A Statement of Protest Against U.S. Interventionist Policy Towards the Philippines

UCCP Statements and Resolutions (1948-1990)

Council of Bishops
19 March 1986

 

The Council of Bishops, United Church of Christ in the Philippines, in a meeting held on March 18, 1986, at its National Offices, Quezon City, discussed and reflected on recent events and the present situation in the light of the UCCp Statement of Faith. The UCCP Statement of Faith affirms, among other things, that man is created in the image of God, sinful but destined to live in a community with God and fellowmen; entrusted with God’s creation and called to participate in the establishment of a meaningful and just social order.

In the light of recent events particularly that which happened on February 22-25, 1986, we have seen clearly the people power expressing the aspiration of the Filipino people for a change that will give meaning, justice, and peace to their lives. The Filipinos aspire not only for a stable and peaceful nation but also for a just international community. The Filipinos are aware that there are alien forces which are at work in the country which tends to destroy their freedom and their sovereignty as a people and undermine their search for self-reliance and self-determination.

After thorough reflection then, we reached the conclusion that the apparent and constant U.S. intervention in Philippines affairs is a matter of grave concern because it runs counter to the Filipino people’s aspiration to have genuine freedom and independence. Therefore, as Filipino church leaders who realize the detrimental effects of such intervention upon our nation and people, we do strongly express our sentiment of protests and call for action:

1. We affirm the sovereignty of the Filipino people and their right to self-determination, free from any external interference, particularly from the United State of America.

2. We abhor and reject the U.S. interventionist policy towards the Philippines. We are aware of the prevailing U.S. domination in the economic, political, military, cultural and religious aspects of our national life. The economic and military dependence of the Philippines on the U.S. has brought us to a miserable situation that is being exploited and taken advantage of by the–U.S. government and its international partners. We deplore the strong colonial mentality of our people.

3. We pledge support to the present government under President Corazon C. Aquino and we call upon it:

a. to be cautious of U.S. economic and military aid, investments, and loans, especially those coming from the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB);

b. to be discriminating in accepting foreign aid; only those aids which in the long run may redound to the welfare of the Filipino people should be accepted; others which have onerous conditions should be rejected;

c. to opt for not renewing the RP-US military bases agreement when it terminates in 1991, so that our nation may be free from the devastating U.S. domination and probable nuclear annihilation;

d. to declare a revolutionary government if borne by a serious study of its meaning and implications, in order to hasten the dismantling of the vestiges of dictatorship, fascism, and imperialism, embedded in laws, decrees, and treatise which legitimized the interests of local and foreign capitalists and their cronies over and above the interests of the majority of the Filipino people;

e. to facilitate the immediate adoption of a new constitution that will hasten the establishment of a truly democratic and nationalist government, resistant to any foreign intervention.

4. We also call upon our church people and other Filipinos to be alert and vigilant in defending our newly found freedoms from the danger of new forms of dictatorship, imperialism, and totalitarianism, be they religious or secular, which may arise again this country.  We further call upon our people to actively participate in the building of national and international community that is just, participatory and sustainable through the following:

a. continuing education on the prevailing situation and on the disciplined and responsible use of people’s power;

b. organizing the people at the grassroots level for the empowerment and for vigilance;

c. engaging in productive endeavors and activities for self-sufficiency and self-reliance.

5. Finally, we call upon our partner churches and our ecumenical solidarity groups abroad, particularly in the United States of America to support our continuing efforts and struggles for self-determination and genuine independence by:

a. conducting massive educational activities among their people to enlighten them on the problems and aspirations of the Filipino people;

b. helping influence in the reshaping of their government’s policies towards respect for the sovereignty and independence of the Filipino people.

In closing we reiterate our protest against U.S. interventionist policies towards our country; we are a sovereign policies towards our country; we are a sovereign people and we aspire to be free from external domination. May the Lord of life and history reign supreme in our land as we continue to establish a nation that is responsive to the demands of the Gospel of Jesus Christ.

Done and approved on the 19th day of March 1986, at the UCCP National Offices, Quezon City Philippines.

