October 6, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

INDIGENOUS PEOPLE’S MONTH

Let us ever be watchful and continue in god’s work of bringing Shalom here on earth that includes our Lumad sisters and brothers. Let us continue alongside them in their fight for self-determination and their right to ancestral domain. Let us say NO to forced displacements, land grabbing, school closures, extra-judicial killings, and all kinds of violations of their rights. 
(A Pastoral Letter: What they could not do in the light of the day, they do so under the cover of darkness” February 2016)

DALOY NG PAGSAMBA

(World Communion Sunday, Christian Young Adults Fellowship Sunday)

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Halikayo, ialay natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Dalhin natin ang lahat nating suliranin at kabagabagan sa Diyos sa panalangin.

Kapulungan: Tunay na nababatid ng Diyos ang ating mga kaisipan at Kanyang dinidinig ang ating panalangin. Nakatatagpo tayo ng kalakasan habang nagpupuri sa Diyos.

Patnugot: Isuko natin ang pagmamataas at maling karangyaan. Tanggapin natin ang ating pangangailangan habang hinahangad natin ang kagandahang-loob ng Diyos.

Kapulungan: Isuko natin ang ating mga kaluluwa sa harapan ng buhay na Diyos. Hindi natin itinatago sa Diyos ang ating pagdurusa at pagdadalamhati.

Patnugot: Tinutugon ng Diyos ang ating mga hinaing at binibigay Niya ang kapayapaan. Ang mga payo ng Diyos ay nagpapasaya sa ating mga puso.

LAHAT  Sa presensya ng Diyos ay may ganap na kagalakan.

PANIMULANG AWIT:    Dios Natin ay Lwalhatiin AIK 329

Dios natin ay luwalhatiin, atin S’yang papurihan
May paggalang na lapitan, ngalan niya’y ipag-awitan!

Refrain:
Dios ng awa, Dios ng pagsinta, tanggapin aming pagsamba;
Alay namin puso’t kalulwa at laging pupurihin Ka.

Sala nati’y ipahayag, nang kamtan ang patawad,
Ating dalhin ang bagabag, pala niya ay igagawad! (Refrain)

Nasa ng Dios ay hanapin, aral niya’y dinggin natin
Buhay natin ay ihain, atas niya ay ating tupdin. (Refrain)

PANIMULANG PANALANGIN      Patnugot

HAMON SA PAGSISIYASAT SA SARILI

LITANYA NG PAGSISISI:

Patnugot: Kung mabuti ang ginagawa natin at ang masama ay linalayuan, nasa atin ang Pag-ibig ng Dios, subalit ang bawat isa ay nagkasala sa harapan ng Panginoon kaya’t lumapit tayo sa Diyos at ipahayag ang ating mga kasalanan na nais nating pagsisihan. 

Lahat: Ang pagtatapat ng katotohanan ang magkakaloob sa atin ng kapayapaan. Ang kasalanang hindi itinutuwid ay magdadala sa atin sa kapahamakan at kawalang kapayapaan. Ipahayag natin ang ating pagsisisi at ang pagpapalaya ng Diyos ang sa ati’y mamalagi.

 PAGTANGGAP SA KAGANDAHANG-LOOB NG DIYOS:         Pastor

Sa paglapit natin sa ating Panginoon, ang Kanyang pag-ibig ay patuloy nating nadarama at patuloy ding nahahayag sa ating kalagitnaan. Sa ngalan ng pag-ibig at pananampalataya, ang Panginoong Hesus, dahil sa Kanyang pagpapakasakit ay idinulot ang walang hanggang kaligtasan at kapatawaran, bagong buhay at sigla sa bawat sumampalataya sa Kanya. Damhin natin ang katiyakan ng kapatawaran na dulot ng Panginoong Hesu Kristo.

 TUGONG AWIT       “Sa Dalangi’t  Pagdaing”  MASP#81

Lumapit ka’t magtapat, kakamtan ang patawad,
Magtiwala kang wagas S’ya sa’yoy mag-iingat.

 KORO:
Ngayon di’y dumulog at lumapit kay Jesus;

Ngayon di’y dumulog at lumapit kay Jesus.

 MGA BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIYA:

PANALANGIN NG SAMBAHAYAN: 

TUGON:        “Ang Taos Pusong Dalangin” MASP #126                     

Ang taos pusong dalangin sa Diyos lubhang mahabagin,
Ay sya nating dapat gawin pagpapala ay kakamtin.
Ipamagitan kay Jesus ang ating mga pagluhog,
Tutugunin tayong lubos alang-alang sa pag-irog. Amen.

ANG PAGBASA MULA SA BANAL NA BIBLIA: 

LUMANG TIPAN:              

Lam. 1: 1-6, 3: 19-26
Habacuc 1: 1-4, 2:1-4 
Psalms 137, 37:1-9

BAGONG TIPAN:             

Luke 17: 5-10 2
Timothy 1:1-14

GLORIA PATRI:

“Ang Ama’y papurihan, at ang Anak at ang Espiritu,
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailaman.
Walang hanggan, Amen, Amen.”

 MENSAHE SA AWIT                                        

MENSAHE NG BUHAY

 TAWAG SA PAGKAKALOOB:                                                                     

Patnugot: Sa ating pagkakaloob ng bahagi ng ating buhay, pakatandaan natin na tayo’y nabubuhay hindi para kamtin ang kayamanang panglupa kundi upang maranasan ang paghahari ng Diyos. Italaga natin ang ating sarili sa paglilingkod at laging idalangin ang kaligtasan ng sanlibutan ayon sa kalooban ng Panginoon. Gawin natin ngayon ang paghahandog.

PAGLILKOM NG MGA HANDOG: 

 Doxologia

Purihin ang Dios ng awa, Kristo’t Diwang mapagpala.
Magpuri ang taong madla, sa Dios ng langit at lupa.


PANALANGIN NG PASASALAMAT       
Patnugot

PAGDIRIWANG NG BANAL NA KOMUNYON

PAGHAHANDA: “Isang Pagkain, Isang Katawan, Isang Bayan”

Katulad ng mga butil na tinitipon
Upang maging tinapay na nagbibigay buhay
Kami nawa’y matipon din, at maging bayan Mong giliw

Koro:
Iisang Panginoon, iisang katawan

Isang bayan, isang lahi, Sayo’y nagpupugay

Katulad din ng mga ubas na piniga at naging alak
Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan
Kami nawa’y maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyag.

ANG RITWAL

PANGWAKAS NA AWIT    Buhay Kay Kristo (Living for Jesus) AIK 64

Buhay kay Kristo buhay na laan;
laang maglingkod habang may buhay.

Ang buong oras ipaglilingkod,
ito ang daang hahantong sa Dios.

Refrain:
Handa ako O Kristo gawing Iyong lingkod;
nang dahil sa dugo Mong sa krus ay nabuhos.
Ang puso ko ay gawing tronong maalindog.
Ang buhay ko ay Iyo na, Kristong Mananakop.

Lapit kay Kristo sundin tuwina.
Sa krus napako labis nagdusa.

Dahil sa ating taglay na sala.
Dinggin ang tawag, Kanyang anyaya.

Kahit kaylan man, kahit nasaan.
Aking susundin utos Nyang banal.

Handang magdusa kung s’yang kaylangan,
ituturing kong tungkuling tunay.

Yaring buhay ko hawakan, Hesus.
At buong sikap ipaglilingkod.

Pusong naligaw ay idudulog.
Ilalapit ko sa Iyo, Hesus.

PANALANGIN AT PAGPAPALA:                

TATLONG  AMEN

Leave a Comment