October 27, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
October 27, 2019
INDIGENOUS PEOPLE’S MONTH

 

KAISIPAN SA PAGBUBULAY:

“Ang nagkubling banaag ng Dios sa kanyangbayan, ngayon ay muling sisika tmaging sa hindi nya bayan; ang pag-ibig na kaaliwan ng kanya ng mga anak ay muling nanumbalik maging sa hindi nya mga anak. Ang banal na pagkilos na ito ng Dios ay tumatawag ng pagbabagong ganap sa kalagayan ng lahat tungo sa kanyang paghahari sa sangkatauhan.

PAGHAHANDA NG SARILI

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

+TAWAG SA PAGSAMBA (Awit 84:1-4)

Patnugot: Mahal ko ang iyong templo, O Makapangyarihang Yahweh!2 Nasasabik ang lingcod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao’y      umaawit na may lugod, sa masayang pag-awit ko pinupuri’y buháy na Diyos.

Kapulungan: 3 Panginoon, sa templo mo, mga maya’y nagpupugad, maging          ibong layang-layang sa templo mo’y nagagalak, may inakay na kalinga           sa tabi ng iyong altar; O Yahweh, hari namin at Diyos na walang   hanggan.

Lahat: 4 Mapalad na masasabi, silang doo’y tumatahan at palaging umaawit,          nagpupuring walang hanggan.

+AWIT NG PAGDIRIWANG “Pagsamba at Paglilingkod”      BHP #10

Tayong lahat ay magdiwang sama-samang papurihan
Ang Diyos ng kasaysayan, matapat, makatarungan.

Ang buhay at kalakasan, sa kap’wa natin ilaan;
Tunay na kaganapan, na s’yang atas ng may lalang.

Ang salita ng pag-asa ihatid natin sa aba;
Kalayaa’y Makita sa bansa na nagdurusa.

O Diyos ng ating magulang, kalakasan mo’y makamtan;
Sa ‘ming pakikihamok, pag-ibig ang s’yang nag-udyok. Amen.

+PANIMULANG PANALANGIN                                    Patnugot

TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot: Ang pag-aastang matuwid sa kabila ng mga pagkakamali at ang Pananangan sa sariling kakayahan ay pawing anyo ng kasalanan. Sa sandaling ito, mga kapatid, magpakumbaba tayo sa presensya ng Diyos at hilingin natin sa kanya ang pagtutuwid at pagpapatawad tungo sa ganap na pagbabago.

ANG KATIYAKAN NG PAKIKIPISAN NG DIOS           Pastor

Ako lamang ang nakaaalam ng mga panukala ng inihanda ko para sa ikabubuti ninyo, at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung magaganap ito, kayo ay tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Ako’y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin.


PANALANGIN NG PAMAYANAN                     Pastor

TUGON     “Ang Daing Namin” MASP 15

Ang daing namin, Oh! Dios ay dinggin
Kapayapaan mo’y nasang tanggapin. Amen


PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Joel 2:23-32, Jer 14:7-10, 19-22 

2 Timothy  4:6-8, 16-18; Luke 18:9-14

 MENSAHE SA AWIT

 MENSAHE NG PANAHON

 TAWAG SA PAGHAHANDOG (Patnugot)    Mateo 6:31-33

 ANG PAGLILIKOM NG MGA KALOOB                        

 PANALANGIN NG PASASALAMAT               Patnugot

 KAPAHAYAGAN NG PANANAMPALATAYA

i. SUMASAMPALATAYA KAMI SA IISANG DIOS: MANLILIKHA, MANUNUBOS AT TAGAPAGTAGUYOD, NA NAGBIBIGAY KAAYUSAN, LAYUNIN, KAHULUGAN AT KAGANAPAN SA LAHAT NG NILIKHA

ii. SUMASAMPALATAYA KAMI NA ANG TAO AY NILIKHA SA WANGIS NG DIOS AT ITINALAGANG MAMUHAY SA PAMAYANAN NA KASAMA ANG DIOS, ANG IBANG MGA TAO , AT NG LAHAT NG NILIKHA

iii. NA, SA PAMAMAGITAN NG PAGSUWAY, SILA’Y NAGING MAKASALANAN, SUBALIT, SA BIYAYA SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPALATAYA, SILA AY NATUBOS KAY JESUCRISTO NA BILANG PINAGKATIWALAAN NG NILIKHA NG DIOS, SILA AY TINAWAG UPANG MAKIBAHAGI SA PAGTATATAG NG ISANG MAKATARUNGAN AT MAPAGMALASAKIT NA KAAYUSANG PANLIPUNAN.

iv. SUMASAMPALATAYA KAMI NA ANG DIOS AY GUMAGAWA UPANG ANG BAWAT TAO AY GAWING BAGONG NILALANG KAY CRISTO, AT ANG BUONG SANLIBUTAN, BILANG KAHARIAN NG DIOS – KUNG SAAN ANG PAG-IBIG, KATARUNGAN AT KAPAYAPAAN AY NAGHAHARI. ANG KAHARIAN NG DIOS AY NAROROON KUNG SAAN ANG PANANAMPALATAYA KAY JESUCRISTO AY IBINABAHAGI, KUNG SAAN ANG ANG KAGALINGAN AY IBINIBIGAY SA MGA MAY KARAMDAMAN, KUNG SAAN ANG PAGKAIN AY IBINIBIGAY SA NAGUGUTOM, KUNG SAAN ANG LIWANAG AY IBINIBIGAY SA MGA BULAG, AT KUNG SAAN ANG KALAYAAN AY IBINIBIGAY SA MGA BILANGGO AT INAAPI.

AWIT NG PANANAMPALATAYA        “Si Bathala ang Matibay” MASP 193

 Bathala ang matibay, Moog ng kalakasan.
Siya ang ating tanggulan sa madlang kasamaan.
Pagka hinahalay tayo ng kaaway, Siya ang tawagan.
Kanyang kalakasan tulong na kailangan.

Kung sariling kalakasan, ang s’yang panghahawakan;
Tayo’y di magtatagumpay sa ‘ting pakikilaban.
Ngunit kung si Kristo ang ating kapisan
hindi matatalo tayo sa digmaan sa Kanya’y may tagumpay.

Ang mundo man ay mapuspos, ng kasalanang salot
kami’y hindi matatakot pagka’t kasama ang Dios
puno ng karimlan, di katatakutan
pagka’t nalalamang Siya’y wawakasan kay Cristong wika lamang.

Ang Kanyang katotohanan, ay wala ng kapantay;
Espiritu ay kaakbay kapanig nating tunay
sa pakikilaban, buhay may pumanaw,
ay ang kaharian ng Dios na marangal magpasa-walang hanggan.


PANALANGIN NG PAGTATALAGA/BASBAS                         Pastor

TATLONG AMEN

Leave a Comment