October 8, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

INDIGENOUS PEOPLE’S MONTH
Peace Sunday
National Christian Women’s Association Sunday
7th Sunday in Kingdomtide

Color:  Green

Texts:

Old Testament:  Esther 4:13-16
Est 4:13 Then Mordecai commanded to answer Esther, Think not with thyself that thou shalt escape in the king’s house, more than all the Jews.
Est 4:14 For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place; but thou and thy father’s house shall be destroyed: and who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this?
Est 4:15 Then Esther bade them return Mordecai this answer,
Est 4:16 Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink three days, night or day: I also and my maidens will fast likewise; and so will I go in unto the king, which is not according to the law: and if I perish, I perish.

 

New Testament:  James 1:27
Jam 1:27 Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

Paghahanda/Pagninilay: (Hebreo 11: 6)

At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi mananalig sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya.                                                                                                                                                                                            

Prosesyonal (Pagpasok ng mga Tapanguna)

Pagsisindi ng Kandila at Pagbubukas ng Biblia

Tawag sa Pagsamba (mula sa Awit 112: 1-4)

Patnugot: Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog.

Kapulungan:  Ang kanyang lipi’y magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala.

Patnugot: Magiging sagana ang kanyang tahanan, katarungan niya’y walang katapusan.

Kapulungan: Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag.

Patnugot: Purihin at pasalamatan natin ang Diyos dahil sa pananalig na taglay natin.

Kapulungan: Nawa ang pananalig na ito ang siyang magdala sa atin sa buhay na may kasiyahan at sa maayos na pakikipag-ugnayan. Manatili at mamunga nawa sa ating buhay ang pananampalatayang nakaugat sa pag-ibig at pagkalinga ng Diyos!

 

Awit ng Pagdiriwang              “Ang Panginoo’y Papurihan”           MASP#5

Panginoo’y papurihan natin at ipag-awitan:
maglingkod na walang humpay sundin nating may katwaan.

Malugod nating purihin ang bumubuhay sa atin:
at dakilang mahabagin tanging Amang magiliwin

Tayo ang bayang naligtas nang sa kanya ay tumawag,
upang hindi matiwalag, tayo sa mayamang lingap.

Ang Cordero’y papurihan tawagan at dalanginan;
Tayo ay pinakikinggan sa anomang karaingan.

At hindi ikinakait ang masaganang pag-ibig
sa bawat isang hihibik na lubos ang pananalig.

Imbokasyon                                                                                                        Patnugot

Tawag sa Pagsisisi

Patnugot: “Mabuti ang gawin at masama’y layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan”. (Awit 34: 14). Lumapit tayo sa Diyos at ipahayag ang ating mga kasalanan na nais nating pagsisihan.

Lahat: Ang pagtatapat ng katotohanan ang magkakaloob sa atin ng kapayapaan. Ang kasalanang hindi itinutuwid ay magdadala sa atin sa kapahamakan at kawalang kapayapaan. Ipahayag natin ang ating pagsisisi at ang pagpapalaya ng Diyos ang sa ati’y mamalagi….

Tahimik na Kapahayagan ng Kasalanan at Pagsisisi

Katiyakan ng Kapatawaran                                           Isaias 54: 9-10                      Pastor

Mga Balita at Malasakit

Panalanging Pastoral

Pagbasa mula sa Lumang Tipan                                     Ester 4:13-16

Tugong Awit:                                        “Santa Biblia”       MASP#50

Santa Bibliang marangal, ikaw ay isang yaman;
sumasaiyong tunay, Banal na kaalaman,
sa aki’y tinuturan mula ko’t hahantungan.

Pagbasa mula sa Bagong Tipan                                                     Santiago 1:27

Mensahe sa Awit

Mensahe sa Salita

Tahimik na Sandali         

Tawag sa Paghahandog                                                                                    Patnugot

“Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan, at anumang magawa nami’y dahil sa Iyong pagpapala” (Isaias 26: 12). Yamang ang Diyos ay matapat at patuloy na nagpapala, ipakita din natin sa Kanya ang ating katapatan at pasasalamat.

Paglikom ng mga Handog                                                                    Mga Tagalikom

Awit ng Paghahandog        “Buong Makakaya ang Ibigay”       MASP#125

 “Buong makakaya ang ibigay,” utos ng Pangino’n sa ‘ting tanan;
gawing di dahil sa kagantihan, kundi sa papuri sa Lumalang.

KORO:
May pala ang bawat gawain,
ngunit buong kaya ang bilin talento ma’y munti, gamitin din,
ukol kay Jesus ang lahat natin

Panalangin sa mga Handog                                                                           Patnugot

Panalangin para sa Kapayapaan
(Magsindi ng Kandila ng Kapayapaan na ilalagay sa gitna ng altar o kongregasyon at magkaroon ng panalangin para sa pambansang kapayapaan. Maaari ding gumawa ng maliliit na origami ng kalapati at ipamahagi sa mga kaanib upang patuloy nilang ipanalangin ang kapayapaan ng bansa.)


Awit ng Pagtatalaga     “Matamis ang Magtiwala kay Hesus”      MASP#94

Matamis ang magtiwala kay Hesus na dakila;
Lalasapin ko’y biyaya at walang hanggang pala.

KORO:
Hesus, Hesus, anong tamis ang sa Iyo’y umibig.
Hesus, Hesus, aking nais ang sa Iyo’y manalig.

Kaysarap ng magtiwala sa dugong mapagpala;
sala ko’y nahugasan nga at Kanyang pinalaya. (Koro)
Oo, kay tamis ni Hesus na sa aki’y tumubos
siyang kaaliwang lubos at kabuhayang puspos. (Koro)

Panalangin ng Pagtatalaga                                                                                   Pastor

Pagpapahayo at Pagpapala                                                                                  Pastor

Resesyonal

Leave a Comment