Panawagan na may Alok

Matthew 11:16-19; 25-30

Mat 11:16 Datapuwa’t sa ano ko itutulad ang lahing ito? Tulad sa mga batang nangakaupo sa mga pamilihan, na sinisigawan ang kanilang mga kasama,

Mat 11:17 At sinasabi, Tinutugtugan namin kayo ng plauta, at hindi kayo nagsisisayaw; nagsipanambitan kami, at hindi kayo nangahapis.

Mat 11:18 Sapagka’t naparito si Juan na hindi kumakain o umiinom man, at sinasabi nila, Siya’y mayroong demonio.

Mat 11:19 Naparito ang Anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi nila, Narito, ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan! At ang karunungan ay inaaring-ganap ng kaniyang mga gawa.

Mat 11:25 Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako’y nagpapasalamat sa iyo, Oh Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol.

Mat 11:26 Oo nga, Ama, sapagka’t gayon ang nakalugod sa iyong paningin.

Mat 11:27 Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama: at sinoma’y hindi nakakakilala sa Anak kundi ang Ama; at sinoma’y hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak.

Mat 11:28 Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin.

Mat 11:29 Pasanin ninyo ang aking pamatok, at magaral kayo sa akin; sapagka’t ako’y maamo at mapagpakumbabang puso: at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa.

Mat 11:30 Sapagka’t malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan.

Paunang salita

Ang panawagan na may alok ay hindi natatanggihan nang walang dahilan. Kalimitan maraming mga tao, samahan ang dakdak ng dakdak na animoy may panawagan ngunit wala namang alok para sa mga tinatawagan.  Kailangan malinaw ang panawagan ng nananawagan sa tinatawagan ng nananawagan.  Liwanagin natin ito sa mga sumusunod na mga katagang ating bibigyang diin. .

I.  Ang Nananawagan

♦Maamo at mababang loob
♦Maginhawang dalhin ang kanyang pamatok
♦Maginhawa ang pasanin na ibibigay


II.  Ang Panawagan

♦Halikayo, lumapit kayo sa akin
♦Mag-aral kayo sa akin
♦Pasanin ang pamatok

lll.  Ang Tinatawagan

♦Lahat na napapagal
♦nabibigatan sa kanilang pasanin

lV.  Ang Alok

♦Kayo’y pagpapahingahin ko
♦Makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa


Pangwakas

Gusto mo bang ang iyong panawagan ay pakikinggan.  Gusto mo bang ang iyong panawagan ay bibigyang halaga.  Gusto mo bang iyong panawagan ay tatanggapin. Gusto mo bang ang iyong panawagan ay mapakinabangan.

Iisa lamang ang paraan, ang panawagan ay may alok.  Malinaw at ito ay mabuti kaysa anumang kalagayan na gusto mong palitan.

Ang panawagan ng ating Panginoong JesuCristo ay malaman.  Ito ay isang alternatibo sa kasalukuyang kalagayan na hindi gumagampan ng inaasahang kapakinabangan ng buhay.

Ang alok ni JesuCristo ay magbubunsod ng kagaanan, kapahingahan ng kaluluwa at maging sa pisikal na katawan.

Ito sana ang panawagan ng Iglesia bilang katawan ng Panginoong JesuCristo.  Isang panawagan na may laman at mabuting pampalit sa isang sestemang pagiiwanan para yakapin ang panibagong kaunlaran para sa kaluluwa at katawan ng tao, sestemang nagmamalasakit sa lahat ng kanyang nilikha.

 

 

Leave a Comment