October 29, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

INDIGENOUS PEOPLE’S MONTH
Reformation Sunday
10th Sunday in Kingdomtide

Color:  Green

Texts
Old Testament:  Job 42:1-6
Job 42:1 Then Job answered the LORD, and said,
Job 42:2 I know that thou canst do everything and that no thought can be withholden from thee.
Job 42:3 Who is he that hideth counsel without knowledge? therefore have I uttered that I understood not; things too wonderful for me, which I knew not.
Job 42:4 Hear, I beseech thee, and I will speak: I will demand of thee, and declare thou unto me.
Job 42:5 I have heard of thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth thee.
Job 42:6 Wherefore I abhor myself, and repent in dust and ashes.

New Testament:  John 14:5-11
Joh 14:5 Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
Joh 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
Joh 14:7 If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.
Joh 14:8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us.
Joh 14:9 Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?
Joh 14:10 Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
Joh 14:11 Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works’ sake.

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA


PAGPASOK NG MGA MAY BAHAGI SA UNAHAN
(Sa saliw ng tugtog mula sa piano/organo)

Tahimik na Sarilinang Paghahanda

Tawag sa Pagsamba

Patnugot: Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan.

Kapulungan: Kayo’y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon.

Patnugot: Sa halip inaari ko na kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko mula sa aking Ama.

Kapulungan: Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo’y mamunga at manatili ang inyong bunga.

Lahat: Sa araw na ito ng pag-alaala sa mga yumao at sa kamangha-manghang gawa ng Diyos, bilang pagtatalaga ng ating sarili sa pagsunod sa Kanyang mga utos, halina at sambahin natin ang Panginoon sa espiritu at katotohanan.

Panimulang Panalangin      

Awit ng Pagtitipon:      “Hari’y Sambahin sa Kalangitan”   MASP 2

Hari’y sambahin ng kalangitan, Ating awitin ang pagmamahal
Ating tanggulan sa lahat ng araw; At sa kalul’wa ay kapahingahin.

Ikalat ang biyaya N’yat lakas, Balabal Niya ay ang liwanag;
Ang sasakyan Niya’y kulog at kidlat, Madilim na bagyo ang kanyang landas.

Tangkilik Mo’y di maisiwalat, Dala ng hangin at ng liwanag.
Umaagos na mula sa itaas, Taglay ng hamog at ulang banayad.

Kaming nilikhang lubhang marupok, Nagtitiwala sa Iyong lubos
Ang biyaya Mo’y walang pagkatapos, Aming Manlilikha at Manunubos.


Litanya ng Pag-aalaala

Patnugot—Mga kapatid tayo ay naririto ngayon  upang kilanlin ang mga gawa at kabutihan ng Dios sa ating buhay.

Kapulungan—Narito rin tayo upang bigyang alaala ang buhay ng ating mga ninuno na nagpamalas ng katatagan ng pananampalataya.

Patnugot—Ang gawaing pananampalataya ay paninindigan at ang paninindigan ay buhay.

Kapulungan—Dahil sa kanilang pananampalataya at paninindigan ay nabuwis ang kanilang buhay upang masalin sa atin ang buhay na may kabuluhan.

Patnugot—Narito tayo upang alalahanin ang buhay ng ating mga magulang at kamag-anak na mga wala na sa ating piling.

Kapulungan—Ang kanilang mga buhay na nagpamalas ng pagmamahal, pag-aaruga at pagpapahalaga ng buhay.

Patnugot—Mga magulang na sumunod sa yapak ng ating mga ninuno na nagtiwala sa Diyos.

Kapulungan—Mga magulang at kamag-anak na nagtalaga ng kanilang kayamanan, panahon at sarili at umasa sa kapangyarihan at pagpapala ng Panginoon.

Patnugot—Silang lahat ay karapat-dapat na bigyang alaala dahil naukit sa ating mga isipan at dumadaloy sa ating mga dugo ang kanilang katuruan.

Kapulungan—Umaasa din tayo na maalaala nila tayo at pagpalain tayo sa kanilang mga panalangin nasaan man sila ngayon.  Gayon pa man, hindi natin alam ang kanilang kalagayan, tanging ang Diyos na nakababatid ng lahat ang makapagsasabi at makapagpapala sa atin.

Tugon:                                            Buhay Pa Ang Pananalig                          MASP 290

Buhay pa ang pananalig ng magulang nating ibig
May lugod sa pagtitiis at ligaya pang masambit
Sa pananalig na tunay, magtatapat habang buhay.

Mga Paalaala sa Kapulungan

Pastoral Prayer

Pagbasa sa Matandang Tipan                                       Job 42:1-6                          

Pagbasa sa Bagong Tipan                                          John 14:5-11

Mensahe sa Awit                                             

Mensahe sa Salita                                                     

Ang Paghahandog ng Buhay                                 (Hebreo 13: 15-16)

Patnugot—Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios samakatuwid, ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Datapuwa’t ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka’t sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod.

Paghahandog ng mga Tinatangkilik

† Doksolohiya

Magpuri ang buong bayan, magpuri sa Dios ng buhay
Lupa’t langit mag-awitan sa Tatlong Personang Hirang. Amen.

Panalangin Ukol sa Handog                                                                      Patnugot

Awit ng Pagtatalaga :                      Ang Tinig ng Manunubos                      MASP 196
                                                In the tune of “Where He leads Me”

Narinig ko ang anyaya, anyaya ng Manunubos
Narinig ko ang anyaya, S’ya ang sundin dalhin ko ang krus

Susunod ako sa hardin, susunod na may paggiliw
Susundan ko S’ya sa hardin, kahit saan Siya’y susundan.

Si Jesus aking susundan, susundan ko sa hukuman
Si Jesus aking susundan, susundan ko kahit na saan.

At ako’y kanyang bibigyan, ng hinahanap kong buhay
Bibigyan ako ng tanglaw, susundan ko kahit na saan.

 Panalangin ng Paghayo at Basbas                                                               Pastor

Tatlong Amen                                      

2 thoughts on “October 29, 2017-Kaayusan ng Pagsamba”

 1. my fellow uccp..it’s good that you created this website for us here to download liturgies..so my suggestion is – would you please upload a liturgy before the said Sunday Service..thank you and God bless..

  Reply
  • Thank you, May for dropping a comment. We in the conference have the opportunity to participate in the making of liturgies but sometimes it is so late to be submitted.

   Since liturgies are based on the Revised Common Lectionary which is used internationally, texts are repeatedly used after five to ten years. However, I will try to respond according to what you requested since I know Church Workers are fully loaded with tasks and need help from ready made liturgies.

   Reply

Leave a Comment