Pagsisisi Ang Hangarin ng Diyos . UCCP AKO

Pagsisisi Ang Hangarin ng Diyos

Teksto:    

Jonas 3:1-5, 10
Marcos 1:14-20

Pauna

Si Yahweh ay nagpakilala bilang liwanag ng nadidimlan sa isip at mga hangarin sa buhay. Walang ibang layunin ng Diyos sa kanyang pagpapadala ng sugo sa mga makasalanan kundi ang pagsisisi ng kanyang bayan at tamasahin ang biyaya na inilaan ng Diyos.

Sa mga teksto ay malinaw at madaling mapansin ang mga sinugo ng Diyos gaya ni Jonas at si Jesus upang dalhin ang kanyang mga mensahe sa mga taong nangawawala sa landas. Bigyan ng liwanag at pagasa, kabuluhan at buhay.


I. Ang Pagsisisi ay naisasagawa sa tatlong bagay

Sa isip
Sa damdamin
Sa gawa

Ang pagtalikod sa kasamaan ay pagpapasya sa pamamagitan ng tatlong nabanggit na elemento

 

II. Para saan ang Pagsisisi?

Sa teksto nabanggit na nakita ng Diyos ang ginawang pagsisisi ng mga taga Ninive kaya hindi itinuloy ang panggugunaw.

  • Samakatuwid ang Diyos ay Diyos ng maraming pagkakataon ng pagsisisi at ituwid ng tao ang kanyang kamalian.
  • Ito rin ay pagbibigay ng Diyos para sa isang panibagong ugnayan na may malayang pag-angkin sa mga biyaya na kanyang inilaan para sa nagsisisi.


III. Ang Diyos na Naghahangad

  • Ay Diyos ng pangalawa, pangatlo at maraming pagkakataon.
  • Ay iibigin na mabuo muli ang ating mga ugnayan sa isa’t-isa at sa Kanya.
  • Ang pagbibigay ng panahon para magsisisi ay tanda ng labis na pagmamahal ng Diyos.
  • Kailangan ng Diyos ang mga tagapagdala ng kanyang mensahe upang dalhin ang liwanag mula sa Diyos, pag-asa mula sa Diyos, at buhay na may kabuluhan mula sa Diyos.
  • Ito ang tungkulin ng Iglesia, ang magsilbing tagapagpaalala maging sa kanyang sarili sa mga makasalanan.

 

IV. Pangwakas

Bagamat ang Diyos ay makatarungan at sadayang nagpaparusa, Siya naman ay nagmamahal at habang may buhay ang kanyang mga anak ay kanyang binibigyan ng malayang pagpapasya upang damhin ang kanyang pagmamahal.

Ang matuwid at banal na may pusong naaawa sa mga makasalanan upang sila’y muling pabanalin ayon sa kanilang pagkalalang.

 

Leave a Comment