Panginooy Papurihan . UCCP AKO

Panginooy Papurihan

Panginooy papurihan natin at ipag-awitan
Maglingkod na walang humpay, Sundin nating may katwaan.

Malugod nating purihin, ang bumubuhay sa atin
At Dakilang Mahabagin, tanging Amang magiliwin.

Tayo ang bayang naligtas, nang sa kanya ay tumawag
Upang hindi matiwalag, tayo sa mayamang lingap.

Ang Kordero’y papurihan, tawagan at dalanginan
Tayo ay pinakikinggan, sa ano mang karaingan.

At hindi ikinakait, ang masaganang pag-ibig
Sa bawat isang hihibik, na lubos ang pananalig.  Amen.

 

Leave a Comment