa sa Kanyang pagdating, Upang sa tahanan ng Dios tayo’y dalhin.
Umawit ka’t sa puso mo’y maghahari kagalakan.

 

SAGUTANG PAGBASA

Patnugot—Psa 99:1  Ang Panginoon ay naghahari: manginig ang mga bayan. Siya’y nauupo sa mga querubin; makilos ang lupa.

Kapulungan—Psa 99:2  Ang Panginoon ay dakila sa Sion; at siya’y mataas na higit sa lahat ng mga bayan.

Patnugot—Psa 99:3  Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan: siya’y banal.

Kapulungan—Psa 99:4  Ang lakas naman ng hari ay umiibig ng kahatulan; ikaw ay nagtatatag ng karampatan, ikaw ay nagsasagawa ng kahatulan at katuwiran sa Jacob.

Patnugot—Psa 99:5  Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Dios, at magsisamba kayo sa harap ng kaniyang tungtungan; siya’y banal.

Kapulungan—Psa 99:6  Si Moises at si Aaron sa gitna ng kaniyang mga saserdote, at si Samuel sa kanila na nagsisitawag sa kaniyang pangalan; sila’y nagsisitawag sa Panginoon, at siya’y sumasagot sa kanila.

Patnugot—Psa 99:7  Siya’y nagsasalita sa kanila sa haliging ulap: kanilang iniingatan ang kaniyang mga patotoo, at nag palatuntunan na ibinigay niya sa kanila.

Kapulungan—Psa 99:8  Sumagot ka sa kanila, Oh Panginoon naming Dios; ikaw ay Dios na nagpatawad sa kanila, bagaman nanghiganti ka sa kanilang mga gawa. Psa 99:9  Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Dios, at magsisamba kayo sa kaniyang banal na bundok; sapagka’t ang Panginoon nating Dios ay banal.

TUGON                                                                  Si Bathala ang Matibay”                                                   MASP 193

Si Bathhala ang matibay, moog ng kalakasan
Siya ang ating tanggulan sa madlang kasamaan
Pagka hinahalay tayo ng kaaway, Siya ang tawagan
Kanyang kalakasan, tulong na kailangan.

 MGA PAGBATI, PAALALA

PANALANGIN NG SAMBAYANAN

PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN

Exodus 2:1-10; 

 GLORIA PATRI

Luke 7:1-10

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                        

TAWAG SA PAGKAKALOOB:

Patnugot: Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa Panginoon yamang alam ninyong di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Magkaloob tayo bilang kapahayagan ng ating pasasalamat sa Panginoon na unang umibig sa atin.

LILIKUMIN ANG MGA KALOOB

TUGON NG KAPULUGAN:                          “Ang Aming Kaloob”                                   MASP  44

Ang aming kaloob; Sa’yo’y ihahandog
Ano mang aming naimpok ay biyaya ng Dios. Amen!

 AWIT NG PAGTATALAGA                      “O Mapagpala Naming Dios”                                AIK 195

O mapagpala naming Dios patnubayan ang lingcod
Sa iyong Iglesiang dulot, pag-ibig Mo ang handog
Bigyang tapang sa gawain upang gampanan namin
Buong tapang Kang sundin.

Kay raming pagpigil sa daan ang sa ami’y nahadlang
Aang takot at alinlangan, al’sin Mo sa aming buhay
Pagpalain, bigyang tapang nang upang magtagumpay
Tunay na makakamtan.

Ang tindi ng aming pasanin, ibsan Mo o Diyos namin
Ang kilos nami’y baguhin  kalooban Mo’y sundin.
Bigyang tapang, pagpalain, buong puso kang sundin
Buong puso kang sundin.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGHAYO

BASBAS

Pastor:            Humayo kayo sa pag-ibig ng Panginoon; sumainyo ang kanyang kagalakan at kapayapaan sa pagpapatupad ng mga utos mula pa sa ating mga magulang. At nawa’y ang pagpapala ng Diyos na Manlilikha, Manunubos at Diwang Gabay ang siyang sumaating lahat, ngayon at magpakailan man. Amen.

 TATLONG AMEN

Leave a Comment