March 8, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
March 8, 2020
2nd Sunday in Lent
International Women’s Sunday


SANDALI NG KATAHIMIKAN/ PAGHAHANDA

“Maraming tao ang masaganang pinagpala sa mga natutuhan nila sa pangangaral ng mga kababaihan.  Ating parangalan ang mga maka-Dios na kababaihang di lang sa salita ng mga papuri kundi sa buhay na nagsisinag ng kanilang banal na pananampalataya.”  –  Henry Bosch

PROSESYONAL

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

+TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Ginamit ni Hesus ang halimbawa ng babaing nawalan ng pilak upang ipakita na ang mga babae ay may tiyak na papel na gagampanan sa pag-abot sa mga kaluluwang nawawala.

Kapulungan: Tulad ng babae sa talinghaga, kailangan nating magsindi ng ating mga espirituwal na ilaw at hanapin nang buong sikap ang mga nawawala.

Patnugot: Ginamit din ni Hesus ang isang balong babae na humahanap ng hustisiya mula sa isang  masamang hukom na walang takot sa Dios at sa tao upang ipakakita na ang pagtitiyaga ay nagdadala ng katugunan mula sa Dios.

Kapulungan: Isang di kilalang babae din ang mababasa sa Biblia na naghahanda ng tinapay at      gumagamit ng kakaunting lebadura upang paalsahin ang tatlong takal na harina upang     sabihin na pinipili din ng Dios ang mga kababaihan upang dalhin ang Salita sa sanlibutan.

Patnugot:  Gumawa si Jesus ng mga himala na kinasangkutan ng mga babae sa Kaniyang ministeryo dito   sa lupa.  Madalas ding mabanggit ang mga babae sa aklat ng Mga Gawa upang ihayag ang mga dakilang katotohanan tungkol sa Kaniyang Kaharian.

Kapulungan:Ang mga maka-Dios na kababaihan  ay nagkaroon ng malalaking katungkulan, nagtatag ng mga Iglesia sa kanilang tahanan, at nakulong dahil sa kanilang pananampalataya. Tayo rin ay hinahamon na buong pusong maglingkod sa Dios nang may kagalakan.

Lahat: Gawin nating kapahayagan ng pagpupuri sa Diyos ang pagtataguyod ng Kanyang ministeryo sa ating mga pamayanan. Purihin natin si Kristo!

+AWIT NG PAGPUPURI     “May Siglang Aawit”
Hymns for the Family of God #374  (Rejoice The Lord is King)

May siglang aawit magpupuri sa Dios,
Sa hari ng lupa’t langit ay maglingkod
Puso’t tinig gawing handog buong pusong ipaglingkod.

Hindi mabibigo maghaharing tunay,
Taglay ni Cristo ay ang susi ng buhay
Puso’t tinig gawing handog buong pusong ipaglingkod.

Sa kanan ng ama naroon si Jesus,
Hanggang malupig N’ya ang kaaway ng Dios,
Puso’t tinig gawing handog buong pusong ipaglingkod.

+IMBOKASYON  (sabay-sabay)

Salamat O Diyos, sa Iyong pag-ibig na hindi nagtatangi. Patuloy na nagmumulat sa amin kung paano manalig at maglingkod. Tulungan mo nawa kami at paging dapatin masundan ang katuruan na Iyong ipinangaral sa amin. Kasihan Mo kaming  kababaihan na nagpapasakop at patuloy na nagsasaliksik sa Iyong kalooban, katuwang  ang  kalalakihan at ang lahat na kaisa namin sa pagtataguyod ng buhay, sa pangalan ni Jesu-Kristo, Amen.

TAWAG SA PAGSISISI                       Patnugot

Sinagot sila ni Jesus, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang maysakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila’ymagsisi.” (Lukas 5:31-32). Ang mga talatang ito ay isang paanyaya upang tayo’y dumulog sa Diyos, tapat na magsuri sa ating sarili at mithiin ang kapatawarang nagdudulot ng bagong simula.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PANALANGIN

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                    Pastor

Hindi ipinagkakait ng Diyos ang Kanyang pag-ibig at kahabagan. Dalisay itong kumikilos at nagbibigay sa atin ng sariwang simula, kaya ating tanggapin, ipagpasalamat at huwag ng abusuhin pa ang Kanyang kagandahang-loob, Amen.

 TUGONG AWIT            “Salamat o Aking Jesus”          MASP 246

Salamat O aking Jesus, sa kalulwako’y pagtubos
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos.

PANALANGIN NG PAMAYANAN

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN 

Ruth 1:15-18
Lucas 1:39-56

MENSAHE SA AWIT

TAWAG SA PAGHAHANDOG

Patnugot: Ang buhay na ating tinatamasa ay biyaya.

