Pagariam Ayatek . UCCP AKO

Pagariam Ayatek

Pagariam ayatek O Apo ti langit
Ti Iglesiam a sinubbot, ti dara ni Jesus.
Wen ayatek, O Dios, Gloriam a nasilnag, 
Ta nagatang iti dara, Mangispal a Jesus.
Ibabaetknto, iti kararagko,
Kasta met ti kabaelak, amin idatonko.
Dayaw mayeg koma, iti tronot’ Gloria, 
Kapatgan sagut toy daga, yawattay Kenkuana.  Amen

 

Leave a Comment