Kapulungan: Ang ating mga tinatangkilik at ang lahat ng bunga ng ating mga pinagpapagalan ay pagpapala ring mula sa Diyos.

LAHAT: KAYA MARAPAT LAMANG NA ATING IALAY NG MAY PASASALAMAT ANG ATING MGA IKAPU, PANGAKO AT IBA PANG KALOOB SA DIYOS, NA SIYANG MAY AKDA SA LAHAT NG PAGPAPALA.

 PAGLILIKOM NG HANDOG 

+ DOKSOLOHIYA

+PANALANGIN NG PASASALAMAT (Lahat)

O Dios, maraming salamat sapagkat sa Iyo nagmula ang lahat ng mayroon kami.  Bilang Iyong mga katiwala, masumpungan nawa sa amin ang pagtatapat sa pamamagitan ng aming mga kaloob.  Igawad Mo ang Iyong basbas sa bawat isa upang maging daluyan sa pagtatatag ng Iyong Kaharian, sa pangalan ni Hesus. Amen.

 AWIT NG PAGTATALAGA  “Magtatapat Ako’t Magtitiwala” AIK 145
                                                    (I Will Be True)

Magtatapat ako’t magtitiwala dahil sa buti ng aking kapwa
Tataglayin ko ang lakas sa buhay. Sa dami ng aking gagampanan
Daming taong dapat paglingkuran.

Iibigin ko kahit ang kaaway, ang lahat ng walang kaibigan
Magsisikap akong sila’y dulutan ng kaya kong tulong na pambigay
Ng kaya kong tulong na pambigay.

Sa gagawing ito’y magtitiwala. Ang tulong ko’y buhat kay Bathala
Sa gagawing ito’y di magsasawa; maglilingkod na may galak at t’wa,
Maglilingkod na may galak at t’wa.

 +PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA         Pastor

+TATLONG  AMEN

CHURCH PARTICIPATION IN THE CREATION OF PEOPLE’S CONSENSUS ON THE CURRENT NATIONAL ISSUES

Executive Committee
December 1983
—————————————————————

Cognizant with the NCCP Statement on National Reconciliation, especially the call on the churches, to wit:

We call on our Churches to join ur people in seeking and mobilizing for a clarification of the issues that affect most of our national life of the root causes that have the options and alternatives we might take in order to bring about authentic national well-being. We call on our churches to assist in initiating and facilitating the formation of people’s for a, where our people can express frankly and get a fair hearing of their grievances and their hopes.

Cognizant too, with the Biblico-Theological foundation in the UCCP Statement of Social Concern adopted by the 1960 General Assembly and reiterated in the 1970 Statement:

Following the mandate of our General Assembly theme: Living in Christ with People;

Recognizing that the gift of prayer is available to God’s people as a dynamic power for change and renewal;

And acknowledging that our local churches and conference have trained manpower, facilities and other resources which can be made available to serve God and our people.

BE IT RESOLVED, THEREFORE, that we call on our churches and conferences, to initiate, facilitate and participate in prayers, prayer rallies, ecumenical and community people’s assemblies on the local level consistent with the demands of the Christian Faith and in solidarity with other bodies, committed to the same ideals and objectives.

 

———————————————————————————————
Ref: Executive Committee, July-December, 1983, pp. 67-68

———————————————————————————————

 

STATEMENT OF POLICIES AND/OR GUIDELINES FOR CHURCH-RELATED INSTITUTION THAT ARE INCORPORATED AS JUDICIAL ENTITIES OF THE GENERAL ASSEMBLY

Executive Committee
12-14 July 1979
——————————————————

1. That Church-related institution such as hospitals, schools, and or foundations are incorporated as agencies of the United Church of Christ in the Philippines; to enable them to operate and/or transact business with legal personality and/or to administer the temporalities of the Church.

2. That the Charter of Incorporation of said institutions must be consistent with or supportive of, the policies of the General Assembly of the United Church of Christ in the Philippines as contained in its Constitution and By-Laws or such rules and regulations as may be promulgated by the General Assembly or its Executive Committee.

3. That the governing boards of such incorporated institutions and/or agencies must operate and/or conduct the affairs, or business of said corporation within or under the general policies of the General Assembly of the United Church of Christ in the Philippines.

4. In case where the articles of Incorporation and By-Laws of said corporation or inconsistent with the policies and rules promulgated by the General Assembly, the same shall be amended in accordance with the provisions of the Corporation Laws of the Philippines to be consistent with the said policies and/rules promulgated by the General Assembly; the same shall be required of Church bodies or judicatories that intend to establish corporation as hooding bodies for and in behalf of the General Assembly, the Jurisdiction, the Conference, or the local church.

5. Any privately-owned institution or agency that incorporated and wish to be affiliated with the United Church of Christ in the Philippines, shall be required to make the necessary amendments in the Charter of Incorporation the shall be consistent with or supportive of the policies or rules of the United Church of Christ in the Philippines.

6. Membership and/or representation in the Board of Trustees of Church-related institutions shall be in accordance with the policies, rules, and regularities of the General Assembly of the United Church of Christ in the Philippines.

7. In order to comply with statutory requirements or the provisions of the Corporation law, the following procedures in the election of the Board of Trustees shall be observed:

a. The Church officer and/or representative to the Board of Trustees of a Church-related institution as mandated in the General Assembly policies/rules shall be considered as a nominee for membership in the corporation and to the governing board of trustees; the members of the corporation shall elect said nominee to the Board of Trustees at their corporate membership meeting immediately following said nomination.

b. Membership in the Board of Trustees of said Church-related institution shall be co-terminus with the term of office of said officer or representative nominated by the Church judicatory.

  1. In the event that the corporate meetings of the Church-related institution would not, or does not coincide with those actions or nomination by said judicatory, the nominee shall be allowed to sit in the meetings of the Board of Trustees and participated in the business of the corporation without vote until such time as they are elected to the governing board by the corporate members immediately at its next meeting called for the purpose.
  2. Considering that only natural persons be members of the corporation and/or its Board of Trustees, it is understood that nay representative of the General Assembly or the Jurisdiction, or Conference to the corporation or its Board of Trustees shall carry and/or represent the concerns of the United Church of Christ in the Philippines and shall so act on behalf of the Church.
  3. all institutions and or agencies organically related to the United Church of Christ in the Philippines shall make a provision in its Charter of Incorporation that in the event of its dissolution, all properties or assets, after having satisfied it legal obligations or debts should there be any, shall revert and/or pass on to the United Church of Christ in the Philippines.
  4. All real properties of Chruch-related institutions acquired from Mission Boards or through the instrumentality of the United Church of Christ in the Philippines, shall not be sold, disposed of, encumbered without the previous approval of the General Assembly or its Executive Committee.

 


Ref: Executive Committee, Action #79-62
———————————————————————————————

 

March 1, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
March 1, 2020

Communion Sunday/ First Sunday in Lent

 

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ PAGHAHANDA

According to the Christian tradition, Lent is a time to prepare for the celebration of the death and resurrection of Christ. During this period, many people engage in fasting and practice in moderation or self-denial in order to focus on repentance and consecrating themselves to God.

(Sa pagsisimula ng tugtugin, inaanyayahang tumahimik ang lahat at manatili sa upuan. Iwasan na ang pagtayo at paglalakad sa loob ng simbahan bilang paghahanda sa pagsamba).

 

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Purihin natin ang Panginoong Hesus na nagtagumpay sa lahat ng pagsubok at hindi nagkasala kailanman.

BAYAN: PURIHIN ANG DIOS NA SIYANG MAY AKDA NG LAHAT.

Patnugot:Ang Kanyang pagkilos sa buhay ng bawat tao at pagsasakripisyo para sa sangnilikha ay mahirap      unawain subalit ang Kanyang kabutihan ay nahahayag sa lahat, sa pamamagitan ng iba’t ibang kaparaanan.

LAHAT: PURIHIN NATIN ANG DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT!


AWIT NG PAGPUPURI         Ang Dios ay Purihin    AIK #21

                                                           (“To God Be The Glory”)

Ang Dios ay purihin, Dios na nagpala, Pag-ibig sa ati’y tunay at kusa
Sa krus nabayubay Kristong naghirap, Upang ang tao sa Kanya’y maligtas

Koro:
Si Hesus tanghalin tinig Niya ay dinggin, Si Hesus tanghalin Siya ang ating sundin.

Sa Dios natin dalhin ang suliranin, Kay Kristong magpuri tinig Niya’y dinggin

Siya ang tanging lunas sa ating buhay, Ngalan ni Kristo ang ating patnubay
Kahit nagkasala tawad kakamtan, Ang gagawin Niya ay manalig lamang.

Kay rami ng turo kay raming aral, Daming pagpapalang sa ati’y laan
Hindi lamang gayon ang makakamtan, Tatanggap kay Kristo ang Kanyang hirang.

 

IMBOKASYON                                                        Patnugot

SAGUTANG PAGBASA         

Patnugot: Ang mga mananampalataya na iniligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus ay mayroong pangalang dinadala – ang pangalang Cristiano.

BAYAN: Ang ating buhay ay tulad ng isang ‘canvas’ na pinipintahan.  Huwag nating takpan ang pagkilos ng Dios.  Mamuhay tayo nang nararapat upang makita si Cristo sa ating buhay.

Patnugot:Tungkulin nating parangalan ang Dios sa pamamagitan ng ating mga buhay at paglingkuran Siya ng buong puso.  Sikapin nating ang katawang ito ay Kanyang maging banal na tahanan

BAYAN :   Natutuwa ang diyablo kung Kristiano tayo sa nguso at hindi sa puso, sa ngawa at hindi             sa gawa.

Patnugot:Kung ang Dios ay may pinapagawa, tulong at kalakasan ay ibibigay Niya.  Ang tangi lamang       Niyang kahilingan, buong puso natin Siyang  paglingkuran.

BAYAN: Buo at hindi sapilitang paglilingkod! Manalangin, magmahal, magturo at magpakita ng magandang halimbawa.


TUGONG AWIT     I Am Happy in the Service of the King   AIK 148

May galak akong maglingkod kay Hesus, May kagalakang maglingkod
Ang palagi kong nadarama’y lugod kung ako’y maglilingkod.

KORO:
Maglingkod sa ‘ting Hari, buong pusong gagawin

Ang kagalaka’t ating mithiin aking kakamtin

 

 TAWAG SA PAGSISISI        

Patnugot-Sa ating pansariling panalangin, ating idulog sa Dios ang ating pagkatao, magsisi sa ating mga pagsalansang sa mga kalooban ng niya at ang ating pagmamalabis sa kapwa tao.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PANALANGIN

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN

Pastor-Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa nagkasala sa sumbat ng budhi.  Nagbubukas ito ng posibilidad ng pagbabago para sa nagkasala, kahit na may dapat siyang tanggaping parusa.  Wika ni Apostol Pablo: ‘Tayo aypinawalang sala at may kapayapaan sa Dios.’  Tanggapin ninyo ito at pakaingatan sa inyong mga puso, Amen.      

TUGONG AWIT       Salamat O Aking Jesus     MASP 246

Salamat O aking Jesus, sa kalulwa ko’y pagtubos
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL

TUGON     Tinig ng Pag-aawitan   MASP#79

Pagtulungang itatag ang kaharian ni Jesus, mga kawal ng sama’y piliting lansaging lubos,
At ng upang lumaya kaluluwang nakagapos, hayo’t makihamok.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Genesis 2:15-17, 3:1-7
Awit 32
Roma 5:12-19
Mateo 4:1-11

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                       

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                              

Patnugot-Maghandog tayo ayon sa binalak ng ating puso, bahagi ng ating pananalig at pasasalamat sa Dios na siyang pinaggagalingan ng ating mga tinatamasang biyaya.

 PAGLILIKOM NG HANDOG 

PANALANGIN NG PASASALAMAT

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN

ANG PAGBABAHAGINAN

AWIT NG PAGTATALAGA      Buhay Kay Cristo   AIK #64 (Living For Jesus) 

Buhay kay Cristo buhay na laan, Laang maglingkod habang may buhay
Ang buong oras ipaglilingkod, Ito ang daang hahantong sa Dios.

KORO:
Handa ako O Cristo gawing Iyong lingkod
Ng dahil sa dugo Mong sa krus ay nabuhos
Ang puso ko ay gawing tronong maalindog
Ang buhay ko ay Iyo na Cristong Mananakop.

 Lapit kay Cristo sundin tuwina, Sa krus napako labis nagdusa
Dahil sa ating taglay na sala, Dinggin ang tawag Kanyang anyaya.

Kahit kaylanman kahit na saan, Aking susundin utos N’yang banal
Handang magdusa kung s’yang kaylangan, Ituturing kong tungkuling tunay.

Yaring buhay ko hawakan Hesus, At buong sikap ipaglilingkod
Pusong naligaw ay idudulog, Ilalapit ko sa Iyo Hesus.

 PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                   Pastor

TATLONG AMEN